Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp

I medfør af § 14, stk. 4, og § 94, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, fastsættes efter bemyndigelse følgende:

§ 1. Ved ydelse af hjælp efter aktivlovens kapitel 4 ser kommunen bort fra formue, som skyldes erstatning for tab af erhvervsevne, der er udbetalt som følge af personskade efter:

1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

§ 2. Kommunen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af hjælp, når den, der har modtaget hjælpen, senere får udbetalt en erstatning for tab af erhvervsevne som følge af personskade efter:

1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært arbejde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014 og har virkning for den del af en erhvervsevnetabserstatning,

1) der ikke i medfør af kommunens afgørelse efter § 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, og før 1. juli 1998 § 39 i lov om social bistand, er anvendt til forsørgelse i stedet for løbende hjælp inden tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, eller

2) for hvilken kommunalbestyrelsen inden tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden har truffet beslutning om tilbagebetaling efter § 94, stk. 1, jf. § 95, i lov om aktiv socialpolitik og før 1. juli 1998 § 26, stk. 1, nr. 4, jf. § 27, i lov om social bistand, såfremt beløbet ikke er forfaldet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 18. juni 2014

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen