Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret

I medfør af § 12, stk. 8, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved lov nr. 729 af 25. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Til brug for behandlingen af en sag om dansk indfødsret skal den, som sagen vedrører, og den person, til hvem den pågældende oplyser at have det slægtskab, som danner grundlag for en konstatering af dansk indfødsret eller en opnåelse af dansk indfødsret, medvirke til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå slægtskabet, hvis dette ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, jf. § 12, stk. 7, i lov om dansk indfødsret.

§ 2. Justitsministeriet angiver, hvor og hvordan prøver til brug for dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse skal udtages og forestår rekvireringen af det fornødne materiale til brug for prøveudtagningen.

Stk. 2. Dna-analysen foretages af Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

§ 3. Til brug for dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse udtages to prøver fra hver person. Prøverne udtages med en uges mellemrum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeriet kan i særlige tilfælde bestemme, at prøverne kan udtages samme dag, hvis prøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt prøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

§ 4. Personer, der efter denne bekendtgørelse er inddraget i dna-undersøgelser, skal i forbindelse med prøveudtagningen forevise gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Hvis personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, ikke har gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed, kan Justitsministeriet beslutte, at der kan forevises anden legitimation.

Stk. 3. De personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, skal fotograferes i forbindelse med prøveudtagningen.

§ 5. Når resultatet af dna-undersøgelserne foreligger, gør Justitsministeriet den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører, eller dennes repræsentant bekendt hermed.

Stk. 2. De fotografier, der er nævnt i § 4, stk. 3, indgår sammen med resultatet af dna-undersøgelserne i sagen og kan under den videre sagsbehandling foreholdes den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører, og den person, til hvem den pågældende oplyser at have det slægtskab, som danner grundlag for en konstatering af dansk indfødsret eller en opnåelse af dansk indfødsret.

§ 6. Efter § 12, stk. 7, i lov om dansk indfødsret afholdes udgifter til foretagelse af dna-undersøgelser af den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører.

Stk. 2. Udgifter til foretagelse af dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse betales til Justitsministeriet forud for prøveudtagningen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

Justitsministeriet, den 4. juli 2014

Karen Hækkerup

/ Johan Kristian Legarth