Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

(Initiativer for særlig talentfulde studerende)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013 og § 1 i lov nr. 520 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Universitetet kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Stk. 2. Universitetet kan udbyde enkeltfag fra en bachelor-uddannelse til talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om ekstra uddannelsesaktivitet, jf. § 4 a, stk. 1, herunder om kriterier for udvælgelse af studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktivitet, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse. Ministeren fastsætter desuden regler om udbud af enkeltfag, jf. § 4 a, stk. 2, herunder om kriterier for udvælgelse af elever, der kan deltage i enkeltfag.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 19, stk. 1, indsættes efter »universitetet«: », jf. dog stk. 3«.

4. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren yder ikke tilskud til universitetets udbud af ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter § 4 a. Det universitet, der ved den studerendes efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse ved universitetet giver merit for enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, modtager tilskud for dette, uanset om faget er gennemført og bestået ved dette universitet eller et andet universitet.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

5. I § 19, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

6. I § 19 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Ministeren fastsætter regler for tilskud til universitetets udbud af enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, jf. stk. 3.«

7. § 19 affattes således:

Ȥ 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i Danmark efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5 ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende samt eventuelt afsluttede studieforløb.

Stk. 3. Ministeren yder ikke tilskud til universitetets udbud af supplerende uddannelsesaktivitet efter § 5 a.

Stk. 4. Ministeren yder ikke tilskud til universitetets udbud af ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter § 4 a. Det universitet, der ved den studerendes efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse ved universitetet giver merit for enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, modtager tilskud for dette, uanset om faget er gennemført og bestået ved dette universitet eller et andet universitet.

Stk. 5. Universiteterne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

Stk. 6. Rammer for tilskud til forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, fastlægges på de årlige finanslove.

Stk. 7. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter stk. 1 og 2, om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold.

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler for, hvilke studerende der kan udløse tilskud efter stk. 1, og for opgørelse af antal årsstuderende.

Stk. 9. Ministeren kan indhente oplysninger fra universitetet til budgetteringsformål og statistiske formål og fastsætte krav til studieadministrative systemer.

Stk. 10. Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, med delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet er støtte til at dække leveomkostninger i Danmark, mens den studerende gennemfører en hel eller dele af en uddannelse ved universitetet, jf. § 4, stk. 1, eller § 7. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove. Desuden kan universitetet anvende overskud optjent efter § 26, stk. 2, til at tildele yderligere fripladser eller stipendier efter reglerne i 1. og 2. pkt.

Stk. 11. Ministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af fripladser og stipendier efter stk. 10, herunder

1) om, hvilke udenlandske studerende der kan opnå fripladser og stipendium,

2) om, hvilke uddannelser der kan opnås friplads til,

3) om ansøgning og tildeling af friplads og stipendium,

4) om udbetaling af stipendium og

5) om ophør af friplads og stipendium som følge af manglende studieaktivitet eller tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium, som følge af at tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Stk. 12. Ministeren fastsætter regler for tilskud til universitetets udbud af enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, jf. stk. 4.«

8. I § 26, stk. 2, ændres »stk. 1, 7 og 9« til: »stk. 1, 9 og 11«.

9. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Universitetet afholder udgiften til ekstra uddannelsesaktivitet, jf. § 4 a, stk. 1, og enkeltfag, jf. § 4 a, stk. 2, for danske borgere og for udenlandske borgere, der har krav på ligebehandling med danske borgere, mens universitetet opkræver fuld betaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske borgere.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

10. I § 26, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«, i stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 5«, og i stk. 5, 3. pkt., der bliver stk. 6, 3. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

11. § 26 affattes således:

»§ 26. Universitetet opkræver delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under deltidsuddannelse, hvortil der ydes delvist tilskud efter § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Stk. 2. Universitetet skal opkræve fuld betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse, i det omfang der ikke er ydet tilskud eller givet friplads til aktiviteten, jf. § 19, stk. 1, 8 og 10, og § 20, stk. 1.

Stk. 3. Universitetet afholder udgiften til supplerende uddannelsesaktivitet for danske borgere og for udenlandske borgere, der har krav på ligestilling med danske borgere, mens universitetet opkræver fuld betaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske borgere.

Stk. 4. Universitetet afholder udgiften til ekstra uddannelsesaktivitet, jf. § 4 a, stk. 1, og enkeltfag, jf. § 4 a, stk. 2, for danske borgere og for udenlandske borgere, der har krav på ligebehandling med danske borgere, mens universitetet opkræver fuld betaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske borgere.

Stk. 5. Universitetet skal opkræve betaling for indgående studerende, der er optaget på udenlandske universiteter, og som tager dele af deres uddannelse på det pågældende universitet i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale om udveksling m.v. mellem det danske universitet og et universitet i udlandet, jf. dog § 19 a, stk. 5.

Stk. 6. Universitetet opkræver fuld betaling fra selvstuderende for deltagelse i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Stk. 7. Universitetet udarbejder et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling efter stk. 1-6. Deltagerbetalingen efter stk. 1 og 6 må sammen med et eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne. Deltagerbetalingen efter stk. 2 skal mindst svare til omkostningerne og udgør ved tildeling af delvis friplads efter § 19, stk. 10, differencen mellem værdien af den delvise friplads og tilskuddet efter § 19, stk. 2.

Stk. 8. Universitetet kan opkræve et depositum af visse udenlandske ansøgere for at behandle ansøgning om optagelse på uddannelsen, hvis deres adgangsgivende eksamen ikke er dansk. Depositummet betales kun tilbage til de ansøgere, som bliver optaget på uddannelsen.

Stk. 9. Universitetet kan opkræve gebyr af visse udenlandske ansøgere for at afholde

1) en kvalifikationsprøve til dokumentation af, at ansøgeren opfylder de nødvendige faglige krav for optagelse på uddannelsen, og

2) en særligt tilrettelagt prøve i engelsk eller et andet fremmedsprog til dokumentation af, at ansøgeren har de nødvendige sprogkundskaber for optagelse på uddannelser udbudt på engelsk eller et andet fremmedsprog.

Stk. 10. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag, jf. stk. 7.«

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og § 2 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes i kapitel 2:

»§ 7 a. Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.«

2. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 7 a, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.«

§ 3

I lov om videregående kunstneriske uddannelses-institutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan udbyde enkeltfag fra en bachelor-uddannelse til talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes som nr. 7 og 8:

»7) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 9 a, stk. 1, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.

8) Regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.«

3. I § 13, stk. 2, ændres »eksamen« til: »eksamen, jf. dog stk. 3«.

4. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Institutionerne kan ikke opkræve deltagerbetaling eller gebyrer i forbindelse med talentfulde elevers deltagelse i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

§ 4

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013 og § 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:

»§ 3. Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende og talentfulde elever, der er optaget på en maritim uddannelse, jf. § 2.

Stk. 2. Institutionen kan udbyde enkeltfag fra en maritim uddannelse, jf. § 2, til talentfulde elever på andre ungdomsuddannelser.«

2. I § 12, stk. 1, nr. 4, ændres »resultat.« til: »resultat,«.

3. I § 12, stk. 1, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende og talentfulde elever, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 3, stk. 1, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og

6) udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. § 3, stk. 2.«

§ 5

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilskud til enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«

2. I § 8, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 3«: »og stk. 9«.

3. I § 8 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan opkræves deltagerbetaling for enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«

§ 6

I lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 520 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 6-11, ophæves.

2. I § 6, stk. 2, udgår »og 6-11«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 7 og 11, træder i kraft den 1. september 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen