Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

I medfør af § 35, stk. 4, i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret ved lov nr. 528 af 28. maj 2014, fastsættes:

§ 1. Skattepligtige selskaber m.v., som fra indkomståret 2014 i henhold til selskabsskattelovens § 35, stk. 1 og 2, ønsker resterende fremførselsberettigede underskud anvendt ved indkomstopgørelsen, skal i perioden fra og med den 1. oktober 2014 til og med den 1. august 2015 til SKAT indberette de oplysninger, som følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde en specifikation af restunderskuddet for indkomstårene 2002-2013 for hvert selskab fordelt på indkomstår og/eller delperiode.

Stk. 3. For skattefrie omstruktureringer, der er vedtaget indtil indberetningstidspunktet, og som har betydning for anvendelsen af de indberettede underskud, skal indberetningen indeholde følgende specifikationer:

1) Hvilken type skattefri omstrukturering, der er gennemført,

2) den skattemæssige virkningsdato for den skattefri omstrukturering,

3) hvilke selskaber m.v., der er henholdsvis indskydende og modtagende,

4) restunderskud, som enten er opgjort i kr. eller angivet i procent, der er overført fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, og

5) hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering.

Stk. 4. Administrationsselskabet skal indberette restunderskud for de selskaber m.v., som var omfattet af sambeskatningskredsen pr. 1. oktober 2014.

§ 2. Oplysningerne efter § 1 skal indberettes digitalt ved brug af TastSelv Selskabsskat.

§ 3. SKAT kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder, se bort fra en overskridelse af fristen for indberetningen, jf. § 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Skatteministeriet, den 26. september 2014

Benny Engelbrecht

/ Lise Bo Nielsen