Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov nr. 389 af 2. juni
1999 om ændring af visse energiafgiftslove – indførelse af eldistributionsbidrag og dele af lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af visse energiafgiftslove, bl.a. gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF og forenkling af energiafgifterne

 

I medfør af § 7, stk. 4, i lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug (Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne) og § 4, stk. 3, i lov nr. 389 af 2. juni 1999 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (Indførelse af eldistributionsbidrag m.v.) bestemmes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 462 af 9. juni 2004 træder i kraft den 1. september 2004:

1) § 1, nr. 19,

2) § 1, nr. 21, som indsætter et nyt pkt. 36 i bilaget til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

3) § 2, nr. 2, som indsætter stk. 3-10 i § 3 i lov om afgift af naturgas og bygas,

4) § 2, nr. 3-6, og nr. 21,

5) § 3, nr. 2, som indsætter stk. 3-10 i § 4 i lov om afgift af elektricitet,

6) § 3, nr. 3, 5 og 19,

7) § 4, nr. 3, 4 og 17, og

8) § 5, nr. 2-4 og 14.

§ 2. Følgende bestemmelser i lov nr. 389 af 2. juni 1999 træder i kraft den 1. august 2004:

1) § 1, nr. 5, 7 og 12, og

2) § 3.

Skatteministeriet, den 12. juli 2004

Svend Erik Hovmand

/John Fuhrmann