Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

I medfør af § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004, og § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, fastsættes:

§ 1. Efter § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser reguleres erstatningsbeløb for tingsskade, jf. lovens §§ 3-4, efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres nogle i loven nærmere angivne beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb.

Stk. 3. Tilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

§ 2. Med virkning for tingsskade, som forvoldes i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015, udgør det i lovens § 9 a nævnte beløb 124.500 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 6. november 2014

Mette Frederiksen

/ Thomas Klyver