Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service

I medfør af § 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 1526 af 27. december 2014, fastsættes:

§ 1. Satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i for- bindelse med formidlet døgnophold for børn og unge, herunder familiepleje, udgør i 2015 følgende beløb:

     
1)
For 1. og 2. barn
 
 
pr. døgn pr. barn (under 10 år)
171,00 kr.
     
2)
For 1. og 2. barn
 
 
pr. døgn pr. barn eller ung
 
 
(på 10 år og derover)
183,00 kr.
     
3)
For 3. barn og derover
 
 
pr. døgn pr. barn eller ung
 
 
uanset alder
159,00 kr.
     

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 27. december 2014

Manu Sareen

/ Dan Holmgreen