Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer

I medfør af § 21, stk. 2, i lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer fastsættes:

§ 1. Efter § 21, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer reguleres den i lovens § 18 nævnte beløbsgrænse hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

§ 2. Med virkning for dødsfald, der indtræder i perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015, udgør beløbet i § 18, stk. 1, 41.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 12. december 2014

Mette Frederiksen

/ Henrik Hjort Elmquist