Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.190.000 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 720.000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 12. december 2014

Mette Frederiksen

/ Henrik Hjort Elmquist