Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Metode til beregning af den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder1)

I medfør af § 125 a, stk. 8, § 125 b, stk. 8, § 125 c, stk. 5 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Virksomheden: De i § 1 opregnede virksomheder.

2) Relevant krediteksponering: En krediteksponering i andre eksponeringsklasser end de eksponeringsklasser, der er nævnt i artikel 112, litra a)–f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og hvor eksponeringen er omfattet af følgende:

a) Kapitalgrundlagskravene for kreditrisiko i henhold til tredje del, afsnit II, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

b) Såfremt eksponeringen er i handelsbeholdningen, kapitalgrundlagskrav for specifik risiko i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, eller forøget misligholdelses- og migrationsrisiko i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

c) Såfremt eksponeringen er en securitisering, kapitalgrundlagskravene i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

3) Virksomhedens foreløbige overskud: Virksomhedens foreløbige resultat før skat såfremt dette er positivt eller nul.

4) Virksomhedens overskud ved årets udgang: Virksomhedens årsresultat før skat såfremt dette er positivt eller nul.

Opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats

§ 3. Den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats, der anvendes til opgørelsen af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, beregnes som et vægtet gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, som er gældende i de lande, hvor virksomheden har relevante krediteksponeringer. Som vægte anvendes det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører de relevante krediteksponeringer i de pågældende lande, divideret med det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører alle de relevante krediteksponeringer, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici jf. stk. 1, skal beregnes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II og IV, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 3. En relevant krediteksponerings geografiske beliggenhed afgøres efter Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser.

Det maksimale udlodningsbeløb

§ 4. Det maksimale udlodningsbeløb beregnes ved at multiplicere det beløb, der fremkommer efter stk. 3, med den faktor, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 2. Et maksimalt udlodningsbeløb beregnet i medfør af stk. 1 reduceres, hvis virksomheden har foretaget en eller flere af følgende handlinger:

1) Foretaget udlodning, der vedrører egentlig kernekapital, jf. § 125 b, stk. 5 i lov om finansiel virksomhed.

2) Indført forpligtelser til at betale variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser eller betale variabel løn, såfremt forpligtelsen til at betale er blevet indført på et tidspunkt, hvor virksomheden ikke opfyldte det kombinerede kapitalbufferkrav.

3) Foretaget betalinger, der vedrører hybride kernekapitalinstrumenter.

Stk. 3. Det beløb, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, skal bestå af summen af nr. 1 og 2 fratrukket nr. 3.

1) Virksomhedens foreløbige overskud, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

2) Virksomhedens overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

3) Beløb, som virksomheden skulle betale i skat, hvis de poster, der er omhandlet i nr. 1 og 2 i dette stykke, blev overført til virksomhedens egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 4. Den faktor, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, fastlægges ud fra størrelsen af den egentlige kernekapital, som virksomheden opretholder, og som ikke anvendes til at opfylde kapitalgrundlagskravet i henhold til artikel 92, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Faktoren er:

1) 0, såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs første kvartil, jf. stk. 5,

2) 0,2, såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs anden kvartil, jf. stk. 5,

3) 0,4, såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs tredje kvartil, jf. stk. 5, og

4) 0,6, såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs fjerde kvartil, jf. stk. 5.

Stk. 5. Den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler beregnes i overensstemmelse med bilag 1.

§ 5. En virksomheds underretning om det maksimale udlodningsbeløb skal indsendes til Finanstilsynet straks, jf. § 125 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Underretningen skal dog senest indsendes sammen med kapitalbevaringsplanen, jf. § 125 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Kapitalbevaringsplan

§ 6. Kapitalbevaringsplanen, der skal udarbejdes og indsendes til Finanstilsynet, skal mindst indeholde

1) overslag over indtægter og udgifter samt et estimat for udviklingen i balanceposter,

2) foranstaltninger til at øge virksomhedens egentlige kernekapitalprocent, kernekapitalprocent og supplerende kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber,

3) en plan og tidsramme for forhøjelse af kapitalgrundlaget med det formål at opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav fuldt ud og

4) en plan for udlodning af overskud og enhver anden af de i § 4, stk. 2, omhandlede handlinger. Planen skal som minimum løbe regnskabsåret ud.

Stk. 2. Finanstilsynet kan påbyde virksomheden, inden for en nærmere angivet frist, at indsende øvrige oplysninger, som Finanstilsynet finder nødvendige for at kunne foretage en vurdering af kapitalbevaringsplanen.

Stk. 3. Kapitalbevaringsplanen skal godkendes af virksomhedens bestyrelse.

Stk. 4. Kapitalbevaringsplanen skal opdateres og indsendes til Finanstilsynet til fornyet godkendelse, hvis virksomheden konstaterer, at der er væsentlig risiko for, at virksomheden ikke kan leve op til planen og tidsrammen for forhøjelse af kapitalgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 3.

Straf

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, § 5 samt § 6, stk. 1 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Finanstilsynet, den 12. december 2014

Ulrik Nødgaard

/ Sean Hove


Bilag 1

Metode til beregning af den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler

   
1)
Nedre kvartilgrænse = kombinerede kapitalbufferkrav x (Qn-1)
   
4
   
2)
Øvre kvartilgrænse = kombinerede kapitalbufferkrav x Qn
   
4
     
Qn angiver den berørte kvartils ordenstal.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, EU-tidende 2013, nr. L 176, side 338.