Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift

I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde fastsættes:

§ 1. En erhvervsdrivende fonds erhvervsdrift anses for begrænset eller omfatter kun en uvæsentlig del af fondens formue, hvis fonden opfylder et af nedenstående kriterier:

1) Fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 250.000 kr.,

2) fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller

3) fondens erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver.

§ 2. Hvis en erhvervsdrivende fonds i tre på hinanden følgende regnskabsår ikke har opfyldt kriterierne i § 1, anses fonden ikke længere for at være en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens § 125.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 15. december 2014

Victor Kjær

/ Lars Bunch