Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af en række love som følge af
skatteforvaltningsloven

(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Skatteministeriet

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og senest ved § 9 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 10, stk. 6 og 7, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 25, stk. 5, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 27 affattes således:

»§ 27. Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

6. § 32 og § 32 a ophæves.

7. I § 33, stk. 1, nr. 7, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 976 af 21. september 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 1376, § 1 i lov nr. 1386 og § 1 i lov nr. 1389, alle af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen« og »skatteministerens« til: »forvaltningens«.

2. I § 6, stk. 3, § 30, stk. 1, og § 40, stk. 7, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 8, stk. 2, § 24, stk. 2, § 36 og § 51 ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 25, stk. 3, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

5. I § 36 ændres »skattemyndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

6. I § 44 A, stk. 3, og § 44 B, stk. 3, ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. § 45, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såvel den samlede kontantomregnede salgssum som den fordeling på aktiver efter stk. 2, som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Afgørelsen er bindende for både sælger og køber.«

8. § 45, stk. 4 og 5 og stk. 6, 3. pkt., ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 4.

9. § 52 affattes således:

»§ 52. En skattepligtig, der har afskrevet efter denne lov, kan ændre den selvangivne afskrivningssats, når meddelelse herom er indgivet til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. Ændring af den selvangivne afskrivningssats efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.«

10. § 53 ophæves.

11. I § 54, stk. 6, ændres »Skatteministerens« til: »Told- og skatteforvaltningens«.

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger), foretages følgende ændringer:

1. I § 2 d, stk. 7, 8 og 11, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 4, stk. 6, 2. pkt., ændres »et EU-medlemsland« til: »en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS«.

3. I § 7 a, stk. 3, indsættes efter »jf. § 11«: »og § 11 a«.

4. I § 11, stk. 1, nr. 1, og § 13 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 11 A« til: »§ 11 a«.

5. Paragrafbetegnelsen » § 11 A « ændres til: »§ 11 a «.

6. § 13, stk. 1, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Det er en betingelse, at der er opnået godkendelse fra told- og skatteforvaltningen. Forvaltningen kan fastsætte særlige vilkår for godkendelsen.«

7. § 13, stk. 1, 5. og 6. pkt., ophæves.

8. I § 13, stk. 3 og 4, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

9. I § 13 a, stk. 9, ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

10. § 13 d ophæves.

§ 4

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 853 af 16. oktober 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 8 ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »forvaltningens«.

4. § 12 og § 12 a ophæves.

§ 5

I lov nr. 389 af 20. maj 1992 om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »den told- og skatteregion, til hvilken indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag senest er sket« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »Told- og skatteregionerne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om kravet.«

4. I § 4, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »told- og skatteregionen« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 4, stk. 2, ændres »Told- og Skattestyrelsens« til: »Told- og skatteforvaltningens«.

6. I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 7, stk. 2, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »told- og skattemyndighedernes« ændres til: »told- og skatteforvaltningens«.

§ 6

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 410 af 2. juni 2003 og § 1 i lov nr. 468 af 9. juni 2004 og senest ved § 19 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 14, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«, »myndighedernes« ændres til: »forvaltningens«, og »Myndighedernes« ændres til: »Forvaltningens«.

3. § 14, stk. 5, ophæves.

4. § 15, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

5. § 16 ophæves.

6. I § 20, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 21, stk. 1, ændres to steder »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

§ 7

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 5 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 20, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 26 og § 27 ophæves.

§ 8

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 40 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 6, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne«.

5. I § 27, stk. 9, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

6. § 33 og § 34 ophæves.

§ 9

I lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 12, stk. 3, ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. § 27, stk. 3, ophæves.

5. I § 30, stk. 2, ændres »regionen« til: »forvaltningen«.

6. I § 33, stk. 1, ændres »de kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 33, stk. 3, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »skatteministeren« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.

8. § 35, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

9. § 37 ophæves.

10. I § 42, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

11. I § 44, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om den fortsatte administration af lov om afgift af arv og gave, jf. § 20, § 26, stk. 5, § 33, stk. 7, og § 48 i lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer.«

§ 10

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 8 ændres »Skatteministeren« til: »Centralregisteret for Motorkøretøjer«, og »ministerens« ændres til: »registerets«.

§ 11

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1166 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, ændres »altid af told- og skatteregionen på det sted, hvor personen bor« til: »af told- og skatteforvaltningen«.

2. § 5, stk. 5-7, ophæves.

3. I § 6, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 12

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 22. marts 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 11 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 14, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 16 og § 16 b ophæves.

§ 13

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 4 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og senest ved § 12 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 3, stk. 5, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 23, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 28 og § 28 a ophæves.

§ 14

I lov nr. 635 af 13. december 1978 om gensidig bistand inden for området direkte skatter mellem stater, der er medlem af De europæiske Fællesskaber, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Told- og skatteforvaltningen er den kompetente myndighed i henhold til direktivet.«

2. I § 3 ændres »Kontaktmyndigheden« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 4 og § 5 ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«.

§ 15

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 13, stk. 3, ændres »Den kommunale skattemyndigheds« til: »Told- og skatteforvaltningens«, og »skattemyndigheden« ændres til: »forvaltningen«.

3. I § 55, stk. 3, ændres »Den kommunale skattemyndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 87, stk. 3 og 4, ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. § 91 ophæves.

6. I § 95, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 16

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 10« til: »jf. dog stk. 8«.

2. § 4, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Såvel den samlede kontantomregnede afståelsessum som den fordeling på aktiver efter stk. 5, som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Afgørelsen er bindende for både sælger og køber.«

3. § 4, stk. 7 og 8, og stk. 9, 3. pkt., ophæves.

Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 7 og 8.

4. I § 6, stk. 7, ændres »§ 6, stk. 5« til: »§ 6, stk. 4«.

5. I § 8, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 2, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 12, stk. 1, ændres »Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres »skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

8. § 14 B ophæves.

§ 17

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 og § 3 i lov nr. 488 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 3, ændres »vurderingsmyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 18

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 13 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 12, stk. 3, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

4. § 17 c og § 17 d ophæves.

§ 19

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og senest ved § 14 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 3, stk. 6, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

5. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af varer, der i henhold til denne lov er afgiftspligtige, er efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen pligtige at meddele denne oplysninger om leverancer til de virksomheder, der omfattes af denne lov.«

6. I § 15, stk. 9, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

7. § 21 og § 21 b ophæves.

§ 20

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 8. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 10, stk. 5, ændres »en skattemyndighed efter at have tilsidesat en foretagen etablering« til: »told- og skatteforvaltningen, efter at en foretagen etablering er blevet tilsidesat,«.

3. I § 11 C, stk. 1, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. § 14 A ophæves.

§ 21

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 15 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 10, stk. 6, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 11 affattes således:

»§ 11. Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for forvaltningens registrering af virksomhederne og kontrol med afgiftens betaling.«

6. § 14 og § 15 ophæves.

§ 22

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 23. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 A, stk. 6, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 4, stk. 7 og 8, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 4, stk. 9, 5. pkt., ophæves.

4. I § 4 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Ændring af hensættelser efter stk. 4 eller 8 efter udløbet af fristerne i stk. 9 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.«

5. I § 15, stk. 3, nr. 3, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. § 15 A ophæves.

§ 23

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 7 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 16 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 17, stk. 2 og 3, ændres »dem« til: »forvaltningen«.

4. I § 17, stk. 6, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 19 og § 19 a ophæves.

6. § 22, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller«.

§ 24

I lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 19. september 1984, som ændret ved § 6 i lov nr. 363 af 1. juli 1988, foretages følgende ændring:

1. §§ 1-5 affattes således:

»§ 1. Under told- og skatteforvaltningens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af skattelovgivningen bortset fra toldlovgivningen kan der beskikkes borgeren en forsvarer, når sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt og borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.

§ 2. Forsvareren beskikkes af retten på det sted, hvor borgeren har hjemting her i landet, og ellers på det sted, hvor det findes hensigtsmæssigt. Retsplejelovens regler om beskikkelse af offentlige forsvarere og om udelukkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Anmodning om beskikkelse af en forsvarer kan fremsættes af såvel borgeren som af told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen sørger i så fald for, at spørgsmålet indbringes for retten. Skatteministeren fastsætter regler om vejledning af borgeren om adgangen til at anmode om beskikkelse af en forsvarer.

Stk. 3. Beslutninger, hvorefter forsvarer skal beskikkes, kan ikke påklages til højere ret. Beslutninger, hvorved beskikkelse af forsvarer nægtes, kan kæres til højere ret.

§ 3. Forsvareren har adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, told- og skatteforvaltningen har tilvejebragt til brug for behandlingen af spørgsmålet om strafansvar. I det omfang materialet uden ulempe kan mangfoldiggøres, skal forsvareren have en kopi. Forsvareren må ikke uden told- og skatteforvaltningens samtykke overlevere det modtagne materiale til den, som sagen vedrører, eller til andre.

Stk. 2. Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan reglerne i stk. 1, 1. pkt., fraviges, eller told- og skatteforvaltningen kan give forsvareren pålæg om ikke at videregive oplysninger, forsvareren har modtaget fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Retten afgør tvistigheder mellem forsvareren og told- og skatteforvaltningen om forsvarerens beføjelser.

§ 4. Retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I sager, der afgøres udenretligt med vedtagelse af en bøde, kan tillige spørgsmålet om omkostninger til forsvarerbistand afgøres med vedtagelse. Omkostninger, der er vedtaget, kan inddrives efter samme regler, som gælder for vedtagelse af bøden. Der er udpantningsret for vedtagne omkostninger.

§ 5. Den, som sagen vedrører, har pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.«

§ 25

I lov nr. 469 af 9. juni 2004 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, som ændret ved § 2 i lov nr. 1433 af 22. december 2004 og § 17 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »Told- og skattemyndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Materiale, som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

5. § 22 og § 23 ophæves.

6. § 27, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller«.

§ 26

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret ved § 42 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 48 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 41 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. § 5 a ophæves.

§ 27

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven bortset fra i § 6, stk. 2, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven bortset fra i § 6, stk. 3, og § 13, stk. 2, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 6, stk. 1 og 5, og § 13, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 6, stk. 3, og § 13, stk. 2, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet« og »de lignende myndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 6, stk. 4, og § 13, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 8, stk. 5, ændres »ligningsmyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

8. § 15, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 15 a, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 15 c, stk. 1, 4. og 5. pkt., og § 15 e ophæves.

9. I § 15 b, stk. 5, og § 15 d, stk. 5, ændres »Den skatteansættende myndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 28

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 18 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 32 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 18 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 19, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«, og »disse« ændres til: »denne«.

4. I § 19, stk. 6, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 23 og § 24 ophæves.

§ 29

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 434 af 26. juni 1998 og senest ved lov nr. 962 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kan ændre den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. Ændring af den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.«

3. I § 8, stk. 3, ændres »de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier« til: »de af Skatterådet fastsatte normalhandelsværdier«.

4. I § 8, stk. 4, ændres »skattestyrelseslovens« til: »skatteforvaltningslovens«.

§ 30

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 390 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, og § 11 A, stk. 1, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 5, stk. 3, ændres »skattemyndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

3. I § 6, stk. 2, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 17, stk. 1, ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«, og i stk. 2 ændres tre steder »den kommunale skattemyndigheds« til: »told- og skatteforvaltningens«.

5. § 17 A ophæves.

§ 31

I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 27. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 9 og § 10 ophæves.

4. I § 13, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 32

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1375 og § 3 i lov nr. 1386, begge af 20. december 2004, § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 21 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, og som ændres ved § 5 i det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne), foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »Skattemyndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »vedkommende skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. § 2, stk. 4, 4. pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.«

5. I § 5 D, stk. 1, og § 25 A, stk. 9, ændres »den kommunale skattemyndighed inden udløbet af den i skattestyrelseslovens § 3, stk. 1, nævnte frist« til: »told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb«.

6. I § 22, stk. 2, § 57, stk. 3, og § 73 D ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 22, stk. 2, og § 46, stk. 4, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

8. I § 33 C, stk. 8, § 48, stk. 6, og § 84, stk. 2, ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

9. I § 33 C, stk. 8, udgår »afgifts- eller«.

10. I § 33 D, stk. 7, ændres »Skattemyndighedens« til: »Told- og skatteforvaltningens«, og »skattestyrelsesloven« ændres til: »skatteforvaltningsloven«.

11. I § 42 udgår »og afgifter«.

12. I § 52, stk. 2, § 79, stk. 1, § 84, stk. 2, § 85, stk. 3, og § 86, stk. 3, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil« til: »told- og skatteforvaltningen«.

13. § 55 B affattes således:

»§ 55 B. Afgørelser om grundlaget for den foreløbige skatteansættelse efter § 45, stk. 3, og §§ 48, 50-53 og 55 træffes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelser ikke kan indbringes for Landsskatteretten.«

14. I § 57, stk. 1, § 86, stk. 2, 5 og 6, og § 86 A, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

15. I § 57, stk. 5, § 86, stk. 4, og § 86 A, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

16. § 60, stk. 1, litra h, som indsat ved § 3, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, betegnes § 60, stk. 1, litra i.

17. I § 65 C, stk. 2 og 3, ændres »Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

18. I § 66 A, stk. 1, og § 66 B, stk. 1, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

19. I § 73, stk. 1, ændres »Skattemyndighedens« til: »Told- og skatteforvaltningens«.

20. I § 84, stk. 2, ændres »skattemyndighedens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

21. I § 86, stk. 1, ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

22. I § 86, stk. 2, ændres »myndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

23. § 87, § 89 B og § 89 C ophæves.

24. I § 89 ændres »skatteministeren eller den, som skatteministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

25. I § 99, stk. 2, ændres »ligningsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 33

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 ændres »Skattemyndigheden« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 15, stk. 3, ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En afgørelse fra told- og skatteforvaltningen, der pålægger skattepligt, kan påklages af bostyret eller skyldneren, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, og § 40, stk. 1. Foreligger Landsskatterettens afgørelse om, at skattepligten skal fastholdes, ikke senest 3 måneder efter klagens modtagelse, bortfalder skattepligten.«

4. § 17 ophæves.

5. I § 20, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 34

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 21 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 5, stk. 1, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

5. I § 7, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

6. § 9 og § 9 a ophæves.

§ 35

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 1, stk. 3, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

5. I § 17, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

6. § 22 og § 22 a ophæves.

§ 36

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. I § 9, stk. 2, ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. § 13 A ophæves.

§ 37

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og senest ved § 9 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 2, 5. pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb«.

2. § 22 A ophæves.

§ 38

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 1391 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 9, stk. 17, og § 14 ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 17 og § 17 a ophæves.

§ 39

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 2, 3 og 5, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 25, stk. 4, ændres to steder »realkreditlovens § 77, stk. 2« til: »lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 7«.

3. I § 25, stk. 5 og 8, og § 33, stk. 2, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 25, stk. 7, 2. pkt., ændres »de statslige told- og skatteforvaltninger« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 37, stk. 5, 3. pkt., ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. § 39 ophæves.

§ 40

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som ændret ved § 24 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 25 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 22, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 28 og § 29 ophæves.

§ 41

I lov nr. 1302 af 20. december 2000 om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler, som ændret ved lov nr. 293 af 15. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 42

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1389 af 20. december 2004, § 8 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 23 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, og som ændres ved § 6 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger), foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven bortset fra i § 8 B, stk. 2, 4. og 5. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

2. I § 7 A, stk. 5, 1. pkt., ændres »selskabets skatteansættende myndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 7 A, stk. 5, 3. pkt., § 8 B, stk. 1, 4. pkt., § 16 A, stk. 2, 1. pkt., og § 33 E, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 7 H, stk. 5, 6. pkt., og § 8 S, stk. 2, 5. og 6. pkt., ændres »den skatteansættende myndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 7 L, stk. 2, 3. pkt., § 8 M, stk. 3, 3. pkt., og § 13, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 7 Q, stk. 1, nr. 1, ændres »skattestyrelseslovens« til: »skatteforvaltningslovens«.

7. I § 7 Q, stk. 1, nr. 2, ændres »skattestyrelseslovens kapitel 3 A« til: »skatteforvaltningslovens kapitel 19«.

8. I § 7 Q, stk. 3, 2. pkt., ændres »kapitel 3 A i skattestyrelsesloven« til: »skatteforvaltningslovens kapitel 19«.

9. I § 8 A, stk. 2, 1. pkt., § 12, stk. 3, 1. pkt., og § 16 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

10. I § 8 B, stk. 2, 4. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og i 5. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

11. I § 9, stk. 4, ændres »Ligningsrådets« til: »Skatterådets«.

12. I § 12 B, stk. 2, ophæves 3.-6. pkt., og i stedet indsættes:

»Den af parterne foretagne kapitalisering er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Det skal endvidere fremgå af parternes aftale, hvilke aktiver der vederlægges med en løbende ydelse. Parterne skal senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori aftalen indgås, indgive meddelelse til told- og skatteforvaltningen om den indgåede aftale, herunder oplyse om kapitaliseringen og den efter 4. pkt., foretagne fordeling.«

13. §§ 14 B-14 E ophæves.

14. § 14 G, stk. 1, 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ophæves.

15. I § 14 G, stk. 3, 3. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1. pkt.«

16. I § 14 G, stk. 5, 2. pkt., ændres »boligreguleringslovens § 22 e eller § 4, stk. 8, i lov nr. 419 af 1. juni 1994 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om individuel boligstøtte« til: »eller boligreguleringslovens § 22 e«.

17. I § 14 G, stk. 6, ændres »§§ 18 b eller 55 a« til: »§ 18 b«.

18. I § 14 G, stk. 7, 3. pkt., ændres »(CIR-nr.)« til: »(SE- eller cvr-nr.)«.

19. I § 16 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

20. I § 16 C, stk. 12, ændres to steder »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

21. I § 17 A, stk. 4, ændres »de skatteansættende myndigheders eller de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

22. I § 17 E, stk. 3, 3. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«, i stk. 5, 1. pkt., ændres »de statslige told- og skatteforvaltninger« til: »told- og skatteforvaltningen«, og i stk. 6 ændres »De statslige told- og skatteforvaltninger« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

23. I § 27 B ændres tre steder »den regionale told- og skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«, og i stk. 1, 4. pkt., ændres »Den regionale told- og skattemyndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

24. I § 27 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 33 C i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v.« til: »skatteforvaltningslovens § 50«, i 3. pkt. ændres »kapitel 3 A i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v.« til: »skatteforvaltningslovens kapitel 19«, og i 6. pkt. ændres »§ 33 G i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v.« til: »skatteforvaltningslovens § 58«.

25. I § 28 ændres to steder i stk. 7 og to steder i stk. 8 »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

26. § 32 E ophæves.

27. I § 32 F ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

28. I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 43

I lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 27. juli 1993, som ændret ved § 14 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og § 26 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »den told- og skatteregion, i hvis område anmelderen har hjemsted« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 6, stk. 3, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 7 ændres »skatteministeren eller af told- og skatteregionen efter bemyndigelse af skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. § 9 A ophæves.

§ 44

I lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m., som ændret bl.a. ved § 15 i lov nr. 59 af 7. februar 1990 og senest ved § 7 i lov nr. 235 af 8. april 1992, foretages følgende ændring:

1. § 5 A ophæves.

§ 45

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 22. april 2002, som ændret ved § 25 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 8, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 9 ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »forvaltningens«.

5. § 13 og § 13 a ophæves.

§ 46

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, som ændret ved § 26 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »Told- og skatteregionen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 14, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 14, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. § 15, stk. 2 og 3, § 16 og § 17 ophæves.

6. I § 18, stk. 1, nr. 2, udgår », § 15, stk. 3, 2. pkt.«.

§ 47

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 og senest ved § 27 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 1, stk. 8, og § 5, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 14, stk. 5, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 22, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

6. § 27 og § 27 a ophæves.

§ 48

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 28 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indleveres eller indsendes til denne«.

4. I § 18, stk. 9, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 24 og § 24 a ophæves.

§ 49

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1387 af 20. december 2004 og senest ved § 5 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 62 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »myndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 66, stk. 8, ændres »disse myndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 74, stk. 1, ændres »Myndighedernes« til: »Told- og skatteforvaltningens«.

6. § 76, stk. 3 og 5, § 78 og § 79 ophæves.

§ 76, stk. 4, bliver herefter § 76, stk. 3.

7. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres », § 75, stk. 1, 2, 3 eller 4, eller § 76, stk. 5, 2. pkt.« til: »eller § 75, stk. 1, 2, 3 eller 4«.

§ 50

I lov nr. 482 af 7. juni 2001 om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 4, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 51

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1441 af 22. december 2004 og senest ved § 7 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 5 a, stk. 1, 2 og 3, ændres »den statslige told- og skattemyndighed« til:»told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 5 a, stk. 1, ændres »myndigheden« til: »forvaltningen«, »told- og skattemyndighedernes« ændres til: »forvaltningens«, og »Skatteministeren« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 5 a, stk. 2, ændres »Den statslige told- og skattemyndigheds« til: »Forvaltningens«.

6. To steder i § 5 a, stk. 3, ændres »Den statslige told- og skattemyndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 5 a, stk. 4, ændres »den statslige told- og skattemyndigheds« til: »told- og skatteforvaltningens«.

8. I § 11, stk. 2, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

9. I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres »myndighederne« til: »forvaltningen«.

10. § 16 ophæves.

11. I § 18, stk. 1, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 52

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 20 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 29 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 19, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 25 og § 26 ophæves.

6. I § 32, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til »told- og skatteforvaltningen«.

§ 53

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 19. oktober 2004, som ændret ved § 14 i lov nr. 1383 og § 1 i lov nr. 1388, begge af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 23, stk. 1, ændres »den statslige told- og skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 27, stk. 1, 2. pkt., ændres »forelægger forvaltningen sagen for Ligningsrådet, der kan« til: »kan forvaltningen«.

5. § 27, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

6. I § 27, stk. 3, ændres »inden 12 uger« til: »senest 3 måneder«.

7. § 27, stk. 4, 7 og 8, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 27, stk. 6, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

9. § 29, stk. 1, affattes således:

»Hvis opgørelserne efter §§ 20-24 ikke indgives rettidigt, opgør told- og skatteforvaltningen beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønsmæssigt.«

10. § 31 ophæves.

11. I § 33, stk. 1, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 54

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 457 af 9. juni 2004 og senest ved § 2 i lov nr. 1413 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

2. I § 1, stk. 2, udgår »eller den, han bemyndiger dertil,«.

3. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 18 A, stk. 3, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 19 E ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 21 B, stk. 1, og § 39, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 39, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

8. § 39, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

9. I § 61, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

10. § 61 A ophæves.

§ 55

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1386 og lov nr. 1390, begge af 20. december 2004, og som ændres ved § 11 i det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligtige og anpartsreglerne), foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 6, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

2. I § 4 a, stk. 3, 4. pkt., ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. § 4 a, stk. 3, 6. pkt., affattes således:

»En skattepligtig kan omgøre sin beslutning om at foretage fradrag i aktieindkomsten, hvis tilkendegivelse herom sker til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår.«

4. § 24 A ophæves.

§ 56

I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven), som ændret senest ved § 30 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De forretningsbøger m.v., som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

4. I § 19, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 25 og § 26 ophæves.

§ 57

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret senest ved § 31 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 3 a, stk. 7, og § 8, stk. 1, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. § 29 og § 29 a ophæves.

5. I § 30, stk. 1, ændres »§ 29 a, stk. 1, nr. 1« til: »§ 1, stk. 2 og 3, og §§ 7 og 7 a«.

§ 58

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1375 af 20. december 2004, og som ændres ved § 9 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) og § 1 i det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen), foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

2. Overalt i loven ændres »den skatteansættende myndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 1, nr. 9, to steder i § 5, stk. 3, i § 12 og § 29 C og to steder i § 30, stk. 6, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 4, stk. 6, § 5, stk. 3, § 8 A, stk. 3, § 10, stk. 2, § 29 C, 2. pkt., og to steder i § 30, stk. 6, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

6. § 10, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

7. I § 17, stk. 3, ændres »skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

8. I § 29 A, stk. 2, og § 31 B, stk. 3, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

9. I § 29 B, stk. 10, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

10. To steder i § 29 D, stk. 2, og i § 29 E, stk. 2, ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

11. I § 31, stk. 4, ændres »Skattemyndigheden« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

12. § 33 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Inden en overdragelse af kapitalandele i et selskab finder sted, kan der indhentes et bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8 om, hvorvidt en eventuel hæftelse efter stk. 1 vil blive gjort gældende. Det bindende svar kan betinges af, at der stilles hel eller delvis sikkerhed for betalingen af de skatter af enhver art til det offentlige, der påhviler selskabet som en aktuel eller latent forpligtelse på overdragelsestidspunktet. En rådgiver kan frigøre sig fra den hæftelse, der er nævnt i stk. 1, sidste pkt., hvis rådgiveren inden overdragelsen sørger for, at der indhentes et bindende svar. Det bindende svar skal afgives senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har modtaget alle oplysninger, der er af betydning for svaret. Foreligger det bindende svar ikke senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysningerne, er rådgiveren frigjort fra hæftelsen som nævnt i stk. 1, sidste pkt.«

13. I § 33 A, stk. 6, ændres »Ligningsrådets« til: »Skatterådets«.

14. § 34 A ophæves.

§ 59

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1441 af 22. december 2004 og § 2 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing) og § 1 i det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven. (Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta), foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven bortset fra i § 20 ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

3. Overalt i loven ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. Overalt i loven ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

7. Overalt i loven ændres »Ligningsrådets« til: »Skatterådets«.

8. Overalt i loven ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

9. To steder i § 3, stk. 2, tre steder i § 3 D, stk. 1, og i § 3 D, stk. 2 og 3, ændres »den skatteansættende myndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

10. I § 3 B, stk. 5, ændres »skattemyndighedens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

11. § 3 B, stk. 8, 2. pkt., ophæves.

12. I § 3 C, stk. 3, 5, 11 og 13, ændres »Skattemyndigheden« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

13. I § 3 D, stk. 1, ændres »den skatteansættende myndigheds« til: »forvaltningens«, og »Skatteministeren« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.

14. I § 3 D, stk. 2, ændres »Myndighedens« til: »Forvaltningens«.

15. To steder i § 3 D, stk. 3, ændres »Den skatteansættende myndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

16. I § 3 D, stk. 4, ændres »skattemyndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

17. I § 4, stk. 4, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

18. I § 5, stk. 1, ændres »Skatteministeren kan fastsætte regler for klage over afgørelser om skattetillæg. Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

19. I § 5, stk. 2, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

20. I § 6, stk. 1, ændres »en skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

21. I § 6, stk. 4, ændres »Skattemyndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

22. I § 6 A, stk. 2, 4. pkt., ændres »myndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

23. I § 6 B, stk. 1, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

24. I § 6 D, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

25. To steder i § 6 D, stk. 2, og i § 6 F, stk. 1 og 2, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

26. I § 6 E, stk. 1, ændres »direktøren for Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

27. § 6 E, stk. 2, ophæves.

28. I § 6 F, stk. 2, ændres »skattestyrelseslovens § 37« til: »skatteforvaltningslovens § 17«.

29. I § 7 E, stk. 1, ændres »den lokale told- og skatteregion« til: »told- og skatteforvaltningen«.

30. I § 7 E, stk. 2, ændres »de danske skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

31. I § 8 D, stk. 3, udgår »af de statslige told- og skattemyndigheder og kun«.

32. I § 8 J, stk. 5, ændres to steder »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og »skatteministeren« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.

33. § 8 L, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Told- og skatteforvaltningen fører register over indberetningspligtige som nævnt i §§ 7 A, 7 E, 8 H, 8 P, 8 Q, 8 S, 8 T og 8 U.«

34. I § 8 L, stk. 2, § 9, stk. 1, § 11 A, stk. 6 og 7, § 11 B, stk. 6 og 7, og § 11 C, stk. 5 og 6, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

35. § 8 P, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J«.

36. I § 9 A, stk. 3, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

37. I § 10 F, stk. 3, ændres »skattestyrelsesloven« til: »skatteforvaltningsloven« og »Skattestyrelseslovens § 38, stk. 2,« til: »Skatteforvaltningslovens § 51«.

38. I § 11 C, stk. 6, ændres »de kommunale skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

39. I § 20, stk. 1, ændres »Skønner Ligningsrådet, at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen«.

40. § 23 B ophæves.

§ 60

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

2. I § 2, stk. 4, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og i § 2, stk. 4 og 5, ændres »skatte- og afgiftslovgivningen« til: »skattelovgivningen«.

3. I § 4 og § 10, stk. 6, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 11, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. § 15 A ophæves.

§ 61

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret ved § 26 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 19 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 42 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 15, stk. 3, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 18, stk. 1, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. I § 18, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«, og »disse« ændres til: »denne«.

6. § 23 og § 23 a ophæves.

§ 62

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 204 af 26. marts 2003 og § 32 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 32, stk. 5, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

4. § 36 ophæves.

5. I § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 41, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 63

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 21 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 33 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 8, stk. 4, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

5. I § 27, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

6. § 33 og § 33 a ophæves.

§ 64

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten, som ændret bl.a. ved § 27 i lov nr. 59 af 7. februar 1990 og senest ved § 4 i lov nr. 410 af 2. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. §§ 49, 50 og 51 ophæves.

§ 65

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 21. maj 2002, som ændret ved § 34 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 21, stk. 3, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 23 ændres i 2. pkt. »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«, og 3. pkt. ophæves.

4. § 26 ophæves.

5. I § 32, stk. 1, nr. 5, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 70 ændres i stk. 1 »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen« og i stk. 2 »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 89, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 66

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 2 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Opgørelsen af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår.

Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indkomstgrundlaget.«

§ 67

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 23 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 35 i lov nr. 325 af 23. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne«.

4. I § 19, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 22 og § 22 a ophæves.

§ 68

I lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«, og i stk. 3 ændres »Ministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. § 6 A ophæves.

§ 69

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, 3, pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.«

2. § 13 ophæves.

3. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 70

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret senest ved § 36 i lov nr. 325 af 23. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 A. For tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelser af aktiver og passiver samt rettigheder eller pligter i medfør af kommunalreformen, skal der ikke betales afgift efter denne lov. Dokumenterne skal ved anmeldelsen til tinglysning være påført en erklæring om, at tinglysningen eller registreringen er omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for udformningen af erklæringen.«

2. I § 17, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 17, stk. 4, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

4. §§ 25, 26 og 27 ophæves.

§ 71

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 37 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, og som ændres ved det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Ændring i forfaldstidspunktet for tobaksafgifter), foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 6, stk. 1, § 20, stk. 2, og § 30, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 21, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 27 og § 27 a ophæves.

§ 72

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 5. juli 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. Overalt i loven ændres »Myndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

5. Overalt i loven ændres »myndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. Overalt i loven ændres »myndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

7. I § 20, stk. 1, ændres »De nævnte myndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

8. I § 28, stk. 5, ændres »disse« til: »denne«.

9. I § 68 udgår »kan fastsætte de statslige told- og skattemyndigheders ekspeditionstid og«.

10. I § 68 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte ekspeditionstiderne ved ekspeditionsstederne.«

11. § 71 og § 71 a ophæves.

§ 73

I lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 A, stk. 2, og § 10 ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 4 og to steder i § 5 ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. § 11 A ophæves.

§ 74

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 27 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 5 i lov nr. 1391 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: Told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 17, stk. 1, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.«

6. § 22 og § 22 a ophæves.

§ 75

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 434 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. En skattepligtig kan ændre den selvangivne opgørelsesmåde for varelagre m.v. efter § 1, stk. 1. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. Ændring af den selvangivne opgørelsesmåde efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.«

§ 76

I lov nr. 1091 af 20. december 1995 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 942 af 20. december 1999 og senest ved lov nr. 461 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af told- og skatteforvaltningen.«

2. I § 3, stk. 1, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 5, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 6 ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 77

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 1. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. § 19 ophæves.

§ 78

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 12. oktober 1999, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 339 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »den skatteansættende myndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 2, stk. 4 og 5, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »Skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 4, stk. 5, ændres »Den skatteansættende myndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og »den skatteansættende myndigheds« ændres til: »told- og skatteforvaltningens«.

5. § 4, stk. 6, og § 8 a ophæves.

§ 79

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1376 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ophæves 3. og 4. pkt., og i stedet indsættes:

»Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.«

2. I § 3, stk. 5, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

3. I § 10, stk. 1, ændres »skattestyrelseslovens §§ 34 og 35« til: »skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27«.

4. I § 22 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 2, 1.-4. pkt.« til: »§ 2, stk. 2, 1.-3. pkt.«

5. § 22 c, stk. 7, 3. pkt., affattes således:

»Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.«

§ 80

I lov nr. 763 af 27. november 1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), som ændret senest ved § 1 i lov nr. 171 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, udgår »og bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ enhed«.

§ 81

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1047 af 17. december 2002 og senest ved § 18 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »vurderingsmyndigheden« og »vurderingsmyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »Vurderingsmyndigheden« og »Vurderingsmyndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 3 A ændres »den centrale told- og skatteforvaltnings« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 3 A, to steder i § 15, stk. 3, i § 39, stk. 3, og i § 47 ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

5. I § 8, stk. 5, ændres »skatteministeren den endelige administrative afgørelse af, om« til: »told- og skatteforvaltningen afgørelse om, hvorvidt«.

6. I overskriften til afsnit F ændres »Vurderingsmyndighedernes« til: »Told- og skatteforvaltningens«.

7. § 33, stk. 15, 3. pkt., ophæves.

8. To steder i § 34 ændres »vurderingsmyndighedens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

9. I § 38, stk. 4, ændres »vurderingsmyndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

10. I § 39, stk. 3, ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »told- og skatteforvaltningen«.

11. Efter § 39 indsættes:

»§ 40. Told- og skatteforvaltningen offentliggør resultatet af den almindelige ejendomsvurdering senest 1 måned før udløbet af klagefristen efter skatteforvaltningslovens § 38, stk. 2, 3. pkt., for de almindelige vurderinger.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan samtidig offentliggøre tidspunkterne for salg af fast ejendom, der er sket siden den senest forudgående almindelige vurdering, den beregnede kontante købesum og eventuelle beregningsoplysninger, der har ligget til grund for told- og skatteforvaltningens vurdering.

§ 41. Told- og skatteforvaltningen kan foretage fornøden besigtigelse af en fast ejendom i forbindelse med en vurdering af ejendommen efter denne lov.«

12. I § 47 A, stk. 3, ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »told- og skatteforvaltningen«.

13. I § 47 C, stk. 1, og § 47 D, stk. 1, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 82

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen« og »ministerens« til: »forvaltningens«.

2. § 20 affattes således:

»§ 20. Skatteministeren kan bemyndige Centralregisteret for Motorkøretøjer til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over Centralregisteret for Motorkøretøjers afgørelser af

1) spørgsmål om afgift efter §§ 1-8 og 10 og

2) spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelse efter § 15.«

3. I § 21, stk. 1 og 3, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«, i stk. 1 ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«, og i stk. 2, 3 og 4 ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 23 a, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 83

I lov nr. 416 af 26. juni 1998 om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne«.

4. I § 19, stk. 8, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 25 og § 26 ophæves.

§ 84

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 25 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 39 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 7, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheders« til: »told- og skatteforvaltningens«.

4. I § 22, stk. 7, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

5. § 27 og § 28 ophæves.

§ 85

I lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven. (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen), som ændret ved § 5 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 12, ændres tre steder »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »de statslige told- og skattemyndigheder« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 86

I lov nr. 221 af 31. marts 2004 om ændring af forskellige skattelove. (Rentebeskatningsdirektivet, rente/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer) foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 6, 7, 11 og 14, ændres »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2,« til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2,«, og »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4« ændres til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 4«.

§ 87

I lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven. (Forenklinger m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 5, ændres »Skatteministeren« til »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 88

I lov nr. 460 af 9. juni 2004 om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord) foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 3, ændres »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2« til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2«, og »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4« ændres til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 4«.

§ 89

I lov nr. 325 af 18. maj 2005 om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse) foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 2, ændres »henholdsvis skatteansættende myndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 90

I det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1 og 2, ændres »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2« til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2«, og »Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4« ændres til: »Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 4«.

2. I § 12, stk. 3, ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 91

I det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing) foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 5, ændres »skattestyrelseslovens § 34, stk. 5« til: »skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 92

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 74 i, stk. 4, 7. pkt., og § 92 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 93

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 2, 7. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 94

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

§ 95

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 og § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, 7. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 96

I lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 4, ændres »skatte- og afgiftsmyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 97

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret ved § 31 i lov nr. 338 af 17. maj 2000, bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 og bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 4, ændres »skatte- og afgiftsmyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 98

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 5, ændres »skatte- og afgiftsmyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 99

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1433 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »vurderingsmyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »Vurderingsmyndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 6 A, stk. 2, ændres »ligningsrådet« til: »Skatterådet«.

4. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »vedkommende vurderingsmyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«, og i 2. pkt. ændres »vurderingsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1 kan påklages efter skatteforvaltningslovens regler om klage over vurderinger af fast ejendom.«

6. I § 29 A, stk. 3, ændres »vurderingsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 100

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, § 1 i lov nr. 1430 af 22. december 2004 og § 22 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 ændres »ligningsmyndigheden« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog kun anvendelse, når told- og skatteforvaltningen ikke på kommunalbestyrelsens anmodning har kunnet levere de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage fordelingen.«

3. I § 16 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 38, stk. 2, i skattestyrelsesloven« til: »skatteforvaltningslovens § 44«, og i 8. pkt. ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 101

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 9 a, stk. 6, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« og »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Justitsministeriet

§ 102

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 447 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, § 52, stk. 2, § 68, stk. 3, § 69, stk. 2, og § 79, stk. 3, ændres »den kommunale skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 79, stk. 2, ændres »Den kommunale skattemyndighed« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 80, stk. 1, 3 og 4, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

4. I § 80, stk. 2, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 103

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, og § 11, stk. 2, ændres »skattemyndigheden i den kommune, hvor fonden har hjemsted« og »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 46, stk. 1, og § 56, stk. 1, ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 48, stk. 2, § 48 a og § 49, stk. 2, ændres »skattemyndigheden i den kommune, hvor foreningen har hjemsted« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 104

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002, § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, lov nr. 432 af 10. juni 2003, lov nr. 267 af 21. april 2004, § 16 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 og lov nr. 363 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 124 m, stk. 2, nr. 4, udgår »eller«.

2. I § 124 m, stk. 2, nr. 5, ændres »samlivsophævelsen.« til: »samlivsophævelsen, eller«.

3. I § 124 m, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) når der sker ejerskifte som følge af overdragelse af et køretøj i medfør af kommunalreformen og anmeldelse af ejerskifte er ledsaget af en erklæring herom.«

4. I § 124 m indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse af ejerskifte omfattet af stk. 2, nr. 6, herunder om udformningen af den omhandlede erklæring.«

Miljøministeriet

§ 105

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 106

I lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 107

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 256 af 12. april 2000 og senest ved § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 45, stk. 2, 2. pkt., ændres »toldvæsenet« til »told- og skatteforvaltningen«.

Socialministeriet

§ 108

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, foretages følgende ændring:

1. § 74 og § 80 ophæves.

§ 109

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret senest ved § 2 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 53, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Opgørelsen af indtægtsgrundlag efter § 25, stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indtægtsgrundlaget.«

§ 110

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 304 af 2. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 75 ophæves.

§ 111

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 57, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Opgørelsen af indtægtsgrundlag efter § 29, stk. 1, og § 32 a, stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indtægtsgrundlaget.«

§ 112

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005, som ændret senest ved lov nr. 331 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 137 affattes således:

»§ 137. Opgørelsen af indtægtsgrundlag efter §§ 82 og 99 foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 2. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indtægtsgrundlaget.«

Undervisningsministeriet

§ 113

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 11. september 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 1225 af 27. december 2003, § 1 i lov nr. 481 af 9. juni 2004 og senest ved § 9 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 26, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Opgørelsen af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. § 25, stk. 2.

Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indkomstgrundlaget.«

2. I § 39, stk. 1, og § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 114

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 115

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 1455 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 17, 1. pkt., ændres »skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 116

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004, som ændret ved lov nr. 1454 og lov nr. 1458, begge af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 117

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 19. august 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 3, 1. og 3. pkt., ændres »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 118

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister , jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, som ændret ved lov nr. 1466 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, og § 12, stk. 1 og 4, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 119

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 4, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og »de statslige told- og skattemyndigheder« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 120

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 9. januar 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 303 af 30. april 2003 og § 2 i lov nr. 226 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 2, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 63, stk. 5, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 121

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 8. oktober 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 118 a, stk. 5, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 122

I bogføringsloven, lov nr. 1006 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, 3. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 123

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 1232 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

3. I § 9, stk. 4, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 124

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Følgende bekendtgørelser ophæves med virkning fra den 1. november 2005:

1) Bekendtgørelse nr. 654 af 26. juni 2000 om indkomstgrundlaget i en række love.

2) Bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen