Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Særligt dækkede indskud
Bilag 2 Oplysningsskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

I medfør af § 9, stk. 7, § 15, stk. 3, og § 16, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271 af 4. november 2013, som ændret ved lov nr. 334 af 31. marts 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

1) Pengeinstitutter.

2) Realkreditinstitutter.

3) Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

4) Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer efter lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

6) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilsluttet sig indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen), jf. § 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2. Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte virksomheder og filialer.

Stk. 3. §§ 14 og 15 finder anvendelse på filialer beliggende i Danmark af institutter med hjemsted i et land indenfor Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, uanset om filialen har tilsluttet sig Garantiformuen, jf. § 4 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Garantiformuens dækning

§ 2. Garantiformuen dækker berettigede indskud op til de i §§ 5-9 nævnte beløb.

Stk. 2. Ved berettigede indskud forstås indestående beløb på en konto i de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af kreditinstitutter, som ikke er udelukket fra dækning i henhold til § 13 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

§ 3. Garantiformuen dækker kontante midler op til det i § 5 nævnte beløb, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Berettiget indskyder eller investor

§ 4. Garantiformuen yder dækning til enhver berettiget indskyder eller investor.

Stk. 2. Den berettigede indskyder eller investor er den navnenoterede indskyder eller investor, medmindre det kan dokumenteres, at den navnenoterede indskyder eller investor ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I sådanne tilfælde vil den berettigede indskyder eller investor være den dokumenterede reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I dødsboer og konkursboer er den berettigede indskyder dødsboet eller konkursboet indtil endelig udlodning har fundet sted.

Stk. 3. Garantiformuen dækker hver berettiget indskyder eller investor på advokaters klientbankkonti, når en advokat overholder § 1 i vedtægt af 27. maj 1983 om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler (klientkontovedtægten). Garantiformuen dækker ligeledes hver berettiget indskyder eller investor på fondsmæglerselskabers og forsikringsmægleres klientkonti, når disse overholder § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler eller kapitel 4 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. I filialer af danske institutter beliggende inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er dokumentationskravet i stk. 2 opfyldt, når advokater, investeringsselskaber og forsikringsmæglere overholder regler i værtslandet, der kan sidestilles med de i 1. og 2. pkt. nævnte regler.

Stk. 4. I de i stk. 3 nævnte situationer betragtes advokaten, fondsmæglerselskabet og forsikringsmægleren ikke som en berettiget indskyder.

Dækning af berettigede indskud

§ 5. Garantiformuen dækker berettigede indskud og kontante midler indtil et beløb svarende til 100.000 euro pr. berettiget indskyder eller investor, jf. § 9, stk. 1, og § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2. Krav på dækning fra indskydere og investorer af de i stk. 1 nævnte berettigede indskud og kontante midler, opgøres efter fradrag af disses forfaldne forpligtelser over for det pågældende institut, jf. § 12 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

§ 6. Garantiformuen dækker berettigede indskud, som i henhold til lov har et socialt formål, og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, jf. § 9, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Et indskud har et socialt formål i henhold til lov, når indskuddet har hjemmel i lov og er knyttet til særlige begivenheder eller hændelser i en indskyders liv, så som en indskyders ægteskab, skilsmisse, afskedigelse, invaliditet eller dødsfald, som det fremgår af bilag 1, nr. 1 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Garantiformuen dækker de i bilag 1, nr. 1 og 3, oplistede indskud. Det er dog en forudsætning for dækning af de i bilag 1, nr. 1, litra i, nævnte indskud, at det oprindelige krav imod skadeforsikringsselskabet udspringer af et krav omfattet af bilag 1, nr. 1, litra a-h, j-o, nr. 2 eller 3.

Stk. 3. Garantiformuen dækker de i stk. 1 og 2 berettigede indskud indtil et beløb svarende til 150.000 euro pr. berettiget indskyder indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet, jf. § 9, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

§ 7. Garantiformuen dækker berettigede indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov, for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse, jf. § 9, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, i overensstemmelse med bilag 1, nr. 2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Garantiformuen dækker de i bilag 1, nr. 2 og 3, oplistede indskud.

Stk. 3. Garantiformuen dækker de i stk. 1 og 2 berettigede indskud indtil et beløb svarende til 150.000 euro pr. berettiget indskyder indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet, jf. § 9, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

§ 8. Garantiformuen dækker berettigede indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom, jf. § 9, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning herunder

1) deponering af købesum i henhold til forudgående købsaftale, uanset af hvem og hvor deponeringen foretages,

2) indskud af salgsprovenu i henhold til forudgående salgsaftale, og

3) indskud af provenu af lån med pant i fast ejendom som i henhold til aftale finansieres ved eller skal finansieres ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Stk. 2. Garantiformuen dækker de i stk. 1, nr. 1-3, berettigede indskud indtil et beløb svarende til 10 mio. euro indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, jf. § 9, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Stk. 3. Det er en forudsætning for dækning efter stk. 1 og 2, at den faste ejendom har været anvendt hovedsagelig ikkeerhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikkeerhvervsmæssig anvendelse, jf. § 9, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning af køberen eller sælgeren henholdsvis den, der har optaget lånet med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

§ 9. Garantiformuen dækker fuldt ud pensionsopsparingskonti i henhold til lov, jf. § 9, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder

1) indekskonti,

2) kapitalpensioner,

3) selvpensioneringspensioner,

4) ratepensioner og

5) aldersopsparinger.

Stk. 2. En pensionsopsparingskonto i henhold til lov er fuldt dækket, uanset om der er tale om berettigede indskud eller andre pensionsprodukter, hvis indskuddet eller pensionsproduktet står på en særskilt pensionsopsparingskonto.

Stk. 3. Det er et krav for dækning efter stk. 1 og 2, at indskuddet eller produktet står på en særskilt pensionsopsparingskonto.

Oplysninger og information til indskydere og investorer

§ 10. Senest samtidig med at en indskyder indgår en aftale med et pengeinstitut om oprettelse af en konto, skal indskyderen have de i § 15 nævnte oplysninger stillet til rådighed af pengeinstituttet, samt det i bilag 2 nævnte oplysningsskema.

Stk. 2. Indskyderen skal bekræfte over for pengeinstituttet, at denne har fået stillet de i stk. 1 nævnte oplysninger til rådighed.

Stk. 3. Har en indskyder givet fuldmagt til en fuldmagtshaver om oprettelse af en konto, kan oplysningsforpligtelsen efter stk. 1 og bekræftelsesforpligtelsen, jf. stk. 2, opfyldes gennem fuldmagtshaver.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal være let forståelige og skal som minimum affattes på dansk eller et andet sprog, som er aftalt imellem indskyderen og pengeinstituttet.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger må ikke anvendes i reklameøjemed.

§ 11. Indskydere skal mindst en gang om året på deres kontoudtog modtage oplysning om, hvorvidt et indestående beløb på en konto i et pengeinstitut er et berettiget indskud, og en henvisning til oplysningsskemaet i bilag 2. Er der ikke indskud på kontoen på tidspunktet for kontoudtoget, skal pengeinstituttet oplyse, om et indskud på den pågældende konto vil være et berettiget indskud.

Stk. 2. Har en indskyder givet fuldmagt til en fuldmagtshaver om oprettelsen af en konto, kan oplysningsforpligtelsen efter stk. 1 opfyldes gennem fuldmagtshaver.

Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede oplysninger må ikke anvendes i reklameøjemed.

§ 12. Udøver institutterne virksomhed under et eller flere navne eller binavne, skal instituttet oplyse sine indskydere og investorer om Garantiformuens samlede dækning af indskyderen eller investoren i det pågældende institut.

§ 13. En orientering i medfør af § 206 i lov om finansiel virksomhed om sammenlægning af et institut som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller en filial af et kreditinstitut, jf. § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, eller en bestemt forretningsdel af disse, jf. § 204 i lov om finansiel virksomhed, skal mindst indeholde nærmere oplysninger om følgende:

1) Betydningen af sammenlægningen for Garantiformuens dækning af indskyderen eller investoren.

2) Udløbet af den 3 måneders periode hvor indskyderen eller investoren omkostningsfrit kan hæve eller overføre den del af et indskud eller kontante midler, der på tidspunktet for sammenlægningens retsvirkning ikke længere dækkes i samme omfang af Garantiformuen.

3) Indskyderens eller investorens mulighed for omkostningsfrit at hæve eller overføre dele af sit indskud eller sine kontante midler som følge af sammenlægningen.

§ 14. Institutterne og de i § 1, stk. 3, nævnte filialer skal i ekspeditionslokaler, hvortil indskydere og investorer almindeligvis har adgang, på et iøjnefaldende sted ved skiltning tydeligt oplyse, hvor indskydere og investorer kan rekvirere skriftlig information om den eller de indskyder- og investorgarantiordninger, som instituttet eller den i § 1, stk. 3, nævnte filial er tilsluttet.

Stk. 2. I tilfælde af at de i stk. 1 nævnte institutter og filialer modtager indskud eller udfører investeringsforretninger for kunder via internettet, skal tilsvarende information gives på instituttets hjemmeside.

§ 15. Den i § 14 omhandlede information skal som minimum indeholde oplysninger om

1) hvilken eller hvilke indskyder- og investorgarantiordninger de dækkede aktiver er dækket af,

2) dækningens omfang,

3) beregning af det dækkede beløb,

4) særlige indlånsformer, som er sikret særlig dækning,

5) indlån, kontante midler eller andre produkter, som ikke er omfattet af ordningen,

6) værdipapirer, der ikke er omfattet af ordningen, og

7) hvorledes en indskyder eller investor skal forholde sig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen.

Stk. 2. Hvis et institut har tilsluttet sig Garantiformuen som supplement til den dækning, der ydes af instituttets hjemlands garantiordning, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, skal dette oplyses. Tilsvarende gælder, hvis dækningen af indskud i de i § 1, stk. 3, nævnte filialer svarer til den dækning, der ydes af Garantiformuen, men er lavere end den dækning, der ydes i hjemlandet.

Stk. 3. Hvis et institut meddeler Garantiformuen, at instituttet ønsker at udtræde af Garantiformuen, eller hvis instituttet ekskluderes fra Garantiformuen, skal hver enkelt indskyder og investor i det pågældende institut senest en måned inden udtrædelsen eller eksklusionen have skriftlig oplysning herom, samt om hvilke konsekvenser instituttets fravalg eller eksklusion har for indskyderen og investoren.

Stk. 4. Den i stk. 1-3 omhandlede information skal være let forståelig, og skal som minimum affattes på dansk eller et andet sprog, som er aftalt imellem indskyderen og instituttet.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 2 omhandlede information må ikke anvendes i reklameøjemed.

§ 16. Filialer af de i § 1, stk. 1, nr. 1-4, nævnte institutter med hjemsted i Danmark beliggende i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal give indskyderne og investorerne i værtslandet oplysninger og information efter de regler, der er fastsat i værtslandet.

Meddelelse og anmeldelse

§ 17. Meddelelse om et instituts afvikling efter lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder sker efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 18. Meddelelse om et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs skal af Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen, umiddelbart efter at rekonstruktionsbehandlingen eller konkursen er kommet til Finansiel Stabilitets kendskab, indrykkes i et eller flere dagblade, som udkommer ved instituttets hjemsted samt i et landsdækkende dagblad.

Stk. 2. Tilsvarende meddelelse skal gives på de steder, hvor instituttet har filialer. Meddelelsen skal affattes på det eller de officielle sprog i det land, hvor filialen er etableret. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6.

§ 19. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om følgende:

1) Instituttets navn og adresse på dets hjemsted.

2) At rekonstruktionsbehandling er indledt eller konkursdekret er afsagt.

3) Datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling.

4) At indskyderne og investorerne får meddelelse direkte fra instituttet eller Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen senest 5 arbejdsdage efter datoen nævnt i nr. 3.

5) Hvor indskyderne og investorerne kan henvende sig, hvis meddelelse ikke modtages som nævnt i nr. 4.

6) At anmeldelse af krav skal indleveres til et institut.

7) Tidsfrist for anmeldelse samt virkning af for sen anmeldelse.

§ 20. Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen være i stand til snarest muligt og senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse at udsende en oversigt til den enkelte indskyder og investor over dennes samlede mellemværende med instituttet inkl. renter opgjort til og med datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning, jf. dog stk. 5. Erklæres instituttet konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling, skal oversigten i henhold til 1. pkt. i stedet være fra datoen for konkursdekretets afsigelse. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse.

Stk. 2. Oversigter over investorernes værdipapirer i depot skal udsendes til de relevante investorer senest 6 måneder efter rekonstruktionsbehandlingen er indledt eller konkursdekretet er afsagt, hvis det af rekonstruktøren eller kurator er afgjort, at værdipapirer ikke kan udleveres.

Stk. 3. Til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte oversigt skal instituttet henholdsvis konkursboet, inden 12 timer fra rekonstruktionsbehandlingens indledning henholdsvis konkursdekretets afsigelse kunne indsende en opgørelse af indskydernes berettigede og dækkede aktiver samt øvrige nødvendige oplysninger til Garantiformuen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. En opgørelse af de i §§ 6-8 dækkede indskud, samt indskud på advokaters klientbankkonti og indskud på fondsmæglerselskabers og forsikringsmægleres klientkonti, hvor den berettigede indskyder ikke er henholdsvis advokaten, fondsmæglerselskabet eller forsikringsmægleren skal, i det omfang instituttet har kendskab hertil, hurtigst muligt indsendes til Garantiformuen.

Stk. 5. Har Garantiformuen ikke modtaget en opgørelse i henhold til stk. 3, da der tale om indskud omfattet af stk. 4, skal Garantiformuen hurtigst muligt efter modtagelsen af en opgørelse i henhold til stk. 4, sende en oversigt som nævnt i stk. 1 til de enkelte indskydere og investorer.

§ 21. Oversigten nævnt i § 20, stk. 1, skal i det mindste indeholde følgende:

1) Indskyderens eller investorens navn og adresse.

2) CPR-nr. eller CVR-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CPR-nr. eller CVR-nr.

3) En opgørelsesdato.

4) En oversigt over indskyderens eller investorens ind- og udlånskonti og andre kontante midler samt værdipapirer med angivelse af kontonummer, kontotype og depotnummer.

5) En oversigt over de berettigede indskud, som dækkes efter § 9, stk. 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

§ 22. Den i § 20, stk. 1, nævnte oversigt danner grundlag for anmeldelse af krav over for Garantiformuen.

Stk. 2. Yderligere krav eller forpligtelser skal oplyses af indskyderen eller investoren på oversigten og dokumenteres i fornødent omfang.

Stk. 3. Ved underskrift på oversigten bekræfter indskyderen eller investoren rigtigheden af de anførte oplysninger.

§ 23. Anmeldelse af krav mod Garantiformuen på baggrund af oversigten i § 20, stk. 1, indleveres til et institut, som er meddelt tilladelse til at drive virksomhed, i henhold til § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed samt § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som efter kontrol af indskyderens og investorens identitet overgiver anmeldelsen til Garantiformuen til endelig prøvelse.

Stk. 2. Finansiel Stabilitets bestyrelse kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra reglerne for anmeldelse af krav over for Garantiformuen.

§ 24. Anmeldelse af krav mod Garantiformuen på baggrund af oversigten i § 20, stk. 1, skal indgives til et institut senest 4 måneder efter datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling.

Stk. 2. Såfremt anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke er foretaget inden 2 måneder efter datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse, påhviler det Garantiformuen på ny at udsende den i § 20, stk. 1, nævnte oversigt til indskydere og investorer med dækkede aktiver over 100 kr.

Stk. 3. Indgives anmeldelse på baggrund af oversigten i § 20, stk. 1, senere end 4 måneder efter datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling, bortfalder kravet over for Garantiformuen, medmindre indskyderen eller investoren kan godtgøre, at vedkommende ikke har haft mulighed for i tide at påberåbe sig sin ret til at få udbetalt garantibeløbet. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen, når særlige omstændigheder foreligger undtage fra fristen, dog under forudsætning af at Garantiformuen kan foretage anmeldelse i boet.

Stk. 4. Øvrige anmeldelser af krav mod Garantiformuen skal anmeldes direkte til Garantiformuen senest 4 måneder efter datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling. Anmeldes et krav senere end den i 1. pkt. fastsatte frist bortfalder kravet over for Garantiformuen, medmindre indskyderen eller investoren kan godtgøre, at vedkommende ikke har haft mulighed for i tide at påberåbe sig sin ret til at få udbetalt garantibeløbet. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen, når særlige omstændigheder foreligger undtage fra fristen, dog under forudsætning af at Garantiformuen kan foretage anmeldelse i boet.

§ 25. Finansiel Stabilitet gennemgår på vegne af Garantiformuen indskydernes og investorernes krav hurtigst muligt efter modtagelsen af anmeldelsen og overfører garantibeløbet til det anmeldende institut.

Stk. 2. Udbetaling af krav mod Garantiformuen, der hidrører fra et institut, der har tilsluttet sig Garantiformuen som supplement, jf. § 4 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, forudsætter, at Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen har modtaget en erklæring fra hjemlandets kompetente myndigheder, hvoraf fremgår, at de dækkede aktiver er indisponible.

§ 26. I de tilfælde, hvor der er tale om filialer beliggende i Danmark etableret af kreditinstitutter i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal Garantiformuen foretage udbetalinger eller overførelser på vegne af og i overensstemmelse med de anvisninger, som indskudsgarantiordningen i hjemlandet giver, jf. § 16 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2. § 20, stk. 1 og 2, §§ 21-23 og § 24, stk. 1, finder med de tilpasninger, som filialforholdet tilsiger, samt de anvisninger der gives af hjemlandets indskudsgarantiordning, anvendelse i situationer omfattet af stk. 1.

Overgangsbestemmelser

§ 27. For indskud, som pr. den 31. maj 2015 indestår på børneopsparinger i henhold til lov, uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov, skifteretskonti vedrørende dødsbo under offentligt skifte og deponeringskonti i henhold til deponeringsloven, yder Garantiformuen fuld dækning indtil indskuddets udbetaling.

Stk. 2. For indskud, som pr. den 31. maj 2015 indestår på en etableringskonto i henhold til lov, yder Garantiformuen fuld dækning for det indestående beløb, indtil pengeinstituttet skal foretage udbetaling, jf. § 5, stk. 1, i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. Dækningen nedsættes med det udbetalte beløb.

Stk. 3. For betroede midler, som pr. den 31. maj 2015 indestår på advokaters klientkonti i henhold til lov, yder Garantiformuen fuld dækning for de betroede midler indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres til den berettigede indskyder eller i overensstemmelse med den berettigede indskyders anvisninger.

Stk. 4. For indskud, som pr. den 31. maj 2015 bliver forvaltet i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålslovens kapitel 5, yder Garantiformuen fuld dækning for det indestående beløb ind til værgemålets ophør.

Stk. 5. For indskud, som pr. den 31. maj 2015 bliver forvaltet i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til §§ 54 og 61 i arveloven, yder Garantiformuen fuld dækning for det indestående beløb ind til båndlæggelsens ophør.

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 10 og 11 træder i kraft den 1. august 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 3. juli 2015

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Særligt dækkede indskud

1) Berettigede indskud med et socialt formål i henhold til lov, jf. § 6, stk. 1, i denne bekendtgørelse omfatter

a) udbetalte pensionskonti, der før udbetalingstidspunktet var fuldt dækket efter § 9 i denne bekendtgørelse,

b) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse i henhold til lov om arbejdsskadesikring,

c) indskud som følge af arv i henhold til § 11, stk. 2, og §§ 54 og 61 i arveloven,

d) indskud som følge af § 19 i lov om skifte af dødsboer,

e) indskud som følge af erstatning for personskader i henhold til §§ 30-34 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader),

f) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse i henhold til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

g) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse omfattet af § 1 i lov om erstatningsansvar,

h) indskud som følge af personskadeerstatninger i henhold til kapitel 16 i færdselsloven,

i) indskud som følge af en erstatning i henhold til lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber,

j) indskud som følge af krav m.v. udbetalt i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond,

k) indskud som følge af en erstatning i henhold til kapitel 3 og 4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

l) indskud som følge af fratrædelsesgodtgørelser eller lignende efter §§ 2 a-3 i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer,

m) indskud som følge af begravelseshjælp i henhold til § 160 i sundhedsloven,

n) indskud der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til kapitel 5 i værgemålsloven, og

o) indskud i henhold til § 67 i lov om ægtefælleskifte.

2) Berettigede indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse jf. § 7, stk. 1, i denne bekendtgørelse omfatter

a) indskud som følge af en udbetaling efter §§ 1 og 3 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, og

b) indskud som følge af en udbetaling efter § 1018 d i retsplejeloven.

3) Garantiformuen dækker indskud, der ikke er oplistet i nr. 1 og 2, når Finansiel Stabilitet har vurderet, at indskuddet opfylder betingelserne i § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen. Finansiel Stabilitet offentliggør sådanne vurderinger på Garantiformuens hjemmeside.


Bilag 2

Oplysningsskema

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud
Indskud i [indsæt navn på kreditinstitut] er beskyttet af:
[indsæt navn på den relevante indskudsgarantiordning] (1)
Grænse for beskyttelsen:
100 000 EUR pr. indskyder pr. kreditinstitut (2)
[erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er EUR]
[hvis relevant:] Følgende varemærker er en del af dit kreditinstitut [indsæt alle varemærker, der driver virksomhed under den samme tilladelse]
Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut:
Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er »samlet«, og summen er omfattet af grænsen på 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro] (2)
Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:
Grænsen på 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro] gælder separat for hver indskyder (3)
Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser:
7 arbejdsdage (4)
[indsæt eventuelt anden frist]
Tilbagebetalingsvaluta:
Euro [indsæt eventuelt anden valuta]
Kontakt:
[indsæt kontaktoplysninger for den relevante indskudsgarantiordning
(adresse, tlf. nr., e-mail mv.)]
Yderligere oplysninger:
[indsæt den relevante indskudsgarantiordnings websted]
Indskyderens kvittering for modtagelsen:
 
Yderligere oplysninger (alle eller nogle af nedenstående)

(1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud

[Kun hvis relevant:] Dit indskud er dækket af en aftalemæssig ordning, der er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning. Hvis dit kreditinstitut skulle blive insolvent, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro].

[Kun hvis relevant:] Dit kreditinstitut er en del af en dækket af en institutsikringsordning, der er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning. Det betyder, at alle institutter, som er medlem af denne ordning, yder hinanden gensidig bistand for at undgå insolvens. Hvis insolvens skulle opstå, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro].

[Kun hvis relevant:] Dit indskud er dækket af en lovbestemt indskudsgarantiordning og en aftalemæssig indskudsgarantiordning. Hvis dit kreditinstitut skulle blive insolvent, vil dine indskud i alle tilfælde blive tilbagebetalt op til 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro].

[Kun hvis relevant:] Dit indskud er dækket af en lovbestemt indskudsgarantiordning. Derudover er dit kreditinstitut en del af en institutsikringsordning, hvor alle medlemmer yder hinanden gensidig bistand for at undgå insolvens. Hvis insolvens skulle opstå, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro] af indskudsgarantiordningen.

(2) Almindelig grænse for beskyttelse

Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro] pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90 000 EUR og en anfordringskonto med 20 000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100 000 EUR.

[Kun hvis relevant:] Denne metode anvendes også, hvis et kreditinstitut driver virksomhed under forskellige varemærker. [Indsæt navnet på det kontoførende kreditinstitut] driver også virksomhed under [indsæt alle de andre varemærker for det samme kreditinstitut]. Det betyder, at alle indskud med et eller flere af disse varemærker tilsammen dækkes med højst 100 000 EUR.

I nogle tilfælde [indsæt tilfælde, som er defineret i national ret] er indskud over 100 000 EUR beskyttet [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro]. Flere oplysninger kan findes på [indsæt webstedet for den relevante indskudsgarantiordning].

(3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti

I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100 000 EUR anvendelse på hver indskyder.

[Kun hvis relevant:] Indskud på en konto, som to eller flere personer har adgang til som deltagere i et interessentskab, en sammenslutning eller en gruppering af tilsvarende art, som ikke har status som juridisk person, lægges dog sammen og behandles, som om de var foretaget af en enkelt indskyder, med henblik på beregningen af grænsen på 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro].

(4) Tilbagebetaling

Den ansvarlige indskudsgarantiordning er [indsæt navn og adresse, telefonnummer, e-mail og websted]. Indskuddene (højst 100 000 EUR [erstat med passende beløb, hvis valutaen ikke er euro]) tilbagebetales via ordningen senest inden for [indsæt tilbagebetalingsperiode som påkrævet i national ret] og efter den [31. december 2023] inden for [7 arbejdsdage].

[Tilføj oplysninger om nødudbetaling/midlertidig udbetaling, hvis beløb til tilbagebetaling ikke er disponible inden for 7 arbejdsdage. ]

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på [indsæt webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning].

Andre vigtige oplysninger

Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.