Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat

 

I medfør af § 65 C, stk. 2, jf. § 65, stk. 4, 3. pkt., i lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, fastsættes:

Udbytteskat

§ 1. For skattepligtige udbyttemodtagere, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra f 1) , eller af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, dog bortset fra moderselskaber m.v. omfattet af bekendtgørelse nr. 993 af 19. oktober 2005, § 29, stk. 1 nr. 2, som dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af udbytteskat i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser umiddelbart i forbindelse med udbyttets udbetaling eller godskrivning, såfremt dokumentationen afgives i overensstemmelse med en af told- og skatteforvaltningen indgået ordning med Værdipapircentralen eller det udbyttebetalende selskab.

Stk. 2. Dokumentation for hvilken dobbeltbeskatningsoverenskomst udbyttemodtager er omfattet af skal afleveres til udlodder eller det danske pengeinstitut, der fører aktionærens depot i Værdipapircentralen. Dokumentation skal foreligge på en af told- og skatteforvaltningen udformet blanket og skal fornys hvert 5. år 2) .

Royaltyskat

§ 2. Hvis en skattepligtig royaltymodtager, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i 3) , eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra g, dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskat i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Når Danmarks afkald eller begrænsning af beskatningsretten er betinget af, at royaltyen er skattepligtig i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal modtageren fremvise fornøden dokumentation herfor, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2.  Dokumentation efter stk. 1 skal indsendes til told- og skatteforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige.

Stk. 3. Ved dokumentation efter stk. 1 skal anvendes de af told- og skatteforvaltningen udarbejdede eller godkendte blanketter 4) .

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

SKAT, den 20. december 2005

Ole Kjær

/Ebbe Willumsen

Officielle noter

1) Fra 1. januar 2006, kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6.

2) Blanketterne 02.009 – 02.012.

3) Fra 1. januar 2006, kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 8.

4) Blanket 06.013 og blanket 06.015.