Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
gældende for 2006

 

I henhold til § 16, stk. 3, nr. 2, i lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, har Skatterådet fastsat følgende:

Værdi af fri kost og logi

§ 1. For medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til 30.500 kr. for hele året (2.542 kr. pr. måned).

Stk. 2. For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 65 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 55 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 35 kr. pr. dag.

Stk. 3. For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens § 7, nr.16, nævnte, ansættes værdien heraf til 425 kr. pr. måned.

Stk. 4 . Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse medregnes til den personlige indkomst.

Ikrafttræden mv.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2006 og har virkning for indkomståret 2006.

Skatterådet, den 13. december 2005

Lida Hulgaard

/Ole Kjær