Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån

I medfør af § 6, stk. 13, og § 39, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, og § 152 b, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. §§ 3-5 og 7 finder anvendelse på realkreditlån omfattet af § 6, stk. 1-5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 2. §§ 6 og 7 finder anvendelse på lån ydet af pengeinstitutter finansieret ved særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Effektiv rente: En obligations effektive rente defineres som den interne rente, hvormed obligationens fremtidige betalingsrække skal tilbagediskontores for at være lig kursværdien af obligationens hovedstol, og den fastlægges på baggrund af en enkelt handel eller et gennemsnit af flere handler med den pågældende obligation, eventuelt korrigeret med et terminstillæg eller terminsfradrag.

2) Samlet salg: Med samlet salg af en fondskode menes, når den effektive rente fastsættes udelukkende på baggrund af én afregningskurs, for eksempel én skæringskurs på en auktion eller én spotkurs ved tapsalg.

Realkreditinstitutter

§ 3. Ved refinansiering af lån skal realkreditinstituttet tilrettelægge salg af de nye obligationer, der skal bruges til at refinansiere lånene, således at realkreditinstituttet senest på dagen for obligationernes udløb kan konstatere, om der har været aftagere til alle de nødvendige nye obligationer.

Stk. 2. Realkreditinstituttet skal forud for indledning af salg af de nye obligationer offentliggøre en plan for salget. Planen skal angive, hvilke lånetyper, salget af obligationer skal refinansiere, den mængde, der forventes solgt, og hvordan og inden for hvilken periode salget forventes gennemført. Planen skal endvidere angive, hvornår det konstateres, om der ved salget har været aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, jf. § 6, stk. 5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., samt angive hvornår det offentliggøres, om et salg aflyses. Planen kan efterfølgende revideres.

Stk. 3. Som aftagere, jf. stk. 1 og 2, ved salget af nye obligationer kan også henregnes obligationsudsteder og virksomheder, der er koncernforbundne med udsteder.

§ 4. Referencerenten, der skal anvendes ved en eventuel forlængelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, jf. § 32, stk. 6, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., skal være en hensigtsmæssig ledende referencerente i samme valuta som udstedelsen.

Stk. 2. Tillægget til referencerenten kan være fra 0 og op til 5 procentpoint.

§ 5. Obligationsserier af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med udestående volumen over 500 mio. euro må ikke sælges som ét samlet salg.

Stk. 2. Realkreditinstituttet skal tilrettelægge dets obligationssalg af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., så der alene kan ske en rentestigning på mere end 5 procentpoint for under 50 pct. af den udestående obligationsmængde i en given fondskode.

Stk. 3. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1 og 2, hvis hensynet til den finansielle stabilitet, realkreditinstituttets levedygtighed, obligationsinvestorerne eller låntagerne tilsiger det.

Pengeinstitutter

§ 6. Referencerenten, der skal anvendes ved en eventuel forlængelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 152 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal være en hensigtsmæssig ledende referencerente i samme valuta som udstedelsen.

Stk. 2. Tillægget til referencerenten kan være fra 0 og op til 5 procentpoint.

Meddelelse til låntager

§ 7. Hvis løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer ved en refinansiering forlænges i henhold til § 6 eller § 32, stk. 6, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. eller § 152 b, stk. 4-6 eller § 247 h, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal instituttet, kurator, rekonstruktør eller administrator give meddelelse herom til låntagerne, således at låntagerne bliver i stand til at varetage egne interesser bedst muligt

Strafbestemmelse

§ 8. Overtrædelse af § 3, stk. 1 og 2, samt § 4, § 5, stk. 1 og 2, og §§ 6 og 7 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2014 om refinansiering af rentetilpasningslån ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 2. september 2015

Troels Lund Poulsen

/ Carsten Kjær Joensen