Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Konkurrencerådets medlemmer
Kapitel 3 Konkurrencerådets kompetencer og opgaver
Kapitel 4 Konkurrenceanalyser
Kapitel 5 Det rådgivende udvalg
Kapitel 6 Konkurrencerådets møder
Kapitel 7 Mundtligt indlæg for Konkurrencerådet
Kapitel 8 Inhabilitet
Kapitel 9 Offentlighed, tavshedspligt mv.
Kapitel 10 Afsluttende bestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet

I medfør af § 14, stk. 5, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 8. juli 2015, og efter erhvervs- og vækstministerens godkendelse fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Denne forretningsorden har til formål at fastlægge rammerne for arbejdet i Konkurrencerådet.

Stk. 2. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrencerådet er uafhængigt af erhvervs- og vækstministeren, jf. § 15, stk. 3, i konkurrenceloven.

Kapitel 2

Konkurrencerådets medlemmer

§ 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlemmerne af Konkurrencerådet, herunder formanden og næstformanden, i henhold til § 14, stk. 1-3, i konkurrenceloven.

Stk. 2. Såfremt et rådsmedlem nedlægger sit hverv, har varigt forfald eller afskediges, jf. stk. 3, udpeger erhvervs- og vækstministeren snarest muligt et nyt medlem.

Stk. 3. Formanden kan indstille til erhvervs- og vækstministeren, at et rådsmedlem, som har gjort sig skyldig i overtrædelse af tavshedspligten, jf. § 22, eller som groft har tilsidesat sine pligter efter denne forretningsorden, afskediges.

Kapitel 3

Konkurrencerådets kompetencer og opgaver

§ 3. Konkurrencerådet skal

1) fastlægge de strategiske mål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde med håndhævelse af konkurrenceloven og arbejdet med konkurrenceanalyser,

2) afgive udtalelse, forinden erhvervs- og vækstministeren udsteder nærmere administrative regler efter konkurrenceloven,

3) godkende de administrative regler, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter efter konkurrenceloven,

4) træffe afgørelse i konkurrencesager af principiel eller særlig stor betydning,

5) godkende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger efter konkurrenceloven,

6) igangsætte og godkende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrenceanalyser og sektorundersøgelser, og

7) træffe beslutning om at oversende sager til anklagemyndigheden med henblik på politimæssig efterforskning.

Stk. 2. Konkurrencerådet kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger vedrørende konkurrenceområdet fra styrelse

§ 4. Konkurrencerådet skal en gang årligt evaluere rådets og de enkelte medlemmers præstation, herunder samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktion samt styrelsens administration af konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver

§ 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved den daglige administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf uafhængig af erhvervs- og vækstministeren, jf. § 15, stk. 3, i konkurrenceloven.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver på konkurrenceområdet er bl.a.

1) at modtage og behandle anmeldelser efter konkurrenceloven,

2) at stå for sagsoplysningen, herunder foretage markedsundersøgelser, i alle konkurrencesager,

3) at høre sagens parter og eventuelle tredjemænd i alle konkurrencesager,

4) at træffe afgørelse i konkurrencesager, der ikke er af principiel eller særlig stor betydning, og i sager, som Konkurrencerådet efter § 6, stk.1, har delegeret til styrelsen,

5) at udarbejde udkast til afgørelse i sager omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4,

6) at offentliggøre afgørelser mv. i henhold til konkurrencelovens § 13,

7) at udføre Konkurrencerådets beslutninger,

8) at føre klagesager for Konkurrenceankenævnet,

9) at foretage kontrolundersøgelser efter konkurrenceloven,

10) at udveksle oplysninger med andre konkurrencemyndigheder, herunder ECN, og

11) at bistå Europa-Kommissionen, jf. konkurrencelovens § 24, stk. 3.

Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør beslutter, om der skal pålægges virksomheder daglige eller ugentlige tvangsbøder efter konkurrencelovens § 22.

Stk. 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør beslutter, om der skal rettes henvendelse til anklagemyndigheden med henblik på indhentelse af samtykke til et administrativt bødeforelæg samt anklageskrift.

Stk. 5. På konkurrencerådets møder orienterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktion om

1) konkrete sager og forhold mv. af interesse eller relevans for Konkurrencerådet, og

2) pålagte tvangsbøder og henvendelser til anklagemyndigheden om administrative bødeforelæg, jf. stk. 4-5.

Delegation af kompetence

§ 6. Konkurrencerådet kan delegere sin kompetence til at træffe afgørelse i sager omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis rådet

1) for en sagstype har fastlagt en klar og utvetydig praksis, eller

2) i en konkret sag overlader det til styrelsen efter indhentning af yderligere oplysninger at træffe afgørelse.

Stk. 2. Konkurrencerådet skal på førstkommende møde efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, nr. 2, orienteres om afgørelsen.

Stk. 3. Konkurrencerådet skal føre en oversigt over hvilke sagstyper, der efter stk. 1, nr. 1, er delegeret, og oversigten skal gennemgås af rådet mindst én gang om året.

Stk. 4. Konkurrencerådet kan foretage en generel delegation af kompetencen efter § 3, stk. 1, nr. 7, til formanden, og kompetencen kan delegeres til direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i konkrete sager for at sikre en hurtig oversendelse til anklagemyndigheden.

Kapitel 4

Konkurrenceanalyser

§ 7. Konkurrencerådet skal godkende de konkurrenceanalyser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet på rådets initiativ, jf. § 3, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at udarbejde en konkurrenceanalyse og skal i den forbindelse træffe beslutning om, hvorvidt analysen skal godkendes af ministeren eller af Konkurrencerådet.

Stk. 3. En udarbejdet konkurrenceanalyse skal indeholde oplysning om, hvorvidt den er udarbejdet på Konkurrencerådets eller erhvervs- og vækstministerens vegne.

Kapitel 5

Det rådgivende udvalg

§ 8. Konkurrencerådet mødes to gange om året med det rådgivende udvalg nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til § 14, stk. 4, i konkurrenceloven. Rådet kan vælge at lade sig repræsentere af formanden og næstformanden.

Stk. 2. Det rådgivende udvalg kan rådgive Konkurrencerådet om

1) udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og dens anvendelse,

2) behovet for udarbejdelsen af konkurrenceanalyser,

3) mulige tiltag til forebyggelse af overtrædelser af konkurrenceloven, og

4) eksistensen af konkrete konkurrenceproblemer på et marked.

Stk. 3. Konkurrencerådet hører det rådgivende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven, jf. stk. 2, nr. 1, og kan til enhver tid anmode hele eller dele af udvalget om bistand i forbindelse med behandlingen af konkrete sager, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Kapitel 6

Konkurrencerådets møder

Antal

§ 9. Konkurrencerådet afholder møde, når formanden skønner det nødvendigt, og når det begæres af et rådsmedlem eller af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør.

§ 10. Konkurrencerådet fastsætter en mødeplan med ca. 11 planlagte rådsmøder om året, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt ud over kalenderåret.

Stk. 2. Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse.

Indkaldelse

§ 11. Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst 7 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle rådsmedlemmer og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør.

Stk. 2. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der så vidt muligt skal indeholde angivelse af de sager, der skal behandles, og så vidt muligt være vedlagt det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne.

Stk. 3. Såfremt der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 4. Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i dennes fravær næstformanden tillade, at Konkurrencerådet indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

Stk. 5. Et rådsmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelelse herom hurtigst muligt.

Afholdelse af møder

§ 12. Konkurrencerådsmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde.

Stk. 2. Som faste punkter på dagsordenen for Konkurrencerådets møder indgår følgende:

1) Formandens konstatering af, om rådet er lovligt indkaldt, jf. § 11, stk. 1, om der er medlemmer, der er inhabile, jf. § 19, stk. 1, og om rådet er beslutningsdygtigt, jf. § 16, stk. 1.

2) Beretning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør om den daglige administration af konkurrenceloven.

Stk. 3. Formanden leder rådets møder.

Stk. 4. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør og efter direktørens bestemmelse andre af styrelsens ansatte deltager uden stemmeret i rådets møder, bortset fra når Konkurrencerådet evaluerer samarbejdet med styrelsens direktion og styrelsens administration af konkurrenceloven, jf. § 4.

Stk. 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forelægger sager for Konkurrencerådet.

§ 13. I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af Konkurrencerådets opgaver, kan rådsmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et rådsmedlem eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør kan forlange, at der finder et fysisk møde sted.

Stk. 2. For skriftlige rådsmøder skal det fremgå af Konkurrencerådets forhandlingsprotokol, jf. § 17, stk. 1, hvornår mødet blev afsluttet. I det omfang en rådsbeslutning træffes skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte rådsmedlemmer. Sådanne tilkendegivelser skal protokolleres jf. § 17, stk.1. En undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke en tilstrækkelig tilkendegivelse.

Formandens kompetence

§ 14. Formanden for Konkurrencerådet og i dennes fravær næstformanden tilrettelægger og leder rådets møder.

Stk. 2. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, kan sammen med direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i anliggender og sager, som er omfattet af rådets kompetence, jf. § 3, stk. 1, og som ikke kan afvente et rådsmøde. Beretninger om sådanne afgørelser eller beslutninger gives på det næste møde i rådet.

Stk. 3. Formanden træffer endelig afgørelse efter konkurrencelovens § 13, stk. 5, om beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Fuldmagt

§ 15. Et rådsmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet rådsmedlem eller til andre til at repræsentere det på et rådsmøde.

Beslutningsdygtighed og stemmeregler

§ 16. Konkurrencerådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige rådsmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 2. Er et rådsmedlem forhindret i at deltage fysisk på et rådsmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse betragtes som værende til stede til et fysisk møde via telekommunikation.

Stk. 3. Konkurrencerådet træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Protokol

§ 17. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i Konkurrencerådet, hvoraf følgende fremgår:

1) Hvilke medlemmer, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde.

2) Andre personer, der har været til stede ved behandlingen af sager i rådet.

3) Rådets beslutninger vedrørende de enkelte sager på dagsordenen.

4) Konkurrencerådets motivation for beslutningen, såfremt motivationen fraviger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til afgørelse.

5) Andre forhold, som et rådsmedlem ønsker indført i protokollen, herunder angivelse af uenighed om en afgørelse eller beslutning.

6) Beslutninger om inhabilitet, jf. § 19. Det medlem, som er blevet anset for inhabil, kan kræve sine indvendinger mod Konkurrencerådets beslutning vedrørende inhabilitetsspørgsmålet tilført protokollatet.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender senest 14 dage efter Konkurrencerådets møde en udskrift af protokollen. Indsigelser og rettelsesforslag til protokollatet fra de medlemmer af Konkurrencerådet, der har deltaget i mødet, fremsendes til styrelsen senest syv dage fra modtagelsen af protokollatet.

Stk. 3. Protokollen er ikke offentlig.

Kapitel 7

Mundtligt indlæg for Konkurrencerådet

§ 18. Den, som Konkurrencerådets afgørelse vil rette sig til, har ret til at afgive ét mundtligt indlæg for rådet på et nærmere fastsat tidspunkt, jf. stk. 3, inden rådet træffer afgørelse i sagen. Indlæggets varighed må ikke overstige 20 minutter, medmindre formanden fastsætter andet. Den, der vil afgive et mundtligt indlæg, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Stk. 2. Det skriftlige materiale i sagen kan i det hele forudsættes bekendt af Konkurrencerådet, og et mundtligt indlæg skal derfor alene vedrøre en yderligere uddybning eller opklaring af sagens faktiske og retlige omstændigheder. I forlængelse af det mundtlige indlæg kan rådsmedlemmerne stille uddybende spørgsmål til den, der har afgivet indlægget.

Stk. 3. Formanden fastsætter tidspunktet for det mundtlige indlæg.

Stk. 4. Den, der vil afgive et mundtligt indlæg, skal 8 dage inden et rådsmøde, med mindre formanden fastsætter andet, fremsende et dokument til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor samtlige faktiske og retlige omstændigheder, som vil blive påberåbt under mødet, er angivet i oversigtsform.

Stk. 5. Retten til et mundtligt indlæg fortabes, hvis den, der har ønsket at afgive et mundtligt indlæg, bliver forhindret i at møde, ikke overholder tidspunktet for foretræde for rådet eller på anden måde udebliver. I disse tilfælde afgør Konkurrencerådet sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 6. Den, som Konkurrencerådets afgørelse vil rette sig til, har alene ret til at være til stede under et rådsmøde i forbindelse med afgivelsen af det mundtlige indlæg og eventuelle spørgsmål stillet i tilknytning hertil.

Kapitel 8

Inhabilitet

§ 19. Et medlem af Konkurrencerådet må ikke deltage i eller være til stede under behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabil efter forvaltningsloven.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest muligt og inden behandlingen af sagen begyndes underrette formanden herom.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Konkurrencerådet uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Kapitel 9

Offentlighed, tavshedspligt mv.

Offentlighed

§ 20. Møder i Konkurrencerådet er ikke offentlige.

Kommunikation og kontakt til offentligheden

§ 21. Et medlem af rådet eller andre, der har deltaget i behandling af sager i rådet, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til massemedier eller rette henvendelse til offentligheden om rådets forhold og beslutninger.

Tavshedspligt mv.

§ 22. Konkurrencerådets medlemmer er underlagt tavshedspligt efter forvaltningsloven.

Stk. 2. Et rådsmedlem skal opbevare alt materiale, som vedkommende modtager i anledning af hvervet som medlem af Konkurrencerådet, på forsvarlig måde. Ved fratræden skal et rådsmedlem destruere eller aflevere alt udleveret materiale til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kapitel 10

Afsluttende bestemmelser

Tiltrædelse

§ 23. Ethvert rådsmedlem skal på førstkommende møde efter sin tiltrædelse underskrive et eksemplar af den gældende forretningsorden og ved sin underskrift af forretningsordenen tilkendegive, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Ændring og tillæg til forretningsordenen

§ 24. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af Konkurrencerådets medlemmer stemmer herfor, og erhvervs- og vækstministeren godkender disse ændringer eller tillæg.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. august 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 22. februar 2013 om forretningsorden for Konkurrencerådet ophæves.

Konkurrencerådet, den 27. august 2015

Christian Schultz

/ Agnete Gersing