Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1)

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 13, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12, stk. 3:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer CO2-udledningen og luftforureningen fra biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for biler, som registreres til disse anvendelsesformer første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, jf. dog §§ 8 og 9.

Definitioner

§ 2. Ved biler forstås i denne bekendtgørelse biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik. De inddeles i:

1) Almindelig bil: Bil indrettet til højst 5 personer, føreren medregnet.

2) Storvogn I: Bil indrettet til 6 eller 7 personer, føreren medregnet.

3) Storvogn II: Bil indrettet til 8 eller 9 personer, føreren medregnet.

§ 3. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne vedrørende måling og angivelse af brændstofforbrug samt opdeling i energiklasser i bekendtgørelse nr. 655 af 20. juni 2012 om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler.

§ 4. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6), bilag 1, skema 2.

Energi- og miljøkrav

§ 5. For biler gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 7:

1) Almindelig bil skal være i energiklasse A eller bedre (mindst 18,2 km/l for benzinbiler og 20,5 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler).

2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

3) Storvogn II skal være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategori storvogn II være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 for dieselbiler).

§ 6. Biler skal minimum opfylde kravene til Euro 6.

§ 7. Følgende biler er undtaget fra kravene i §§ 5 og 6:

1) Limousiner, som har en akselafstand over 3500 mm, eller som er registreret første gang for mere end 35 år siden.

2) Biler udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole.

3) Biler indrettet til liggende sygetransport med bårerum og 1-2 sæder i patientkabinen.

§ 8. Dieseldrevne biler, som ikke er forsynet med partikelfilter, skal være synet og godkendt med et eftermonteret partikelfilter, jf. bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.

Stk. 2. Stk. 1 gælder uanset datoen for bilens registrering til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik.

§ 9. På biler må der ikke foretages konstruktive ændringer, der forringer bilens energi- eller miljøegenskaber.

Stk. 2. Stk. 1 gælder uanset § 1, stk. 2, også for biler, der er registreret til taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport første gang her i landet den 15. september 2009 eller senere.

Stk. 3. Stk. 1 gælder uanset § 1, stk. 2, også for biler, der er registreret til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik første gang her i landet den 1. marts 2012 eller senere.

Regulering

§ 10. Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt et udkast til en vurdering af, om der er mulighed for en justering af energi- og miljøkravene i forhold til den teknologiske udvikling og udbuddet på markedet. Udkastet sendes i høring hos relevante organisationer og myndigheder inden udgangen af april måned. Vurderingen offentliggøres på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Klageadgang og straf

§ 11. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

§ 12. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 5, 6, 8 og 9.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 922 af 19. august 2014 om energi- og miljøkrav til taxier m.v. ophæves.

Overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen gælder for biler, som registreres til anvendelsesformerne, jf. § 1, første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, jf. dog stk. 2-3 og §§ 8 og 9.

Stk. 2. Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale før offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, kan dog registreres til og med den 30. november 2015, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i bekendtgørelse nr. 922 af 19. august 2014, og der foreligger en dispensation udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. stk. 3.

Stk. 3. Dispensationsansøgning sendes til Trafik- og Byggestyrelsen inden den 1. december 2015 sammen med dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale før offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, samt at bilerne er bestilt med henblik på taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 11. september 2015

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.