Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Midlertidig overtagelse, overdragelse af apotek og afhændelse af apoteksenheder
Kapitel 3 Erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.

I medfør af § 19, stk. 2, § 20 a, stk. 2, og § 70, stk. 8, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Sundhedsstyrelsens midlertidige overtagelse af driften af et apotek og den efterfølgende overdragelse af driften af apoteket, samt Sundhedsstyrelsens afhændelse af apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Sundhedsstyrelsen i medfør af apotekerlovens § 7, i det omfang apotekerne ikke afhænder apoteksfilialerne og apoteksudsalgene selv.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere regler for Sundhedsstyrelsens ydelse af erstatning til apotekere ved nedlæggelse af apotek.

Kapitel 2

Midlertidig overtagelse, overdragelse af apotek og afhændelse af apoteksenheder

§ 2. Sundhedsstyrelsen overtager midlertidigt driften af apoteker, når

1) en apoteker dør, hvor boet ikke ønsker at fortsætte driften eller ikke opnår Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil, jf. apotekerlovens § 23, stk. 1,

2) en apoteker ansøger om fritagelse for bevillingen, og indtil en ny apoteker er udpeget eller til apoteket nedlægges, dog således at perioden for bevillingens forlængelse efter apotekerlovens § 23, stk. 2, udnyttes, som for apotekere med bevilling før 1. april 2009 udgør 1 år,

3) en apoteker ansøger om fritagelse for bevillingen, og indtil en ny apoteker er udpeget eller til apoteket nedlægges, dog således at perioden for bevillingens forlængelse efter apotekerlovens § 23, stk. 2, udnyttes, som for apotekere med bevilling 1. april 2009 eller senere udgør 6 måneder, med mulighed for forlængelse i 3 måneder, eller

4) en apoteker ikke længere opfylder betingelserne for bevilling til apoteksdrift, jf. apotekerlovens § 15, stk. 5, nr. 1 og 2, og § 22, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsens midlertidige drift omfatter apoteker og dets tilhørende apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg samt medicinudleveringssteder.

§ 3. Sundhedsstyrelsen indtræder ved midlertidig drift af apotek, jf. § 2, i apotekerens sted. Sundhedsstyrelsen etablerer skriftlige aftaler for den midlertidige drift, herunder fremlejer eller lejer lokaler hvorfra der drives apoteksvirksomhed, indgår aftale med personale ansat af apotekeren og indtræder i aftaler med bestyrer af håndkøbsudslag og medicinudleveringssteder.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen indtræder i apotekerens sted uden, at der sker en overdragelse af værdier som varelager, inventar, indretning m.v. på apotek og dets tilhørende apoteksfilialer og apoteksudsalg til Sundhedsstyrelsen.

§ 4. Sundhedsstyrelsen indsætter ved midlertidig drift af apotek en apoteksbestyrer.

Stk. 2. En apoteksbestyrer skal opfylde betingelserne i apotekerlovens § 15, stk. 5.

Stk. 3. Ved Sundhedsstyrelsens indsættelse af en apoteksbestyrer foretager Sundhedsstyrelsen en opgørelse af varelageret, regnet fra datoen for Sundhedsstyrelsens midlertidige overtagelse af driften.

Stk. 4. Opgørelsen af varelageret sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

Stk. 5. Ejer apotekeren de lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed, yder Sundhedsstyrelsen apotekeren en rimelig husleje svarende til markedslejen i området i perioden for den midlertidige drift.

§ 5. Ved overdragelse af apotek, som Sundhedsstyrelsen midlertidigt driver, aftaler afgående og tiltrædende apoteker, hvilke apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke af Sundhedsstyrelsen er påbudt opretholdt i medfør af apotekerlovens § 7, og hvilke håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder knyttet til apoteket, som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 2. Afgående og tiltrædende apoteker aftaler nærmere om betaling for apotek og apoteksfilialer og apoteksudsalg, der af Sundhedsstyrelsen er påbudt opretholdt, samt for de øvrige apoteksfilialer og apoteksudsalg, som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 3. Aftalen om betaling for de i stk. 2 nævnte enheder må ikke overstige den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Værdien af varelagret, herunder fordelt på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg opgøres på datoen, hvor Sundhedsstyrelsen ophører med den midlertidige drift af apotek.

Stk. 5. Afgående apoteker godtgøres af Sundhedsstyrelsen svarende til værdien af varelagret på datoen for Sundhedsstyrelsens midlertidige overtagelse, mens Sundhedsstyrelsen afregner varelagret med tiltrædende apoteker på datoen for ophør af Sundhedsstyrelsens midlertidige drift.

§ 6. Sundhedsstyrelsen kan for afgående apoteker og for dennes regning, jf. apotekerlovens § 20 a, afhænde apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke af Sundhedsstyrelsen er påbudt opretholdt i medfør af apotekerlovens § 7, når tiltrædende apoteker ikke ønsker at overtage apoteksfilialer og apoteksudsalg, efter Sundhedsstyrelsens midlertidige drift, og afgående apoteker eller dennes bo, ikke har sørget for afhændelse i perioden fra Sundhedsstyrelsens midlertidige drift til en ny apoteker tiltræder.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsens afhændelse af de i stk. 1 nævnte enheder vil ske ved opslag på Sundhedsstyrelsens netsted med beskrivelse af enhederne, herunder oplysninger om den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret, for andre apotekers afgivelse af købstilbud.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen vælger det købstilbud med den højeste sum, dog således at den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret iagttages. Herudover iagttager Sundhedsstyrelsen, at de i stk. 1 nævnte enheder befinder sig inden for en radius af 75 km. fra apotekerens apotek, jf. apotekerlovens § 5, stk. 1, samt at apotekeren ikke ved overtagelsen af de i stk. 1 nævnte enheder vil få mere end otte receptekspederende enheder, jf. apotekerlovens § 5, stk. 2.

Stk. 4. Indkommer der ikke købstilbud, nedlægger Sundhedsstyrelsen de i stk. 1 nævnte enheder.

Stk. 5. Ved nedlæggelse kontakter Sundhedsstyrelsen øvrige apoteker for afhændelse af inventar og varelager på afgående apotekers vegne. Inventar, som ikke kan sælges til andre apotekere, sælges via auktionshus, efter en konkret vurdering af udbyttet i forhold til omkostningerne forbundet med salget.

Stk. 6. Udgifterne til Sundhedsstyrelsens afhændelse eller nedlæggelse af enheder efter stk. 1, betales af apotekeren, og fastsættes med baggrund i en opgørelse af Sundhedsstyrelsens tidsforbrug.

Stk. 7. Sundhedsstyrelsen fremsender en samlet opgørelse for afhændelse eller nedlæggelse fordelt på de i stk. 1 nævnte enheder, samt Sundhedsstyrelsens udgifter, jf. stk. 6, til afgående apoteker. Afregning sker senest 3 måneder efter, at Sundhedsstyrelsens midlertidige drift er ophørt.

Kapitel 3

Erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.

§ 7. Sundhedsstyrelsen yder erstatning for inventar og varelager ved nedlæggelse eller omdannelse af apotek, samt ved Sundhedsstyrelsens påbud om nedlæggelse eller omdannelse af apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er etableret før 1. juli 2015 eller som har modtaget påbud om oprettelse eller opretholdelse efter apotekerlovens § 7.

Stk. 2. Erstatningen for inventar efter stk. 1, fastsættes med udgangspunkt i den bogførte og dokumenterede værdi, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Erstatningen for varelageret efter stk. 1, fastsættes til den opgjorte værdi på nedlæggelsesdatoen, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Før Sundhedsstyrelsens ydelse af erstatning efter stk. 2, kan apotekeren afhænde inventar og fremsende en opgørelse til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 5. Før Sundhedsstyrelsens ydelse af erstatning efter stk. 3, kan apotekeren returnere lægemidler til lægemiddelgrossister eller i øvrigt afhænde varelageret og fremsende en opgørelse til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 6. Afhænder apotekeren ikke inventar og varelager efter stk. 4 og 5, skal Sundhedsstyrelsen før ydelse af erstatning efter stk. 1, kontakte øvrige apoteker for afhændelse af inventar og varelager. Inventar, som ikke kan sælges til andre apotekere, skal sælges via auktionshus, efter en konkret vurdering af udbyttet i forhold til omkostningerne forbundet med salget. Det indkomne beløb modregnes i erstatningen.

Stk. 7. Erstatning for tab ved salg af fast ejendom, hvori apotek, apoteksfilial eller apoteksudslag har været beliggende, ydes med baggrund i den offentlige ejendomsvurdering.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2015.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 15. september 2015

Sophie Løhde

/ Anna Skat Nielsen