Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klage over bobestyrere

I medfør af § 96, stk. 4, i lov om skifte af dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015, fastsættes:

§ 1. Klage over en bobestyrer skal udfærdiges på Domstolsstyrelsens klageblanket.

Stk. 2. Skifteretten afviser en klage, som ikke er indleveret på den i stk. 1 omtalte blanket.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Domstolsstyrelsen, den 1. december 2015

Charlotte Münter

/ Nicoline Nyholm Miller