Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

I medfør af § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, og § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, fastsættes:

§ 1. Efter § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser reguleres erstatningsbeløb for tingsskade, jf. lovens §§ 3-4, efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres nogle i loven nærmere angivne beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb.

Stk. 3. Tilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør -0,6, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

§ 2. Med virkning for tingsskade, som forvoldes i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, udgør det i lovens § 9 a nævnte beløb 126.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Justitsministeriet, den 1. december 2015

Søren Pind

/ Mette Johansen