Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

I medfør af § 73 f, stk. 4, og § 80, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 38 f, stk. 4, og § 59, stk. 1 og 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015, § 5, stk. 1 og 2, og § 68 e, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, § 54 f, stk. 4, og § 63, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, § 70, stk. 1 og 2, og § 77 e, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, § 37 f, stk. 2, og § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 3. juli 2013, § 60 g, stk. 4, og § 78, stk. 1 og 2, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, og § 33 g, stk. 4, og § 38, stk. 1 og 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 380 af 23. april 2014, fastsættes:

§ 1. Inden kommunalbestyrelsen eller regionsrådet træffer afgørelse om, at en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter reglerne i miljøskadeloven, skal den pågældende myndighed forelægge et udkast til afgørelse til udtalelse for Miljøstyrelsen. Udkastet til afgørelse skal herunder omfatte, hvem der anses som ansvarlig herfor.

Stk. 2. Miljøstyrelsens udtalelse er bindende for kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 2. Miljøstyrelsens udtalelse efter § 1, stk. 1, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse på udtalelser, hvorefter der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven.

Stk. 3. Miljøstyrelsens udtalelse efter § 1, stk. 1, kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 658 af 26. juni 2008 om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Michel Schilling