Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

I medfør af § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som ikke efterfølgende er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. den nævnte lovs § 30, stk. 3. Dog refunderer staten 50 pct. for modtagere af ledighedsydelse, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ledighedsydelse, er det et krav, at

1) kommunen har iværksat tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11,

2) tilbuddet i gennemsnit er på minimum 10 timer om ugen, jf. dog stk. 3, og

3) modtageren af ledighedsydelse deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 3. Ved tilbud kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Det sammenlagte gennemsnitlige ugentlige timetal i tilbuddet, jf. stk. 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

Stk. 5. Perioder med tilbud opgøres af kommunen.

§ 2. Kommunen får 30 pct. refusion i perioder med mere end 14 dages sammenhængende fravær fra et tilbud, jf. § 1.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1005 af 30. august 2015 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2015

Morten Binder

/ Bent Nielsen