Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Opgørelse af risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser
Kapitel 3 Opgørelse af risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed
Kapitel 4 Opgørelse af risikovægtede poster for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter
Kapitel 5 Opgørelse af risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifter
Kapitel 6 Reduceringen af fradraget for genforsikring
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber1)

I medfør af § 417 b, stk. 6, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 1563 af 15. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskabers opgørelse af risikovægtede poster i henhold til § 417 b, stk. 4, nr. 1-3 og 5, i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Ved risikovægtede poster forstås i denne bekendtgørelse poster, der er afhængige af forsikringstype, løbetid, særlige forhold i genforsikring, gennemsnitlige præmiegrundlag, administrationsomkostninger og erstatningsudgifter samt andre poster i risikosummen.

Kapitel 2

Opgørelse af risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser

§ 3. De risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser, jf. § 417 b, stk. 4, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal opgøres som den største værdi af

1) livsforsikringshensættelserne for hver kontrakt med fradrag for genforsikring, opgjort i overensstemmelse med reglerne om hensættelser til livsforsikringsforpligtelser i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, og

2) den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb af kontrakten.

Stk. 2. Den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb, jf. stk. 1, nr. 2, kan reduceres forholdsmæssigt med sandsynligheden for tilbagekøb, som opgjort efter det for forsikringsselskabet gældende tekniske grundlag. Værdien kan kun reduceres hvis sandsynligheden for tilbagekøb inden kontraktens udløb er under 1, og kan begrundes i, at forsikringstagerens adgang til tilbagekøb er aftalemæssigt begrænset til særlige situationer.

Stk. 3. Genforsikringsandelen af livsforsikringshensættelserne opgøres i overensstemmelse med reglerne om genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

§ 4. Værdien af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser skal mindst udgøre 85 pct. af livsforsikringshensættelserne uden fradrag for genforsikring.

§ 5. For opgørelsen af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser gælder følgende fravigelser fra § 3:

1) For forsikringsklasse I c, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser opgøres som 25 gange det største af beløbene opgjort efter § 9 og § 11.

2) For forsikringsklasse III, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser opgøres som hensættelserne til unit-link kontrakter. Hensættelserne til unit-link kontrakter opgøres i overensstemmelse med reglerne for hensættelser til unit-link kontrakter i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

3) For forsikringsklasse V, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser opgøres som livsforsikringshensættelserne uden fradrag for genforsikringsandele.

Kapitel 3

Opgørelse af risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed

§ 6. De risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed, jf. § 417 b, stk. 4, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed, skal opgøres som risikosummen for egen regning.

Stk. 2. Risikosummen for egen regning opgøres for hver enkelt forsikrede som forskellen mellem

1) det beløb, der forfalder, hvis den forsikrede dør, tillagt nutidsværdien af de ydelser, der forfalder efter den forsikredes død, som opgjort efter det for forsikringsselskabet gældende tekniske grundlag, og

2) værdien af livsforsikringshensættelserne for den forsikrede.

Stk. 3. Ved opgørelsen af forsikringsselskabets samlede risikosum medregnes kun de forsikrede, som har en positiv risikosum.

§ 7. Værdien af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed skal mindst udgøre 50 pct. af risikosummen uden fradrag for genforsikring.

§ 8. For forsikringer i forsikringsklasse I, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, gælder følgende fravigelser fra § 6:

1) For forsikringer, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på højst 3 år skal de risikovægtede poster for risikosummen opgøres som 33 1/3 pct. af risikosummen for egen regning, dog mindst 16 2/3 pct. af risikosummen uden fradrag for genforsikring.

2) For forsikringer, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på over 3 år og højst 5 år, skal de risikovægtede poster for risikosummen opgøres som 50 pct. af risikosummen for egen regning, dog mindst 25 pct. af risikosummen uden fradrag for genforsikring.

Kapitel 4

Opgørelse af risikovægtede poster for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter

§ 9. De risikovægtede poster for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter, jf. § 417 b, stk. 4, nr. 5, litra a, i lov om finansiel virksomhed, skal opgøres som præmiekravet med fradrag for genforsikring tillagt afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne.

Stk. 2. Præmiekravet opgøres som det største af beløbet for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter for den seneste 12-måneders periode. For forsikringsklasse 11-13, jf. bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal bruttopræmierne og bruttopræmieindtægterne for den seneste 12-måneders periode forhøjes med 50 pct.

Stk. 3. Bruttopræmierne og bruttopræmieindtægterne opgøres i overensstemmelse med reglerne for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Stk. 4. Genforsikringsandelen af præmiekravet opgøres på grundlag af de 3 seneste regnskabsår som forholdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og summen af udbetalte bruttoerstatninger.

§ 10. Værdien af de risikovægtede poster for bruttopræmier og bruttopræmieindtægter skal mindst udgøre 50 pct. af præmiekravet uden fradrag for genforsikring.

Kapitel 5

Opgørelse af risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifter

§ 11. De risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifter, jf. § 417 b, stk. 4, nr. 5, litra b, i lov om finansiel virksomhed, skal opgøres som erstatningskravet med fradrag for genforsikring.

Stk. 2. Erstatningskravet opgøres som det årlige gennemsnit af bruttoerstatningsudgifter for de seneste 3 regnskabsår. For forsikringsselskaber, hvor størstedelen af virksomheden angår kredit-, storm-, hagl- eller frostrisici, skal erstatningskravet opgøres som det årlige gennemsnit af bruttoerstatningsudgifter i de seneste 7 regnskabsår.

Stk. 3. Bruttoerstatningsudgifterne opgøres i overensstemmelse med reglerne for bruttoerstatningsudgifter i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Stk. 4. Genforsikringsandelen af erstatningskravet opgøres på grundlag af de 3 seneste regnskabsår som forholdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og summen af udbetalte bruttoerstatninger.

§ 12. Værdien af de risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifter skal mindst udgøre 50 pct. af erstatningskravet uden fradrag for genforsikring.

§ 13. For opgørelsen af bruttoerstatningsudgifterne gælder følgende fravigelser fra § 11, stk. 3:

1) For forsikringsklasse 11-13, jf. bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal bruttoerstatningsudgifterne forhøjes med 50 pct.

2) Har forsikringsselskabet overtaget en forsikringsbestand skal bruttoerstatningsudgifterne for denne bestand i en 3-årig periode medregnes.

Kapitel 6

Reduceringen af fradraget for genforsikring

§ 14. Finanstilsynet kan påbyde et forsikringsselskab, at reducere fradraget for genforsikring i henhold til § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 11, stk. 1, når karakteren eller kvaliteten af selskabets aktuelle genforsikringsdækning er ændret væsentligt i forhold til den genforsikringsdækning, der forelå i de år, der danner grundlag for det opgjorte fradrag.

Stk. 2. Finanstilsynet kan ligeledes påbyde et forsikringsselskab, at reducere fradraget for genforsikring, såfremt dette er opgjort på grundlag af kontrakter, der indebærer en ubetydelig eller ingen risikooverførsel.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 15. Overtrædelse af § 3, stk. 1, §§ 4 og 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, § 10, § 11, stk. 1, og §§ 12 og 13 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 25. august 2015 om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber ophæves.

Finanstilsynet, den 16. december 2015

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.