Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
gældende for 2007

 

I henhold til § 16, stk. 3, nr. 2, i lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, har Skatterådet fastsat følgende:

Værdi af fri kost og logi

§ 1. For medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til 31.400 kr. for hele året (2.617 kr. pr. måned).

Stk. 2. For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 65 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 55 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 35 kr. pr. dag.

Stk. 3. For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens § 7, nr. 16, nævnte, ansættes værdien heraf til 435 kr. pr. måned.

Stk. 4. Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse medregnes til den personlige indkomst.

Ikrafttræden mv.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for indkomståret 2007.

Skatterådet, den 21. november 2006

Lida Hulgaard

/Ole Kjær