Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

I medfør af § 43, stk. 2 og 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, og § 7, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder:

1) Danske og udenlandske finansielle virksomheder, som formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder her i landet, herunder gennem filialetablering.

2) Danske og udenlandske investeringsrådgivere, som udøver investeringsrådgivning til detailinvestorer her i landet, herunder gennem filialetablering.

3) Finansielle rådgivere.

§ 2. Ved investeringsprodukter forstås:

1) Instrumenter, jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

2) Indskud i pengeinstitutter, hvor et afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver.

3) Garantbeviser.

4) Andelsbeviser.

5) Pantebreve.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aftaler om diskretionær porteføljepleje, puljeordninger og værdipapirhandel med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er), særligt dækkede obligationer (SDO’er) eller pantebreve, når værdipapirhandlen sker i tilknytning til og som forudsætning for udførelse af kunders optagelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast ejendom.

Mærkning

§ 3. En finansiel virksomhed, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, skal oplyse om risikomærkning af typer af investeringsprodukter, som den formidler eller yder investeringsrådgivning om.

Stk. 2. En finansiel virksomhed, en investeringsrådgiver og en finansiel rådgiver skal, når der ydes investeringsrådgivning, senest på tidspunktet for ordreafgivelsen give en detailkunde oplysninger om risikomærkning af den type af investeringsprodukt, som ordren vedrører, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Oplysningerne om mærkningen skal gives på papir eller andet varigt medium. 1. og 2. punktum finder ikke anvendelse, hvis kunden tidligere har modtaget oplysningerne om produktet, og produktet ikke har ændret sig. I disse tilfælde skal den finansielle virksomhed stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

Stk. 3. Formidler en finansiel virksomhed køb af investeringsprodukter via en elektronisk handelsplatform, eller tager en detailkunde uopfordret kontakt til en finansiel virksomhed og anmoder den finansielle virksomhed om at udføre en ordre, er den finansielle virksomhed ikke forpligtet til at give kunden oplysninger om risikomærkning, jf. stk. 1 og 2. Den finansielle virksomhed skal i disse tilfælde stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

§ 4. Et investeringsprodukt skal inddeles i 3 risikokategorier: grøn, gul eller rød, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Et investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 3. Et investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 4. Et investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Stk. 5. Det fremgår af bilag 1, hvilke typer af investe-ringsprodukter der indgår i henholdsvis kategori grøn, gul og rød.

Straffebestemmelser

§ 5. Overtrædelse af § 3, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning af investeringsprodukter ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 1. juni 2016

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Kategori
Beskrivelse
Investeringsprodukter
1: »Grøn«
Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af RO’er, SDO’er og SDRO’er.
Obligationer udstedt af Kommune Kredit.
Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i DKK og EUR, som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, okt. 5.
Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
Skatkammerbeviser.
Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et euroland med bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP.
Statsobligationer udstedt af EU-lande i EUR og DKK med en bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP.
Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.
Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
2: »Gul«
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.
Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er)) der er godkendt efter UCITS direktivet.
Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
Andelsbeviser.
Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.
Garantbeviser.
Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i andre valutaer end DKK og EUR, som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, okt. 5.
Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et Euroland med en bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.
Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med en bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.
Strukturerede indlån der hverken har en kompleks afkaststruktur eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse.
Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.
Udenlandske realkreditobligationer.
3: »Rød«
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.
Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF)).
Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
Andele i alternative investeringsfonde (AIF’er).
Andele i kapitalforeninger, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af § 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed
Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsning-erne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter m.v.
Certifikater.
Contingent convertibles (CoCo’s).
Contract For Difference (CFD’er).
Credit Default Swap (CDS’er).
Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker.
Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF)).
Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel virksomhed.
Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er)), der ikke er godkendt efter UCITS direktivet.
Exchange Traded Notes.
Fremtidige renteaftaler (FRA’er).
Inflationsswaps.
Strukturerede indlån, der enten har en kompleks afkaststruktur og/eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse. *
Optioner, futures, og terminsforretninger på f. eks. : valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.
Pantebreve.
Renteswaps.
Repo’er.
Råvareswaps.
Strukturerede obligationer.
Strukturerede UCITS.
Swaptioner.
Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.
Total Return Swaps.
Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
Warrents.

* Et struktureret indlån skal anses som havende en kompleks afkaststruktur, hvis det indeholder et eller flere af følgende karakteristika:

Hvis der er to eller flere variable, som er afgørende for afkastet, eksempelvis to indeks, som skal slå benchmark.

Hvis der er et komplekst forhold mellem den relevante variabel og afkastet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis den indeholder en eller flere tærskelværdier, som skal nås undervejs, eller hvis andelen af afkastet kan ændres under bestemte forhold.

Hvis den underliggende variabel, som er bestemmende for, om der kan opnås afkast, må forventes at være uvant eller svært gennemskuelig for den gennemsnitlige detailinvestor, som fx et nichemarked, et internt indeks eller benchmark, som ikke er offentligt tilgængeligt, et syntetisk indeks eller et teknisk mål så som prisvolatiliteten på et aktiv.

Hvis aftalen giver pengeinstituttet ret til ensidigt at opsige indlånsaftalen inden udløbsdatoen.

Udtrædelsesomkostninger forbundet med førtidig opsigelse af et struktureret indlån vil blive betragtet som værende svært gennemskuelige, medmindre en af følgende forhold gør sig gældende:

Omkostningerne er en på forhånd fastsat sum.

Omkostningerne er en på forhånd fastsat sum for hver måned, der resterer af indlånsaftalen.

Omkostningerne er en fastsat procentdel af det indskudte beløb.