Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Offentliggørelse af oplysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik
Kapitel 3 Offentliggørelse af oplysninger om samfundsansvar
Kapitel 4 Offentliggørelse af oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
Kapitel 5 Offentliggørelse af oplysninger om betalinger til myndigheder
Kapitel 6 Offentliggørelse af oplysninger om virksomhedsledelse
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

I medfør af § 77 a, stk. 2, § 77 b, stk. 2, § 99 a, stk. 8 og 9, § 99 b, stk. 1 og 2, § 99 c, stk. 9, § 107 b, stk. 4, § 107 c, stk. 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder anvendelse på fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, som har valgt at offentliggøre redegørelse om god fondsledelse eller redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 a og b, på fondens hjemmeside.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 3 finder anvendelse på virksomheder, som har valgt at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten. Dette omfatter følgende virksomheder:

1) Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på mindre end 500, som har pligt til at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar:

a) for regnskabsår der begynder 1. januar 2016, men tidligere end 1. januar 2018, i medfør af § 99 a eller § 102, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013 af årsregnskabsloven og § 7 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven, og

b) for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere, i medfør af § 99 a eller § 102, stk. 3. i bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven.

2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 500 eller derover, som har pligt til at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 4 finder anvendelse på store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har valgt at offentliggøre redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, der skal offentliggøres efter årsregnskabslovens § 99 b, stk. 1 og 2, eller § 102, stk. 3, på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 5 finder anvendelse på store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskove, som har valgt at offentliggøre redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, stk. 1-7, eller § 102, stk. 3, på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 5. Bekendtgørelsens kapitel 6 finder anvendelse på virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har valgt at offentliggøre redegørelse for virksomhedsledelse, der skal offentliggøres efter årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, eller § 107 c, stk. 1, på virksomhedens hjemmeside.

Kapitel 2

Offentliggørelse af oplysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik

Redegørelse for god fondsledelse

§ 2. Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, på fondens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen eller noterne i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 3. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om god fondsledelse på fondens hjemmeside, jf. § 5.

Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3. Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet.

§ 4. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om god fondsledelse

§ 5. Ønsker fonden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for god fondsledelse, jf. § 2, kan fonden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om god fondsledelse.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelse for god fondsledelse på fondens hjemmeside

§ 6. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 2, stk. 1 og 2.

§ 7. Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er betegnet som anført i § 3, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af § 3, stk. 2.

Offentliggørelse af redegørelse for fondens uddelingspolitik

§ 8. Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, på fondens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 9. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside, jf. § 11.

Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3. Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet.

§ 10. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik

§ 11. Ønsker fonden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. § 8, kan fonden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside

§ 12. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 8, stk. 1 og 2.

§ 13. Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for fondens uddelingspolitik, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er betegnet som anført i § 9, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af § 9, stk. 2.

Kapitel 3

Offentliggørelse af oplysninger om samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside

§ 14. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 15. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen " Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a". Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, jf. § 17.

Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§ 16. Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside

§ 17. Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for samfundsansvar, jf. § 14, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om virksomhedens samfundsansvar.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside

§ 18. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 14, stk. 1 og 2.

§ 19. Revisor skal påse, at redegørelsen for samfundsansvar, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 15, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 15, stk. 2.

Redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten

§ 20. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2. Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a".

Stk. 3. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder

§ 21. En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens § 99 a, stk. 1 og 2, jf. dog denne bestemmelses stk. 3.

Stk. 2. Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:

1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN's Global Compact.

2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.

3) Rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3. En virksomhed, der rapporterer efter stk. 2, kan endvidere undlade at afgive oplysninger, der kræves efter årsregnskabslovens § 99 a, hvis rapporten omfatter tilsvarende oplysninger.

Stk. 4. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan ligeledes undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden har udarbejdet en redegørelse, som opfylder kravene i stk. 2. En dattervirksomhed, der anvender muligheden i 1. pkt., skal oplyse herom i ledelsesberetningen samt angive, hvor modervirksomhedens rapport er offentlig tilgængelig.

§ 22. En virksomhed, der anvender muligheden efter § 21 skal oplyse i ledelsesberetningen, hvor den internationale afrapportering er offentliggjort. URL-adressen, hvor afrapporteringen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter 1. pkt. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 2. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 3. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

Kapitel 4

Offentliggørelse af oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen på virksomhedens hjemmeside

§ 23. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 24. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b". Redegørelsen skal holdes adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. § 26.

Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§ 25. Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

§ 26. Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. § 23, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside

§ 27. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 23, stk. 1 og 2.

§ 28. Revisor skal påse, at redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 24, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 24, stk. 2.

Redegørelse om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i en supplerende beretning til årsrapporten

§ 29. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2. Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b".

Stk. 3. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder

§ 30. §§ 21 og 22 finder tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 5

Offentliggørelse af oplysninger om betalinger til myndigheder

Redegørelse om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside

§ 31. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse om betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 32. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c". Redegørelsen skal holdes adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder, jf. § 34.

Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§ 33. Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder

§ 34. Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. § 31, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside

§ 35. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 31, stk. 1 og 2.

§ 36. Revisor skal påse, at redegørelsen for betalinger til myndigheder, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 32, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 32, stk. 2.

Redegørelse om betalinger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten

§ 37. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2. Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c".

Stk. 3. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Kapitel 6

Offentliggørelse af oplysninger om virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside

§ 38. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b eller § 107 c, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Den offentliggjorte redegørelse for virksomhedsledelse skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 39. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal offentliggøre redegørelsen under betegnelsen "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b".

Stk. 2. Statslige aktieselskaber, skal offentliggøre redegørelsen under betegnelsen "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c".

Stk. 3. Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse og skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside, jf. § 41.

Stk. 4. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 5. Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

§ 40. Redegørelsen for virksomhedsledelse skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Opdatering af yderligere oplysninger om virksomhedsledelse

§ 41. Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for virksomhedsledelse, jf. § 38, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om virksomhedsledelse.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside

§ 42. Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 38, stk. 1 og 2.

§ 43. Revisor skal påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er betegnet som anført i § 39, stk. 1 eller 2, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 39, stk. 4 og 5.

Kapitel 7

Straf

§ 44. Overtrædelse af §§ 2-4, §§ 8-10, §§ 14-16, §§ 20-25, § 29, § 31-33, og §§ 37-40, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 1543 af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.

3) Bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december 2014 om redegørelse for god fondsledelse og for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 1. juni 2016

Victor Kjær

/ Lykke Skødt