Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven1)

(IFRS-bekendtgørelsen)

I medfør af § 137, stk. 4, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, jf. lovens § 1, der udarbejder års- eller koncernregnskab efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder i henhold til Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder og årsregnskabslovens § 137.

§ 2. Hvor bestemmelser i årsregnskabsloven regulerer samme forhold som de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, skal de i § 1 nævnte virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser. I øvrigt finder årsregnskabslovens bestemmelser anvendelse på disse virksomheder med de fornødne tilpasninger, jf. årsregnskabslovens § 137, stk. 3, og denne bekendtgørelse.

§ 3. Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregnskabsloven, skal virksomheden i det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af i henhold til årsregnskabslovens § 7.

Stk. 2. Årsrapporten skal udover de bestanddele, som er foreskrevet i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, i det mindste indeholde de bestanddele, der er foreskrevet for hver regnskabsklasse, jf. årsregnskabslovens § 18, 1. og 2. pkt., § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 78, stk. 1 og 2, og § 102, stk. 1 og 2.

Indregning, måling samt visse oplysningskrav

§ 4. Bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder anvendes i stedet for bestemmelserne om indregning og måling samt visse oplysningskrav i årsregnskabslovens § 16, § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 19, stk. 2-4, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 3, §§ 23-67 a, § 69, stk. 3, § 78, stk. 7, §§ 80-87, stk. 1, §§ 87 a-94, §§ 94 b-95 a, § 96, stk. 1, § 97, § 98 a, § 98 c, § 98 d, § 103, § 113, stk. 4, 1. og 3. pkt., §§ 114 og 115, § 116, stk. 2, §§ 117-125, § 126, stk. 4, 5 og 7, § 127, stk. 2, nr. 3, og opstillingsskemaerne i årsregnskabslovens bilag 2.

Stk. 2. Bortset fra de bestemmelser, som er nævnt i stk. 1, finder årsregnskabsloven anvendelse med de fornødne tilpasninger. Hvis en bestemmelse, som virksomheden herefter skal følge i årsregnskabsloven, henviser til en bestemmelse, som er omfattet af stk. 1, anvendes bestemmelsen med den tilpasning, at henvisningen erstattes med den eller de bestemmelser i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, der regulerer det pågældende forhold, jf. dog § 5, stk. 1.

§ 5. Uanset § 4 kan mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C undlade at oplyse nettoomsætningen i femårsoversigten, jf. § 101, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 2. pkt., i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Stk. 2. Ved anvendelse af de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder stilles der ikke krav om tilpasning af hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. årsregnskabslovens § 101, stk. 1, ud over kravene hertil i de nævnte standarder. Manglende tilpasning af sammenligningstal skal i så fald omtales i forbindelse med femårsoversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.

Grundlæggende krav om retvisende billede m.v. samt definitioner

§ 6. Årsregnskabslovens grundlæggende krav om retvisende billede m.v. i §§ 11-13 samt definitionerne i bilag 1 finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i årsregnskabsloven. De tilsvarende grundlæggende krav og definitioner i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i de nævnte standarder.

Binding af reserver

§ 7. Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens § 41, stk. 3, og § 43 a, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på opreguleringer og opskrivninger, som er foretaget efter bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder.

Stk. 2. For andre opreguleringer og opskrivninger af aktiver eller nedreguleringer og nedskrivninger af forpligtelser foretaget efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, som ikke er tilladt efter årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, finder § 41, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens § 35 a, § 35 b, stk. 2 og 3, § 35 c samt § 83, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Pligt til at aflægge koncernregnskab

§ 8. Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner finder anvendelse ved afgørelse af, om en virksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab.

Stk. 2. De af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse ved fastlæggelse af, hvilke virksomheder som er omfattet af pligten til konsolidering.

Fusion og spaltning

§ 9. Årsregnskabslovens §§ 129 og 130 finder anvendelse ved udarbejdelse af regnskabsdokumenter i forbindelse med fusion og spaltning i det omfang, der i henhold til lovgivningen eller efter aftale udarbejdes regnskabsdokumenter som led i fusion og spaltning. Ved indregning og måling af de enkelte aktiver og forpligtelser i disse dokumenter finder de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder dog anvendelse. Ved udarbejdelse af overtagelsesbalance med henblik på at udarbejde årsrapport finder de i 2. pkt. nævnte standarder ligeledes anvendelse.

Straf

§ 10. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 930 af 23. august 2014 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 1. juni 2016

Victor Kjær

/ Mia Simonsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014, om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014, om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, nr. L 334, side 86.