Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Revisorrådets kompetence og organisation
Kapitel 2 Eksamensudvalget
Kapitel 3 Tavshedspligt
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Revisorrådet

I medfør af § 32 a, stk. 5, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 631 af 8. juni 2016, og § 4, stk. 6, i lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Revisorrådets kompetence og organisation

§ 1. Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens § 32, stk. 2 og 3. Rådet kan ikke behandle forhold vedrørende Erhvervsstyrelsens konkrete tilsynsvirksomhed efter revisorlovens §§ 34 - 35b.

Stk. 2. Revisorrådet bistår endvidere Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende eksamener og prøver:

1) Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen),

2) Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. revisorlovens § 9, stk. 3,

3) Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, jf. revisorlovens § 10, stk. 2, og

4) Kvalifikationseksamen for registrerede revisorer, jf. § 4 i lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed som ændret ved § 6 i lov nr. 631 af 8. juni 2016.

Stk. 3. Rådet består af en formand, et medlem fra Erhvervsstyrelsen og ni andre medlemmer. Tre medlemmer skal være repræsentanter for revisorbranchen, og seks medlemmer skal være repræsentanter for investorer og regnskabsbrugere.

Stk. 4. Repræsentanterne for investorerne og regnskabsbrugerne, herunder formanden, må ikke være godkendte revisorer eller ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer. De i 1. pkt. nævnte medlemmer må ikke indenfor de seneste tre år før udpegningen til medlem have været godkendte revisorer eller have været ansat hos eller drevet revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer.

§ 2. Erhvervsstyrelsen udpeger Revisorrådets formand og medlemmer for en periode af indtil fire år. Rådets formand og medlemmer kan genudpeges.

§ 3. Revisorrådets sekretariatsopgaver varetages af Erhvervsstyrelsen.

§ 4. Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for Revisorrådets virksomhed.

Tilrettelæggelse af Revisorrådets arbejde

§ 5. Formanden tilrettelægger Revisorrådets arbejde.

Stk. 2. Formanden påser, at de sager, der forelægges for rådet, fremmes med tilbørlig hurtighed.

§ 6. Revisorrådet mødes mindst fire gange årligt, eller så ofte formanden bestemmer det.

Stk. 2. Indkaldelse til rådets møder sker så vidt muligt med mindst en uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der kommer til behandling på mødet.

Stk. 3. For at beslutning kan træffes, skal mindst seks medlemmer være til stede. Blandt de tilstedeværende skal være formanden, en repræsentant for revisorbranchen, en repræsentant for investorerne og regnskabsbrugerne samt Erhvervsstyrelsens medlem.

Stk. 4. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. En repræsentant fra Finanstilsynet og en repræsentant fra Skat kan deltage i rådets møder som observatører. Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

§ 8. Formanden drager omsorg for, at der føres referat fra Revisorrådets møder. Eventuelle mindretal kan begære deres bemærkninger anført i rådets indstillinger eller udtalelser.

Stk. 2. Rådet kan beslutte at offentliggøre sine udtalelser på rådets hjemmeside, såfremt rådet finder, at en udtalelse har almen interesse.

Stk. 3. Formanden underskriver på rådets vegne.

Kapitel 2

Eksamensudvalget

§ 9. Revisorrådet nedsætter et eksamensudvalg, hvis formand er Revisorrådets formand, og som udgøres af op til 12 andre medlemmer, hvoraf mindst et medlem udpeges af Erhvervsstyrelsen. Flertallet af medlemmer må ikke være godkendte revisorer eller repræsentere revisorbranchen. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Udvalgets medlemmer udpeges for en periode af indtil fire år. Udvalgets medlemmer kan genudpeges.

§ 10. Eksamensudvalget bistår Erhvervsstyrelsen ved de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver.

Stk. 2. Sekretariatsfunktionen for udvalget varetages af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for udvalgets virksomhed, herunder reglerne om tavshedspligt og inhabilitet.

§ 11. Eksamensudvalget varetager følgende opgaver for de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver:

1) Fastsættelse af retningslinjer for eksamenernes og prøvernes indhold,

2) Retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse,

3) Ansættelse og afskedigelse af eksaminatorer og censorer,

4) Behandling af anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse, og

5) Behandling af klager over meddelte bedømmelser.

Tilrettelæggelse af eksamensudvalgets arbejde

§ 12. Formanden tilrettelægger eksamensudvalgets arbejde.

Stk. 2. For at beslutning kan træffes, skal mindst formanden og halvdelen af udvalgets øvrige medlemmer være til stede. Blandt de øvrige tilstedeværende skal være en repræsentant for revisorbranchen, en repræsentant for investorerne og regnskabsbrugerne samt Erhvervsstyrelsens medlem. Flertallet inklusiv formanden må ikke være godkendte revisorer eller repræsentere revisorbranchen.

Stk. 3. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13. Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. En repræsentant fra Finanstilsynet og en repræsentant fra Skat kan deltage i udvalgets møder som observatører. Udvalgtes formand kan bestemme, at andre kan deltage i udvalgets møder.

Kapitel 3

Tavshedspligt

§ 14. Revisorrådets formand, medlemmer samt observatører som nævnt i § 7, stk. 2, er undergivet tavshedspligt efter revisorlovens § 48 med hensyn til oplysninger, som medlemmerne bliver bekendt med vedrørende Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Eksamensudvalget yder bistand m.v. ved de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver, der afholdes efter den 1. oktober 2016. Revisorrådet kan dog for prøver, der afholdes i 4. kvartal 2016, varetage de i § 11 nævnte opgaver.

Erhvervsstyrelsen, den 28. juni 2016

Victor Kjær

/ Henrik Davidsen