Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere

Herved bekendtgøres lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 484 af 17. juni 2008 og § 13 i lov nr. 628 af 8. juni 2016.

§ 1. Flyveledere under luftfartsvæsenet, der har været beskæftiget med flyvekontroltjeneste i mindst 15 år efter det fyldte 25. år, kan afskediges ved en alder under 60 år, som fastsættes ved aftale efter § 45 i lov om tjenestemænd.

§ 2. For flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte aldersgrænse, forhøjes pensionsalderen efter lov om tjenestemandspension med indtil 7 år, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

Stk. 2. Pensioner for de før 1. april 1979 ansatte flyveledere, der afskediges efter at have nået den for deres stilling fastsatte aldersgrænse, kan dog beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder, forøget med et dertil svarende antal 30.-dele af forskellen op til den pensionsalder, der ville blive lagt til grund ved pensionsberegning, såfremt tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

§ 2 a. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. april 1979.

Stk. 2. Loven gælder dog ikke for flyveledere, der ved ikrafttrædelsen er fyldt 55 år.


Lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:3)

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Finansministeriet, den 18. maj 2017

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2.

2) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 18. juni 2008.

3) Lovændringen vedrører § 2 a.