Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2 Tilpasningsprocenten for finansåret 2017 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.240.000 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 740.000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Justitsministeriet, den 27. oktober 2016

Søren Pind

/ Mette Kjølby Miller-Harris