Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder for 2016 et samlet tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre.

§ 2. Staten yder for 2017 til 2019 et årligt tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om at reducere tilskuddet, jf. bilag 1.

§ 3. Tilskud efter § 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov nr. 1602 af 26. december 2013 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 ophæves.

Givet på Amalienborg, den 20. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen


Bilag 1

Bilag 1

SJ