Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0120
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 a Påbud
Kapitel 2 b Klageadgang
Kapitel 2 c Obligatorisk digital kommunikation
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer1)

Herved bekendtgøres lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 21. januar 2015, med den ændring, der følger af § 65 i lov nr. 1715 af 27. december 2016.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 9 c, stk. 2 og 3, træder i kraft den 1. februar 2017, jf. § 24, stk. 1, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med gylte, goldsøer og drægtige søer, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved so forstås et hundyr efter første faring.

Stk. 2. Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

Stk. 3. Ved goldso forstås en so efter fravænning og indtil løbning.

Stk. 4. Ved drægtig so forstås en so fra løbning og indtil faring.

§ 3. Miljø- og fødevareministeren1) kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Den Europæiske Unions direktiver om forsvarlig behandling af gylte, goldsøer og drægtige søer og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 4. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 5. Søer skal fra fravænning og indtil 4 uger efter løbning være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Tilsvarende gælder for gylte fra indsættelse i stald eller staldafsnit med henblik på løbning og indtil 4 uger efter løbning. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller i aflastningsstier. Gold-søer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst 3 dage, såfremt det vurderes, at dyret på grund af sin adfærd kan skade sig selv eller andre dyr.

Stk. 2. Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller aflastningsstier.

§ 6. Når søer holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1) Hvis der holdes til og med 17 søer, skal der for de

a) første 4 søer være mindst 2,80 m2 pr. so,

b) næstfølgende 6 søer være mindst 2,20 m2 pr. so og

c) efterfølgende 7 søer være mindst 2,00 m2 pr. so.

2) Hvis der holdes mellem 18 og 39 søer, skal der være mindst 2,25 m2 pr. so.

3) Hvis der holdes 40 eller flere søer, skal der være mindst 2,025 m2 pr. so.

Stk. 2. Når gylte holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1) For de første 10 gylte skal der være mindst 1,90 m2 pr. gylt.

2) For de næstfølgende 10 gylte skal der være mindst 1,70 m2 pr. gylt.

3) For hver yderligere gylt skal der være mindst 1,50 m2 pr. gylt.

Stk. 3. I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 m. Dog kan gylte, der inden løbning holdes i grupper på færre end seks dyr, holdes i løsdriftssystemer med stier, der ikke på noget sted er smallere end 2,4 m.

§ 7. Hvor goldsøer holdes i enkeltdyrsbokse, jf. § 5, stk. 1, 4. pkt., skal der være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant. Boksene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.

§ 7 a. Hvis gylte, goldsøer og drægtige søer holdes i individuelle stier eller aflastningsstier, jf. § 5, skal der være mindst 2,8 m 2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m 2 frit tilgængeligt stiareal. I en aflastningssti må der anbringes indtil tre dyr. Hver individuel sti eller aflastningssti skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

Stk. 2. I de stier, som er nævnt i stk. 1, og i de løsdriftssystemer, som er nævnt i § 6, skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse.

§ 8. For gylte, goldsøer og drægtige søer i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

§ 9. Gylte, goldsøer og drægtige søer skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

§ 9 a. Goldsøer, drægtige søer og drægtige gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge.

Kapitel 2 a

Påbud

§ 9 b. Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2. Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Kapitel 2 b

Klageadgang

§ 9 c. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til loven eller de i medfør heraf udstedte regler, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 2 c

Obligatorisk digital kommunikation

§ 9 d. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødevareministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 9 e. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

§ 9 f. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 3

Straf

§ 10. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 5-9 a eller undlader at efterkomme et påbud efter § 9 b, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Ved hold af drægtige søer og gylte i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 5-7 og 9 nævnte krav dog senest være opfyldt den 1. januar 2013, mens de i § 8 nævnte krav senest skal være opfyldt den 1. januar 2014.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 433 af 31. maj 2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)2) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 30

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 31

Stk. 1. Hvis der efter lovens ikrafttræden skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse af de i §§ 1-29 nævnte love, for hvilken hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som hæfte.

Stk. 2. Ville højere straf af hæfte end nævnt i stk. 1 være forskyldt, kan en lavere straf af fængsel idømmes, dog ikke mindre end 30 dage eller mere end 4 måneder.

§ 33

Stk. 1. Ved fastsættelse af forvandlingsstraf for bøde vedrørende en lovovertrædelse, der er begået før lovens ikrafttræden, finder § 31 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for hæftestraf eller forvandlingsstraf af hæfte, som er idømt eller fastsat før lovens ikrafttræden.


Lov nr. 295 af 30. april 2003 (Ændring af regler om arealkrav, individuelle stier og aflastningsstier, rodemateriale og overgangsperioder)3) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2003.

Stk. 2. De krav, der følger af § 6, stk. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, 3. pkt., § 7 a, stk. 2, og § 9 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3, 6 og 7, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang på denne dato eller senere. Fra den 1. januar 2013 skal kravene være opfyldt for alle bedrifter.

Stk. 3. De krav, der følger af § 5, 2. pkt., § 7 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 9 a i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 6 og 8, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle bedrifter.

Stk. 4. For så vidt angår de krav, der følger af § 7 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder reglen i § 11, stk. 2, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 9.


Lov nr. 1562 af 20. december 2006 (Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 500 af 12. juni 2009 (Påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for dyreværnslovens §§ 24 e og 24 f som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.


Lov nr. 1459 af 17. december 2013 (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.)6) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.


Lov nr. 83 af 28. januar 2014 (Forbud mod fiksering i løbe og kontrolafdelingen m.v.)7) indeholder følgende ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 10, har virkning fra den 1. januar 2035 for hold af gylte, goldsøer og drægtige søer i

1) bygninger, der inden den 1. januar 2015 er taget i brug til hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, medmindre bygningerne undergår en større ombygning,

2) bygninger, der inden den 1. januar 2015 er taget i brug til hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, og som undergår ændringer, herunder tilbygninger, der sker på baggrund af en tilladelse eller godkendelse, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse, der er meddelt før den 1. januar 2015, eller en tilladelse eller godkendelse, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse, der meddeles efter den 1. januar 2015 som følge af en ansøgning indgivet til kommunen inden den 1. januar 2015, eller

3) nyopførte eller genopførte bygninger til hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, der opføres på baggrund af en tilladelse eller godkendelse, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse, der er meddelt før den 1. januar 2015, eller en tilladelse eller godkendelse, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse, der meddeles efter den 1. januar 2015 som følge af en ansøgning indgivet til kommunen inden den 1. januar 2015.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 7 og 10 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 8. marts 2013, finder anvendelse på de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte bygninger i perioden indtil den 1. januar 2035.


Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet8) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Erhvervsministeren9) kan efter høring af miljø- og fødevareministeren fastsætte overgangsregler.

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Verserende klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved denne lovs krafttræden, færdigbehandles og afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i denne lov. Dette gælder dog ikke verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som ved lovens ikrafttræden skal færdigbehandles og afgøres af Planklagenævnet, jf. § 1 i lov om Planklagenævnet.

Stk. 7. (Udelades)

Fødevarestyrelsen, den 11. januar 2017

Esben Egede Rasmussen

/ Birthe Schubart Haabegaard

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave), EU-Tidende 2009, nr. L 47, side 5.

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, nu miljø- og fødevareministeren.

2) Lovændringen vedrører ændring af straffebestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2, som følge af afskaffelsen af hæftestraffen.

3) Lovændringen vedrører ændring af § 5, 2. pkt., § 6, stk. 1, § 6, § 7, indsættelse af § 7 a, ændring af § 9, indsættelse af § 9 a, ændring af § 11, stk. 2, og § 12, 2. pkt.

4) Lovændringen vedrører ændring af § 10, stk. 1.

5) Lovændringen vedrører indsættelse af § 9 b og ændring af § 10, stk. 1.

6) Lovændringen vedrører ophævelse af § 9 b, stk. 4 og 5, og indsættelse af §§ 9 c - 9 f.

7) Lovændringen vedrører lovens titel, indsættelse af EU-fodnote til titlen, og ændring af §§ 1-9 a.

8) Lovændringen vedrører 9 c.

9) Ved kongelig resolution af 28. november 2016 er betegnelsen Erhvervs- og Vækstministeriet ændret til Erhvervsministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1777 af 23. december 2016.