Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lånebeløb og renter
Kapitel 2 Administration af lån i a-kassen
Kapitel 3 Tilbagebetaling af lån m.v. til Udbetaling Danmark
Kapitel 4 Overgivelse af misligholdte lån m.v. fra Udbetaling Danmark til restanceinddrivelsesmyndigheden
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Lånedokument
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

I medfør af § 75 j, stk. 3, § 75 l, stk. 3, og § 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Lånebeløb og renter

§ 1. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til at låne et beløb af staten. Lånet udgør et beløb, der svarer til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og medlemmets hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. Lånebeløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. . A-kassen udbetaler lånet på statens vegne.

Stk. 2. Hvis medlemmet skifter forsikringsstatus eller får beregnet en ny dagpengesats, reguleres lånebeløbet i forhold til den nye forsikringsstatus eller den nye dagpengesats.

Stk. 3. Lånet forrentes efter § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Renten tilskrives månedligt den til enhver tid værende gæld.

Kapitel 2

Administration af lån i a-kassen

§ 2. Når et medlem har ansøgt om et lån, skal a-kassen udfærdige et lånedokument, der skal være i overensstemmelse med lånedokumentet i bilag 1, som medlemmet og a-kassen underskriver. A-kassen skal udlevere en kopi af lånedokumentet til medlemmet.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter i lånedokumentet betingelserne for udbetaling af lånet og forretningen af lånet samt i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I lånedokumentet fastsættes endvidere tidspunktet for tilbagebetaling af lånet, vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsfuldbyrdelse, herunder for hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger, jf. § 75 k, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelsens §§ 9 og 14.

Stk. 3. A-kassen skal oplyse følgende i lånedokumentet:

1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. måned.

2) Den maksimale periode for lånet.

3) Det maksimale beløb, der kan lånes i alt.

Stk. 4. Beløbene i lånedokumentet, jf. stk. 3, skal tilpasses årligt som følge af satsreguleringen.

Stk. 5. Hvis et medlem skifter forsikringsstatus eller får beregnet en ny dagpengesats, skal beløbene i lånedokumentet, jf. stk. 3, tilpasses.

§ 3. Lånet opgøres og beregnes månedsvis sammen med dagpengene, jf. § 46, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og medlemmet skal ved hver udbetalingsperiode angive på dagpengekortet, om medlemmet ønsker lån for perioden.

Stk. 2. A-kassen oplyser ved hver udbetaling størrelsen på lånebeløbet for udbetalingsperiode samt det samlede lånebeløb til dato, inklusive tilskrevne renter.

§ 4. Lånet udbetales med et fast beløb pr. måned, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales lån for en måned, hvis der i måneden er beskæftigelse, løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, svarende til fuld arbejdstid i måneden. For et fuldtidsforsikret medlem er fuld arbejdstid i ugen 160,33 timer eller mere. For et deltidsforsikret medlem beregnes fuld arbejdstid som 130 timer.

Stk. 3. I en måned med ret til udbetaling af lån, vil der ikke kunne udbetales lån for dage, hvor medlemmet

1) er syg, medmindre medlemmet modtager arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom,

2) holder dage med barselsorlov,

3) holder fri for egen regning,

4) modtager betaling for hele G-dage,

5) holder egen optjent ferie,

6) holder ferie med feriedagpenge,

7) i øvrigt ikke er til rådighed for tilbuddet og den aktive indsats, eller

8) er helt eller delvist udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne.

Stk. 4. Ved udbetalingen af lån for en måned, hvor forhold nævnt i stk. 4 forekommer, skal der ske nedskrivning med 7,4 timer for hver dag med disse forhold.

§ 5. Hvis et medlem overflyttes til en anden a-kasse, mens lånet er under udbetaling, overtager den nye a-kasse lånedokumentet, administrationen og udbetalingen af lånet.

§ 6. Inden lånet er oversendt af a-kassen til Udbetaling Danmark, jf. § 7, kan medlemmet med frigørende virkning helt eller delvist betale lånet med påløbne renter tilbage med frivillige ydelser til a-kassen.

§ 7. Når medlemmet er ophørt med tilbud om en erhvervsuddannelse, skal a-kassen opgøre og træffe afgørelse om, hvilken periode lånet er udbetalt for, lånets hovedstol, de påløbne renter og gældens samlede størrelse. A-kassens opgørelse omfatter renter frem til og med dagen, hvor medlemmet er ophørt med tilbuddet. Opgørelsen skal ske senest 14 dage efter, at a-kassen har de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Efter klagefristens udløb oversender a-kassen kopi af lånedokumentet og afgørelsen til Udbetaling Danmark med oplysning om, hvorvidt afgørelsen er påklaget.

Stk. 3. Hvis afgørelsen efter stk. 1 efterfølgende ændres, sender a-kassen kopi af den nye afgørelse til Udbetaling Danmark.

Kapitel 3

Tilbagebetaling af lån m.v. til Udbetaling Danmark

§ 8. Tilbagebetaling af lån med påløbne renter skal ske til Udbetaling Danmark, når a-kassen har oversendt lånet, jf. § 7.

§ 9. Et medlem eller tidligere medlem (låntager), skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det år, hvor tilbuddet er ophørt.

Stk. 2. Låntager kan med frigørende virkning helt eller delvist betale lånet med påløbne renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1.

§ 10. Lånet med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr.

Stk. 2. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Udbetaling Danmark på grundlag af gældens størrelse. Perioden udgør 7 år, hvis beløbet er under 40.000 kr., og 8 år, hvis beløbet er mellem 40.000-60.000 kr.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor.

§ 11. Udbetaling Danmark kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetalingen, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode.

Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af lånet og forespørgsel vedrørende tilbagebetaling skal ske til Udbetaling Danmark.

§ 12. Udbetaling Danmark kan stille tilbagebetaling af lånet i bero, hvis låntager efterfølgende er påbegyndt og deltager i et nyt tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når et eventuelt lån i forbindelse med ophør med det efterfølgende tilbud om erhvervsuddannelse er oversendt til Udbetaling Danmark, jf. § 7, sammenlægger Udbetaling Danmark lånene, som herefter afvikles som et samlet lån. Tidspunktet for påbegyndelsen af tilbagebetaling af det samlede lån, jf. § 9, regnes fra tidspunktet for ophør af det seneste tilbud.

Stk. 2. Anmodning om at stille tilbagebetalingen af lånet i bero skal ske til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan kræve den nødvendige dokumentation herfor.

§ 13. Udbetaling Danmark fastsætter fristen for indbetalinger på lån og kan kræve de oplysninger fra låntager, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån. Udbetaling Danmark kan fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form, eller som kan sendes i papirform.

Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af lån m.v. til Udbetaling Danmark

§ 14. For ekspedition af finansforvaltningsopgaver i forbindelse med tilbagebetaling af lånet til Udbetaling Danmark opkræves følgende gebyrer fra låntager:

1) Opkrævning af ydelser over betalingsservice, netbank eller anden betalingsform, pr. ordinær ydelse: 5 kr.

2) Frivillig indbetaling: 5 kr.

3) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr.

4) Opsigelse af lån: 150 kr.

Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 opkræves sammen med næste ydelse, bortset fra tilfælde hvor et misligholdt lån med tillæg af påløbne renter og omkostninger er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 16.

Udveksling af oplysninger mellem Udbetaling Danmark og andre myndigheder

§ 15. Skattemyndighederne stiller oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark om låntagers indkomst- og formueforhold i et eller flere forudgående indkomstår. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark om låntagere, herunder person- og adresseoplysninger. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 3. Andre offentlige myndigheder, a-kasser og private institutioner stiller oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark, når oplysningerne er nødvendige til varetagelse af administrationen af tilbagebetaling af lån. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 4. Udbetaling Danmark stiller oplysninger til rådighed for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om lån under tilbagebetaling. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Kapitel 4

Overgivelse af misligholdte lån m.v. fra Udbetaling Danmark til restanceinddrivelsesmyndigheden

§ 16. Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) inddriver misligholdte lån med tillæg af påløbne renter og omkostninger efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2. Hvis en låntager ikke overholder tilbagebetalingsordningen, skal Udbetaling Danmark rykke låntager. Rykkerbrevet skal angive en frist for betaling af kravet. Det skal fremgå af brevet, at manglende betaling vil medføre, at kravet overdrages til RIM til inddrivelse.

Stk. 3. Udbetaling Danmark oversender statskrav til RIM. Retningslinjer for oversendelsen er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 4. Når Udbetaling Danmark har oversendt det misligholdte lån til RIM, kan betaling med frigørende virkning alene ske til RIM.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 703 af 27. maj 2015 om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft ophæves.

Stk. 3. For lån oprettede forud for 1. juli 2017 skal beløbet i lånedokumentet jf. § 2, stk. 3, tilpasses månedsudbetalingen og lånebeløbet omregnet med en faktor 4,33.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. april 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

Lånedokument

Lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om uddannelse efter § 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

A-kasse som udbetaler lånet på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Navn på a-kasse

Låntager

Navn

cpr.nr.

Adresse

Beløb

Lånerammen under deltagelse i tilbud om uddannelse efter § 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden xx [dato] til yy [dato].

1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. måned: xxx kr. pr måned.

2) Den maksimale periode for lånet: Perioden xx [dato] til yy [dato].

3) Det maksimale beløb uden renter, der kan lånes i alt: xxx kr.

Jeg erklærer hermed at skylde op til xxx kr. uden renter, som [a-kassens navn] på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tildelt mig som lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilbagebetaling af lån og renter sker til Udbetaling Danmark.

Efter afslutningen af tilbuddet træffer [a-kassens navn] afgørelse om lånets endelige størrelse og sender afgørelsen til Udbetaling Danmark.

__________________________________________________________

Dato og underskrift fra låntager [og a-kassens navn]

Lånebetingelser

Forrentning og tilbagebetaling

Den til enhver tid værende gæld forrentes og tilbagebetales i henhold til kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

Under deltagelse i tilbuddet om erhvervsuddannelsen forrentes lånet med 4 pct. årligt. Lånet forrentes fra udbetalingstidspunktet. Renten tilskrives månedligt ved a-kassens udbetaling af dagpenge, jf. § 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der beregnes renter af de løbende tilskrevne renter.

Fra og med dagen efter ophør i tilbuddet forrentes lånet med diskontoen plus 1 pct. Hvis den officielle diskonto er mindre end minus 1 pct. forrentes gælden med 0,0 pct. Renten tilskrives månedligt den 15. i måneden for den pågældende måned, og der beregnes renter af de løbende tilskrevne renter.

Tilbagebetalingen sker i lige store ydelser hver anden måned til Udbetaling Danmark. Første ydelse skal betales 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløb af det år, hvor tilbuddet er ophørt. Tilbagebetaling skal ske via betalingsservice, netbank eller anden elektronisk betalingsform.

Betaling af frivillige ydelser, inden a-kassen har sendt sagen til Udbetaling Danmark, skal ske til a-kassen. Betaling af frivillige ydelser, efter a-kassen har sendt sagen til Udbetaling Danmark, skal ske til Udbetaling Danmark.

Ydelsen anvendes først til dækning af gebyr, derefter til renter og endelig til afdrag på hovedstolen.

Forfaldsregler

Hele lånet forfalder til omgående indfrielse

hvis forfaldne ydelser ikke betales senest 8 dage efter forfaldsdatoen

hvis låntager dør

hvis låntager bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål

hvis der åbnes forhandling om akkord, indledes gældssaneringssag, eller hvis låntagers bo kommer under konkursbehandling

hvis låntager bor på Færøerne, i udlandet eller flytter dertil og ikke inden 14 dage giver Udbetaling Danmark meddelelse om ny adresse.

Hele lånet vil ved misligholdelse blive søgt inddrevet af SKAT efter gældende regelsæt herfor.

Værneting

Værneting følger retsplejelovens regler.

Lovgrundlag

Lånet er tildelt i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2017 og bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

TILLÆG

Ændring af låneramme som følge af satsregulering, ændring af forsikringsstatus eller dagpengesats [udfyldes kun i forbindelse med satsregulering, ved ændring af forsikringsstatus eller dagpengesats under tilbuddet].

Fra den xx. [dato] ændres din låneramme som følge af satsregulering, ændret forsikringsstatus eller dagpengesats.

Beløb

Lånerammen under deltagelse i tilbud om uddannelse efter § 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden xx [dato] til yy [dato].

1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. måned vil fra den xx. [dato] udgøre: xxx kr. pr måned.

2) Det maksimale beløb uden renter, der kan lånes i alt: xxx kr.

Jeg erklærer hermed at skylde op til xxx kr. uden renter, som [a-kassens navn] på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tildelt mig som lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vilkårene for tilbagebetaling af lån og renter er i øvrigt uændrede og sker til Udbetaling Danmark.

Efter afslutningen af tilbuddet træffer [a-kassens navn] afgørelse om lånets endelige størrelse og sender afgørelsen til Udbetaling Danmark.

__________________________________________________________

Dato og underskrift fra låntager [og a-kassens navn]

TILLÆG II

Ændring af låneramme som følge af overgang til månedsudbetaling [udfyldes kun i forbindelse med overgang til månedsudbetaling pr. 1. juli 2017, jf. lovens § 46. ]

Som følge af overgang til månedsudbetaling udgør det maksimale beløb, fra den 1. juli 2017: xxx kr. pr måned.

Lånerammen samt vilkårene for tilbagebetaling af lån og renter er i øvrigt uændrede.