Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ejeroplysninger i selskaber omfattet af selskabsloven
Kapitel 2 Registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier
Kapitel 3 Reelle ejere
Kapitel 4 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
Kapitel 5 Reelle ejere
Kapitel 6 Ejeroplysninger i fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde
Kapitel 7 Ejeroplysninger i SE-selskaber omfattet af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
Kapitel 8 Ejeroplysninger i SCE-selskaber omfattet af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
Kapitel 9 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
Kapitel 10 Ejeroplysninger i visse virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed
Kapitel 11 Ejeroplysninger i pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Kapitel 12 Ejeroplysninger i kapitalforeninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger m.v.
Kapitel 13 Ejeroplysninger i investeringsforeninger og SIKAV omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.
Kapitel 14 Ejeroplysninger i fonde og foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger
Kapitel 15 Grundregistrering for juridiske personer
Kapitel 16 Fælles bestemmelser om registrering og offentliggørelse
Kapitel 17 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

I medfør af § 12, stk. 1 og 2, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, 3. pkt., § 57 a, stk. 6, § 58 a og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 15 f og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som ændret ved lov nr. 739 af 1. juni 2015 og lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 21 a, stk. 4, i lov nr. 246 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 17 a i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 23, stk. 6, § 81 b, stk. 4, 85 a, stk. 4, og § 336 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 68, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 14 a, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 11 a, stk. 2, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, samt § 4, stk. 4, og § 52, stk. 4, i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Ejeroplysninger i selskaber omfattet af selskabsloven

Legale ejere

Meddelelse til kapitalselskabet om betydelige kapitalposter

§ 1. I henhold til selskabslovens § 55, stk. 1, skal enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, give meddelelse til selskabet om betydelige kapitalposter. Meddelelsen skal gives til selskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Selskabet indfører oplysningerne i ejerbogen.

Stk. 2. Kapitalejerens meddelelse til selskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 56, stk. 2.

§ 2. Enhver, der besidder aktier optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1530 af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til aktieselskabet om betydelige kapitalposter efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået.

Registrering af betydelige kapitalposter

§ 3. Ved etablering af et kapitalselskab, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet i Erhvervsstyrelsens it-system foretages registrering af de af selskabets kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter, jf. § 1, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen kapitalejere, som besidder sådanne betydelige kapitalposter.

Stk. 2. Kapitalselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i § 1, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3. Konstaterer et kapitalselskab, at det ikke længere har kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Kapitel 2

Registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier

§ 4. En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier i et aktieselskab, som samlet besidder under 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller mindre end 5 pct. af selskabskapitalen, skal senest 2 uger efter erhvervelsen lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. dog selskabslovens § 57 a, stk. 4.

Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 57 a, stk. 2.

Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere ihændehaveraktier, som er registreret i medfør af stk. 1, skal det senest 2 uger efter overdragelsen registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, at overdrageren ikke længere besidder aktierne, og datoen for overdragelsen skal registreres, jf. dog selskabslovens § 57 a, stk. 4.

Kapitel 3

Reelle ejere

§ 5. Kapitalselskaber, herunder selskaber som udøver aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. selskabslovens § 58 a, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Kapitalandele i kapitalselskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 6. Kapitalselskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 5, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har kapitalselskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Kapitalselskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 4

Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Legale ejere

Meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele

§ 7. I henhold til selskabslovens § 55, stk. 1, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal enhver, der besidder ejerandele i et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele. Meddelelsen skal gives til kommanditselskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 2. Ejerens meddelelse til kommanditselskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 56, stk. 2, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

§ 8. Enhver, der besidder ejerandele optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1530 af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået.

Registrering af betydelige ejerandele

§ 9. Ved etablering af et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet foretages registrering af de af selskabets ejere, som besidder betydelige ejerandele, jf. § 4, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen ejere, som besidder sådanne betydelige ejerandele.

Stk. 2. Kommanditselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3. Konstaterer et kommanditselskab, at det ikke længere har ejere, der besidder betydelige ejerandele i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Kapitel 5

Reelle ejere

§ 10. Interessentskaber, kommanditselskaber og virksomheder med begrænset ansvar skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 15 g, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 11. Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 10, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, i virksomheder, der har en registreret ledelse bestående af fysiske personer, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsen it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere.

Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 6

Ejeroplysninger i fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde

Reelle ejere

§ 12. Erhvervsdrivende fonde skal indhente oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 21 a, stk. 1.

§ 13. Fonden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 12, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. For fonde, der er stiftet senest den 23. maj 2017 kan registreringsdatoen for det reelle ejerskab registreres, hvis datoen for det reelle ejerskab ikke kan konstateres.

Stk. 2. For fondens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3. Fonden skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes.

Stk. 4. Første gang fondens bestyrelse skal registreres som reelle ejere, skal fonden registrere oplysningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Efterfølgende ændringer i bestyrelsessammensætningen, der registreres, vil automatisk bliver overført til oplysningerne om reelle ejere.

Kapitel 7

Ejeroplysninger i SE-selskaber omfattet af lov om det europæiske selskab (SE-loven)

Reelle ejere

§ 14. SE-selskaber skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SE-lovens § 17 a, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Kapitalandele i SE-selskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 15. SE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 14, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har SE-selskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. SE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 8

Ejeroplysninger i SCE-selskaber omfattet af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)

Reelle ejere

§ 16. SCE-selskaber skal indhente oplysninger om andelsselskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SCE-loven § 14 a, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 17. SCE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 16, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har andelsselskabet ikke eller kan andelsselskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. SCE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 9

Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper

Reelle ejere

§ 18. Europæiske økonomiske firmagrupper skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper § 1 a, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 19. Europæiske økonomiske firmagrupper skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 18, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Europæiske økonomiske firmagrupper, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 10

Ejeroplysninger i visse virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed

Reelle ejere

§ 20. Sparekasser og sparevirksomheder skal indhente oplysninger om sparekassens eller sparevirksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed § 81 b, stk. 1, og § 336 a, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Kapitalbesiddelser i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 21. Gensidige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og andelskasser skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed § 23, stk. 3-6, og § 85 b, stk. 1.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 22. Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 20, stk. 2, eller § 21, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 11

Ejeroplysninger i pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser

Reelle ejere

§ 23. Firmapensionskasser skal indhente oplysninger om pensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser § 68, stk. 2-5.

§ 24. Firmapensionskassen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 23, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har firmapensionskassen ikke eller kan firmapensionskassen ikke identificere reelle ejere, registreres firmapensionskassens direktion som reelle ejere. For firmapensionskasser, hvor der ikke findes en direktion, registreres bestyrelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Firmapensionskassen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 12

Ejeroplysninger i kapitalforeninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger m.v.

Reelle ejere

§ 25. Kapitalforeninger skal indhente oplysninger om kapitalforeningens reelle ejere herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 136 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele i kapitalforeningen, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 26. Kapitalforeningen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 25, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har kapitalforeningen ikke eller kan kapitalforeningen ikke identificere reelle ejere, registreres kapitalforeningens bestyrelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Kapitalforeningen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at kapitalforeningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 13

Ejeroplysninger i investeringsforeninger og SIKAV omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.

Reelle ejere

§ 27. En investeringsforening eller en SIKAV skal indhente oplysninger om foreningens eller SIKAV’ens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 14 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2. Rettighederne kan omfatte følgende:

1) Ejerandele, som ejes direkte eller indirekte.

2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 28. Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 27, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4. Har investeringsforeningen ikke eller kan investeringsforeningen ikke identificere reelle ejere, registreres investeringsforeningens bestyrelse eller direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5. Har SIKAV’en ikke eller kan SIKAV’en ikke identificere reelle ejere, registreres SIKAV’ens bestyrelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 6. Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 14

Ejeroplysninger i fonde og foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger

Reelle ejere

§ 29. Fonde og foreninger skal indhente oplysninger om fondens eller foreningens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om fonde og visse foreninger §§ 4 og 52.

§ 30. Fonden eller foreningen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 29. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. For fondens eller foreningens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3. Fonden eller foreningen skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden eller foreningen er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes.

Stk. 4. Fonden eller foreningen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden henholdsvis foreningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 15

Grundregistrering for juridiske personer

§ 31. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for juridiske personer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 11 a, stk. 1, skal mindst angive følgende:

1) Virksomhedsnavn.

2) Virksomhedens branche og eventuelle bibrancher.

3) Virksomhedens adresse.

4) Virksomhedsform.

5) Starttidspunkt.

6) Evt. ophørstidspunkt.

7) For interessentskaber og kommanditselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres navn, funktion i virksomheden, CPR-nummer eller CVR-nummer, jf. dog § 34, og adresse.

Stk. 2. For de juridiske personer skal indhentning og registrering af oplysninger om reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, ske i henhold til den lovgivning den pågældende virksomhed er omfattet af, jf. § 5, § 6, og §§ 10-30.

Kapitel 16

Fælles bestemmelser om registrering og offentliggørelse

Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk

§ 32. Juridiske personer, der skal registrere reelle ejere, og derfor skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister i henhold til lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 11 a, stk. 1, eller en person, som er bemyndiget af den juridiske person, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk, jf. § 33, hvis den juridiske person eller den pågældende:

1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

2) har indgået aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen, eller

3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i registreringen eller anmeldelsen.

Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering eller anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask.

§ 33. Registreringer i henhold til denne bekendtgørelse og ændring i allerede registrerede oplysninger, som er registreret i henhold til denne bekendtgørelse, skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, jf. stk. 1, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet.

Stk. 3. Ved registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 4. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering i henhold til denne bekendtgørelse via selvregistreringsløsningen på www.virk.dk, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Stk. 5. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder og legale hhv. reelle ejere. Er registreringen sket i henhold til §§ 3 eller 9 sendes der også en bekræftelse til kapitalselskabet eller virksomheden.

§ 34. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk skal angive fulde navn, bopæl og CPR-nummer for personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer.

Stk. 2. Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende vedlægges:

1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen.

2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal vedlægge officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet.

Indsendelse af anmeldelse til registrering

§ 35. Hvis anmeldelse ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for virksomheder m.v. skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan indberettes elektronisk.

Stk. 3. Indeholder en selskabsblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk

§ 36. De omfattede juridiske personer kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på den juridiske persons vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen er gyldig.

Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for registrering af oplysninger om ihændehaveraktier i henhold til § 4. Ved registrering af ihændehaveraktier, jf. § 4, skal registreringen, hvis denne ikke foretages af ejeren selv, vedlægges en fuldmagt, hvori anmelder bemyndiges til at foretage registreringen på vegne af ejeren.

Offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system

§ 37. Oplysninger om betydelige kapitalposter og ejerandele registreret i henhold til §§ 3 og 9, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 58, stk. 3, og § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2. Oplysninger om ihændehaveraktier registreret i medfør af § 4, stk. 1 og 3, offentligøres ikke, men kan alene videregives til offentlige myndigheder, jf. selskabslovens § 57 a, stk. 5.

Stk. 3. Oplysninger om reelle ejere registreret i henhold til §§6, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 og 31, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 58 a, stk. 5, i selskabsloven, § 15 g, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 21 a, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 17 a, stk. 5, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), § 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), § 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk. 6, § 81 b, stk. 4, § 85 b, stk. 4, og § 336 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, § 68, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 14 a, stk. 5, i lov om investeringsforeninger, lov om Det Centrale Virksomhedsregister, § 4, stk. 4, og § 52, stk. 4, i lov om fonde og visse foreninger.

Kapitel 17

Straffebestemmelser og ikrafttræden

Straffebestemmelser

§ 38. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 2, § 3, § 6, § 7 og § 8, stk. 2, § 9, § 11, § 13, § 15, § 17, § 19, § 22, § 24, § 26, § 28, § 30 og § 31, stk. 1, kan straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2017.

Stk. 2. Den første registrering af oplysninger, jf. §§ 6, § 11, § 13, § 15, § 17, § 19, § 22, § 24, § 26, § 28, § 30 og 31, skal være foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 1. december 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 557 af 1. juni 2016 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen ophæves.

Erhvervsministeriet, den 18. maj 2017

Brian Mikkelsen

/ Line Nørbæk