Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Regeringen kan indgå en aftale med Europol om operationelt og strategisk samarbejde. Aftalen finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 2. Bestemmelserne i straffelovens 14. og 16. kapitel finder anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark eller i anledning af samme.

Stk. 2. Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 11 a og 93 b.

§ 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og beskyttelse af informationer.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3. Lov nr. 1261 af 16. december 2009 om Den Europæiske Politienhed (Europol) ophæves den 1. maj 2017.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. april 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen