Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister

I medfør af § 11, stk. 5 og 6, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 656 af 8. juni 2016 og § 2 i lov nr. 709 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer Sundhedsdatastyrelsens adgang til at videregive oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister til statistiske eller videnskabelige formål.

Stk. 2. Videregivelse efter bestemmelserne i bekendtgørelsen må alene ske med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3. Adgangen til at videregive oplysninger efter §§ 2 og 3 og give indsigt efter § 4 omfatter alle oplysninger i Lægemiddelstatistikregisteret, herunder oplysninger indberettet til registeret før ikrafttræden af denne bekendtgørelse.

Videregivelse af oplysninger om borgeres CPR-numre og andre patienthenførbare oplysninger samt eventuelt også lægehenførbare ordinationer

§ 2. Sundhedsdatastyrelsen kan til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, videregive oplysninger om ordination af lægemidler, herunder oplysninger, der identificerer receptudstederen ved CPR-nummer, ydernummer eller lignende, samt oplysninger, der identificerer patienten ved CPR-nummer eller andre patienthenførbare oplysninger til

1) personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen,

2) personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet,

3) forskere, der er ansat på et universitet,

4) forskere, der er ansat i en patientforening,

5) forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,

6) forskere, der er ansat ved Danmarks Statistik samt

7) forskere, der er ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stk. 2. Videregivelse efter stk. 1 kan alene ske, når videregivelsen er nødvendig og oplysningerne er relevante for udførelsen af undersøgelserne.

Videregivelse af oplysninger om lægehenførbare ordinationer

§ 3. Sundhedsdatastyrelsen kan til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning videregive oplysninger om receptudsteders ordination af lægemidler, herunder oplysninger der identificerer receptudstederen ved CPR-nummer, ydernummer eller lignende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Videregivelse efter stk. 1 kan alene ske, når videregivelsen er nødvendig og oplysningerne er relevante for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3. Oplysninger, der identificerer patienten, må ikke videregives efter stk. 1.

§ 4. Sundhedsdatastyrelsen kan give en receptudsteder indsigt i oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret om den pågældendes egne ordinationer af lægemidler.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1254 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 29. juni 2017

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen