Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Garantifondens status og formål og lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 Bidragspligt og fastsættelse af bidrag
Kapitel 3 Dækningsområde og anmeldelse af krav
Kapitel 4 Udbetalinger fra Fonden
Kapitel 5 Offentliggørelse
Kapitel 6 Regres
Kapitel 7 Fondens ledelse og administration
Kapitel 8 Tilsyn
Kapitel 8 a Kommunikation
Kapitel 9 Videregivelse af oplysninger
Kapitel 10 Klageadgang
Kapitel 11 Straffebestemmelser
Kapitel 12 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007, med de ændringer, der følger af § 15 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 50 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1505 af 8. december 2016 og § 1 i lov nr. 664 af 8. juni 2017.

Kapitel 1

Garantifondens status og formål og lovens anvendelsesområde

§ 1. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en privat, selvejende institution.

Stk. 2. Fonden skal yde dækning i henhold til § 5, når et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs.

Stk. 3. Fonden skal endvidere yde dækning i henhold til § 5, når et skadesforsikringsselskab nævnt i § 2 a, som har tilsluttet sig Fonden, bliver erklæret konkurs.

§ 2. Fonden dækker de i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskabers virksomhed i Danmark samt via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, jf. dog § 5, stk. 4.

Stk. 2. Fonden dækker endvidere den virksomhed, som de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 2 a, har i Danmark.

§ 2 a. Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer i Danmark, kan tilslutte sig Fonden.

Kapitel 2

Bidragspligt og fastsættelse af bidrag

§ 3. De i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden. Endvidere skal de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 2 a, og som har tilsluttet sig Fonden, yde bidrag til Fonden.

Stk. 2. Fondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr.

Stk. 3. Forsikringsselskaberne har pligt til at bidrage til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag udgøres af summen af et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. police inden for forbrugerforsikringer, jf. stk. 6.

Stk. 4. Finanstilsynet skal inden 1. juli meddele størrelsen af det beløb pr. police, der skal anvendes ved selskabernes beregning af bidrag for næste år.

Stk. 5. Fonden kan optage lån med garanti fra staten.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes bidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.

Stk. 7. Erhvervsministeren kan ændre kravet til størrelsen af Fondens formue i henhold til stk. 2.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fritage et forsikringsselskabs virksomhed via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, for pligten til at betale bidrag efter stk. 3, hvis den udenlandske filial eller den grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed er omfattet af en garantiordning i det land, hvor aktiviteten udøves. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det engangsbidrag, som et forsikringsselskab skal betale til Fonden efter § 4 a, stk. 2.

§ 3 a. Fonden refunderer det forsikringsselskab, som Fonden indgår aftale med om håndtering af anmeldte krav efter § 5 a, de beløb, som forsikringsselskabet har udbetalt til forsikringstagere, forsikrede og tredjemænd, og afholdte udgifter til administration og dækning i forbindelse med opgørelse af skader.

Stk. 2. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning i henhold til § 5 a, i forsikringstagers, forsikredes eller tredjemands krav mod Gable Insurance AG og eventuelle genforsikringsselskaber.

Stk. 3. Fonden afholder udgifterne til en advokatredegørelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i Gable Insurance AG, den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, deres samarbejdspartnere i distributionen af forsikringer og andre rådgivere.

§ 4. En forsikringstager kan, indtil Fondens formue udgør 300 mio. kr., ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af bidrag til Fonden.

Stk. 2. Hvis erhvervsministeren udnytter hjemmelen til at stille krav om en større formue i Fonden end 300 mio. kr., finder stk.1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. En forsikringstager kan med øjeblikkeligt varsel opsige en forsikringsaftale i et forsikringsselskab nævnt i § 2 a, hvis Finanstilsynet udelukker forsikringsselskabet fra Fonden i medfør af § 14, stk. 3. Forsikringsselskabet må ved en opsigelse efter 1. pkt. ikke opkræve et gebyr hos forsikringstageren.

§ 4 a. Hvert nyt medlem af Fonden yder et engangsbidrag til Fonden, jf. stk. 2 og 3. Ved fastsættelse af engangsbidraget kan der ske modregning, såfremt forsikringsselskabet tidligere, eventuelt gennem andre forsikringsselskaber, har været omfattet af lovens bidragspligt, jf. § 3, stk. 3. Engangsbidraget til Fonden kan ikke være mindre end 100.000 kr.

Stk. 2. Forsikringsselskaber nævnt i § 1, stk. 2, yder et engangsbidrag på 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark eller via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i Fonden, jf. dog § 3, stk. 8, 2. pkt.

Stk. 3. Forsikringsselskaber nævnt i § 2 a yder et engangsbidrag på 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i Fonden. Et sådant forsikringsselskab anses for at have tilsluttet sig Fonden fra det tidspunkt, hvor Fonden har modtaget betaling af engangsbidraget fra selskabet.

Stk. 4. De forsikringsselskaber, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget til Fonden indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet. Uanset 1. pkt. kan et forsikringsselskab, der alene skal betale et engangsbidrag på 100.000 kr., jf. stk. 1, indsende en erklæring fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes engangsbidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.

Kapitel 3

Dækningsområde og anmeldelse af krav

§ 5. Fonden dækker erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer),

2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,

3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,

4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt

5) bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.

Stk. 2. Fonden dækker udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne, jf. § 124 i konkursloven. Er forsikringsselskabet omfattet af § 2 a, beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Fonden har givet meddelelse til fordringshaverne efter § 8, stk. 3, om forsikringsselskabets konkurs.

Stk. 3. Fonden dækker præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

Stk. 4. Fonden dækker ikke erstatningskrav efter stk. 1 og 2 eller præmier efter stk. 3 for et forsikringsselskabs udenlandske filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, som efter § 3, stk. 8, er fritaget for pligten til at betale bidrag.

Stk. 5. Fonden dækker ikke erstatningskrav og præmier fra det pågældende forsikringsselskabs direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 a. Fonden dækker krav, der er udækkede som følge af forsikringsselskabet Gable Insurance AG’s konkurs, for forsikringstagere og forsikrede bosiddende i Danmark, der har tegnet en forsikring i Gable Insurance AG gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS eller er omfattet heraf. Fonden dækker endvidere udækkede krav, der vedrører reparationer og udbedring af skader, som er foretaget af tredjemand efter aftale med Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS i henhold til en forsikring nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. For ejerskifteforsikringer dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, som var til stede, da forsikringstageren overtog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen, og som konstateres efter overtagelsen af ejendommen og i øvrigt er dækningsberettiget efter vilkårene i forsikringsaftalen. Krav i henhold til en ejerskifteforsikring fratrækkes en selvrisiko på 20.000 kr., for så vidt angår den første dækningsberettigede skade i Fonden. For efterfølgende dækningsberettigede skader i Fonden fratrækkes krav den selvrisiko, der fremgår af vilkårene i forsikringsaftalen. Den fastsatte selvrisiko på 20.000 kr. indregnes kun med et beløb svarende til den i policen fastsatte selvrisiko i beregningen af, om forsikringstagerens samlede selvrisikobetaling holdes inden for et eventuelt loft for den samlede selvrisiko, der fremgår af forsikringsaftalen.

Stk. 3. For byggeskadeforsikringer dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, der er opstået før Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, eller som opstår i forsikringens løbetid. Det er en forudsætning for dækning efter 1. pkt., at bygherren, der har tegnet en byggeskadeforsikring i Gable Insurance AG, er trådt i likvidation eller taget under konkursbehandling eller lignende procedurer før Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016 eller træder i likvidation eller tages under konkursbehandling eller lignende procedurer i forsikringens løbetid. I andre tilfælde dækker Fonden ikke skader i henhold til byggeskadeforsikringer tegnet i Gable Insurance AG.

Stk. 4. For andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer, jf. stk. 2 og 3, dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, der er opstået, senest 4 uger efter at Fonden har givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs til fordringshaverne.

§ 6. Erstatningskrav i henhold til § 5, der ønskes dækket af Fonden, og som ikke er anmeldt til det forsikringsselskab, der er erklæret konkurs, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden.

Stk. 2. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk.1 nævnte frist afslå at foretage udbetalinger til en berettiget, jf. § 5, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få erstatningsbeløb udbetalt.

§ 6 a. Krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af § 5 a, stk. 2 og 4, skal anmeldes til Fonden senest den 31. marts 2017. Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, skal anmeldes til Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber. § 6, stk. 2, finder ikke anvendelse for anmeldelser i henhold til 1. og 2. pkt.

Stk. 2. Krav, der følger af en klage over en afgørelse truffet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden. Tilsvarende anses klager over krav, der er blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og som er indbragt for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens ikrafttræden, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, som rettidigt anmeldt til Fonden.

Stk. 3. Klager over Fondens afgørelser om udbetalinger, der indbringes for Ankenævnet for Forsikring i medfør af § 17, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.

Kapitel 4

Udbetalinger fra Fonden

§ 7. Udbetalinger fra Fonden skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter anmeldelse af kravet. Har Fonden ikke været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af kravet og fastsættelse af udbetalingens størrelse, skal Fonden inden for den i 1. pkt. nævnte frist meddele den sikrede, hvilke oplysninger Fonden skal indhente.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

Kapitel 5

Offentliggørelse

§ 8. Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i dagspressen:

1) Forsikringsselskabets konkurs,

2) forsikringsdækningens ophør,

3) nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

4) anmeldelse af erstatningskrav til Fonden, jf. § 6, stk. 1, og hvortil anmeldelse kan ske.

Stk. 2. Kurator skal i den meddelelse, som sendes til fordringshaverne i henhold til konkurslovens § 124, stk. 1, oplyse forsikringstagere og skadelidte om følgende:

1) Fonden vil tilbagebetale præmie, mens selvrisikoen på 1000 kr. pr. police kan anmeldes til konkursboet, jf. § 5, stk. 3,

2) Fonden vil udbetale erstatninger for erstatningskrav anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.,

3) anmeldelse af erstatningskrav skal ske i overensstemmelse med § 6, stk. 1, 1. pkt., og

4) Fondens adresse, hvortil anmeldelse af erstatningskrav skal ske.

Stk. 3. Fonden giver meddelelse til fordringshaverne, der indeholder de oplysninger, som fremgår af stk. 2, når meddelelsen vedrører et forsikringsselskab nævnt i § 2 a.

Kapitel 6

Regres

§ 9. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i forsikringstagerens eller den sikredes krav mod det forsikringsselskab, der er gået konkurs.

Stk. 2. Beløb, der indgår i boet fra dækning ved genforsikring, anvendes forlods til dækning af krav fra Fonden, når denne har betalt erstatninger, som udløser betaling fra genforsikringsselskaber. Kravet viger dog for de i konkurslovens §§ 93 og 94 nævnte fordringer, i det omfang disse fordringer ikke kan dækkes af boets øvrige midler.

Kapitel 7

Fondens ledelse og administration

§ 10. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for 3 år.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Stk. 3. Som formand eller næstformand kan ikke vælges personer, der deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og Fonden.

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om aflæggelse af regnskab samt revision.

§ 11 a. Fondens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Fonden og Danmarks Nationalbank.

§ 12. Bestyrelsen antager fornøden medhjælp og afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om Fondens virksomhed til Finanstilsynet.

§ 13. Udgifterne ved Fondens administration afholdes af Fonden.

Stk. 2. Fonden betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 14. Fonden skal underrette Finanstilsynet, hvis et forsikringsselskab undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler forsikringsselskabet som medlem af Fonden.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde et forsikringsselskabs tilladelse til at drive virksomhed, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter.

Stk. 3. Finanstilsynet kan udelukke et forsikringsselskab nævnt i § 2 a fra Fonden, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter. Forsikringsselskabet skal straks efter modtagelsen af en afgørelse efter 1. pkt. give hver enkelt forsikringstager i Danmark, der har tegnet en forbrugerforsikring i det pågældende forsikringsselskab, skriftlige oplysninger om, hvilke konsekvenser afgørelsen har for forsikringstageren og de sikrede. Oplysningerne efter 2. pkt. skal være let forståelige og skal affattes på dansk.

Stk. 4. Forsikringsselskaber skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan forsikringsselskabet, hvis det årlige bidrag til Fonden ikke overstiger 50.000 kr., alene indsende en erklæring fra selskabets ansvarlige ledelse til fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

§ 14 a. Et forsikringsselskab nævnt i § 2 a, der har tilsluttet sig Fonden, kan beslutte at udtræde af Fonden. En beslutning efter 1. pkt. skal meddeles Fonden skriftligt, senest 12 måneder før udtrædelsen skal have virkning.

Stk. 2. Et forsikringsselskab, der vælger at udtræde af Fonden efter stk. 1, skal senest 12 måneder inden udtrædelsen give hver enkelt forsikringstager i Danmark, der har tegnet en forbrugerforsikring i det pågældende forsikringsselskab, skriftlige oplysninger om, hvilke konsekvenser forsikringsselskabets fravalg har for forsikringstageren og de sikrede. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være let forståelige og skal affattes på dansk.

Stk. 3. Fonden tilbagebetaler ikke bidrag, som forsikringsselskabet har indbetalt til Fonden efter §§ 3 og 4 a. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis Finanstilsynet udelukker forsikringsselskabet fra Fonden i medfør af § 14, stk. 3.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 15. Finanstilsynet fører tilsyn med Fonden. Finanstilsynet og Fonden kan af de omfattede forsikringsselskaber forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfør af loven og bestemmelser i Fondens vedtægter overholdes.

Stk. 2. § 354 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov. Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene Fonden.

Kapitel 8 a

Kommunikation

§ 15 a. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 15 b. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Finanstilsynet kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Finanstilsynet som afsender.

§ 15 c. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 9

Videregivelse af oplysninger

§ 16. Medlemmer af Fondens bestyrelse, revisorer, direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 17. Afgørelser om udbetalinger truffet af Fonden kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 17 a. Afgørelser, hvorefter Finanstilsynet udelukker et forsikringsselskab nævnt i § 2 a fra Fonden, jf. § 14, stk. 3, 1. pkt., kan af forsikringsselskabet indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt forsikringsselskabet.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 18. For så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger ved anmeldelsen, opgørelsen eller udbetalingen af erstatningskrav,

2) undlader at give Finanstilsynet eller Fonden de i henhold til § 15 krævede oplysninger eller i øvrigt afgiver vildledende oplysninger til brug for kontrollen med Fonden eller

3) uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger i strid med § 16.

Stk. 2. På samme måde straffes et forsikringsselskab, der undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler det som medlem af Fonden.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 19. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 20. (Ophævet)

§ 21. Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1171 af 19. december 2003 (Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for disse landsdele med afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 491 af 9. juni 2004 (Ændring af Finanstilsynets og Fondsrådets kompetenceområder, Fondsrådets sammensætning, kontrol af visse virksomheders overholdelse af regler for finansiel information, SE-selskaber) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. § 1, nr. 4, 7-10, 12, 29, 33, 36 og 40, § 2, nr. 1-3, 11 og 12, § 3, nr. 1 og 2, § 4, nr. 5, og § 5 træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1383 af 20. december 2004 (Mulighed for anvendelse af internationale regnskabsstandarder, indførelse af regler om solvensbehov, ændring af reglerne om tavshedspligt, harmonisering af ophørsreglerne, elektroniske penge, ændret opkrævningsmetode for en garantifond for skadesforsikringsselskaber, ændrede hæftelsesregler mellem investeringsforeningers afdelinger, overdragelse af kompetence vedrørende prismærkning til økonomi- og erhvervsministeren) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udelades)

§ 18

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. §§ 2 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 108 af 7. februar 2007 (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 21

Stk. 1. (Udelades)

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. § 1, nr. 88, § 3, nr. 1, 3, 11, 24, 27, 30, 40-43, 58, 61, 62, 68, 69, 76, 81, 83, 85 og 86, § 6, nr. 1-9, § 7, § 8, nr. 3, 8 og 9, § 9, nr. 6 og 7, § 10, nr. 6, og §§ 11-15 træder i kraft den 15. februar 2007.

Stk. 4-7. (Udelades)

§ 22

(Udelades)

§ 23

Stk. 1. (Udelades)

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. §§ 7, 10-12 og 16 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsigter.

Stk. 4. (Udelades)


Lov nr. 1556 af 21. december 2010 (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 28

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-9. (Udelades)

§ 29

Stk. 1. §§ 1-11, 13, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-27 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. §§ 1-5, 15, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-27 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. §§ 1-7, 9, 15, 16 og 18, § 19, nr. 1, og §§ 20 og 25-27 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1231 af 18. december 2012 1. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 69

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. (Udelades)

§ 70

Stk. 1. §§ 1-39, 41-50 og 53-68 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. §§ 1-10, 17, 18, 23, 29, 35-39, 41-44, 49, 50, 54, 58-63, 65 og 66 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. (Udelades)


Lov nr. 1505 af 8. december 2016 (Dækning af krav fra danske forsikringstagere i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG under konkurs) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Udelades)

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 664 af 8. juni 2017 (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Erhvervsministeriet, den 8. september 2017

Brian Mikkelsen

/ Jesper Berg