Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

I medfør af § 39 i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring fastsættes:

§ 1. Beføjelser, som efter lov om markedsføring er tillagt erhvervsministeren, udøves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette gælder dog ikke for beføjelser i henhold til § 25, stk. 5.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen ophæves.

Erhvervsministeriet, den 13. december 2017

Brian Mikkelsen

/ Jakob Hald