Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018

Herved bekendtgøres lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2018, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 13. januar 2017, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1755 af 29. december 2017.

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 459,5 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 195,1 mia. kr., mens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 264,4 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 246,1 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 115,2 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 112,1 mia. kr., mens det regionale delloft for regionale udviklingsopgaver udgør 3,1 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2018, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for finansåret 2018.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1755 af 29. december 2017 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. (Udelades)

Finansministeriet, den 16. januar 2018

Kristian Jensen

/ Mogens Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3.

2) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 30. december 2017.