Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond

 

Hermed bekendtgøres lov om den sociale pensionsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 15. december 1986, med de ændringer der følger af lov nr. 158 af 18. marts 1991 og lov nr. 1041 af 23. december 1998.

§ 1. Renterne og grundkapitalen af den sociale pensionsfonds obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og til delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til disse formål, henlægges til fonden.

Stk. 2. Den sociale pensionsfond bestyres af socialministeren og finansministeren. Fondens midler anbringes i obligationer, herunder indeksobligationer.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1982.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 270 af 4. juni 1970 om den sociale pensionsfond.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

——————

Lov nr. 158 af 18. marts 1991 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 1. Lovændringen angår udvidelse af fondens investeringsmuligheder.)

Information til nedenstående § 2: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 19. marts 1991.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

——————

Lov nr. 1041 af 23. december 1998 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 1. Lovændringen angår anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital.)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Socialministeriet, den 27. februar 2004

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel Meyer