Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Bestyrelsens medlemmer
Kapitel 3 Kompetence og opgaver
Kapitel 4 Bestyrelsens møder
Kapitel 5 Andres deltagelse i bestyrelsesmøder m.v.
Kapitel 6 Materiale til part og foretræde
Kapitel 7 Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv m.v.
Kapitel 8 Offentlighed, tavshedspligt m.v.
Kapitel 9 Afsluttende bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

I medfør af § 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, og efter erhvervsministerens godkendelse fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse (bestyrelsen).

Kapitel 2

Bestyrelsens medlemmer

§ 2. Erhvervsministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og næstformand, i henhold til § 345, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv eller har varigt forfald, udpeger erhvervsministeren snarest muligt et nyt medlem.

Stk. 3. Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til Finanstilsynet på behørig vis.

Observatør

§ 3. Erhvervsministeren udpeger en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen, jf. § 345, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Observatøren deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Stk. 3. Erhvervsministeren udpeger en fast suppleant for observatøren, som kan deltage i bestyrelsens møder ved observatørens forfald.

Kapitel 3

Kompetence og opgaver

§ 4. Bestyrelsen skal, som angivet i § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed,

1) fastlægge de strategiske mål for Finanstilsynets virksomhed,

2) godkende tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse i Finanstilsynet,

3) godkende årsrapporten for Finanstilsynet,

4) træffe beslutning om reaktioner i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger,

5) træffe beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 4 til politimæssig efterforskning,

6) træffe afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (om uvildig undersøgelse) og

7) godkende regler og vejledninger, der skal udstedes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Herudover skal bestyrelsen

1) give Finanstilsynets direktion faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparing,

2) fremsende forslag til Finanstilsynets budget til erhvervsministeren,

3) løbende overvåge anvendelsen af Finanstilsynets bevillinger,

4) fremsende forslag til Finanstilsynets mål- og resultatplan til erhvervsministeren vedrørende Finanstilsynets tilsynsvirksomhed og

5) afgive høringssvar i forbindelse med erhvervsministerens udpegning af direktør for Finanstilsynet.

§ 5. Bestyrelsens opgaver, jf. § 4, stk. 1, gælder i forhold til følgende:

1) Lov om finansiel virksomhed, jf. lovens § 345, stk. 7.

2) Lov om kapitalmarkeder, jf. lovens § 211, stk. 4.

3) Hvidvaskloven, jf. lovens § 47, stk. 2.

4) Lov om betalinger, jf. lovens § 130, stk. 2.

5) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovens § 156.

6) Lov om investeringsforeninger, jf. lovens § 162.

7) Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovens § 11, stk. 4.

8) Lov om forsikringsformidling, jf. lovens § 22, stk. 2.

9) Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovens § 65, stk. 2.

10) Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovens § 34, stk. 2.

§ 6. Bestyrelsen skal godkende retningslinjer, der fastsætter de overordnede rammer for adfærden for ansatte i Finanstilsynet (adfærdskodeks).

§ 7. Bestyrelsen udgør en del af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de af bestyrelsen trufne reaktioner.

Bestyrelsessekretariat

§ 8. Finanstilsynets direktion udpeger blandt Finanstilsynets ansatte et bestyrelsessekretariat.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Kommunikation og kontakt til offentligheden

§ 9. Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Et medlem af bestyrelsen, eller andre, der har deltaget i behandling af sager i bestyrelsen, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til pressen eller rette henvendelse til offentligheden om bestyrelsens forhold og beslutninger vedrørende Finanstilsynet.

Finanstilsynets strategiske mål

§ 10. Finanstilsynet forelægger udkast til tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og udkast til strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed med henblik på bestyrelsens fastsættelse og godkendelse heraf, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Retningslinjerne skal indeholde de overordnede rammer og principper for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden.

Stk. 2. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og fastlæggelse af de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal ske i overensstemmelse med hensynene i § 344, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, om bl.a. at fremme den finansielle stabilitet.

§ 11. Finanstilsynets direktion er ansvarlig for, at den konkrete udmøntning af tilsynsvirksomheden opfylder de strategiske mål og sker i henhold til Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden som fastsat og godkendt af bestyrelsen i medfør af § 10.

§ 12. På bestyrelsens møder orienterer Finanstilsynets direktion om

1) konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for bestyrelsen, og

2) Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn.

§ 13. Bestyrelsens formand skal stå til rådighed for drøftelser med Erhvervsministeriet vedrørende udarbejdelse og opfyldelse af Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt.

§ 14. Bestyrelsen inddrages i arbejdet med udarbejdelse og vurdering af opfyldelse af eventuelle mål i Finanstilsynet mål- og resultatplan, som indgås mellem bestyrelsen og Finanstilsynet. Målene skal vedrøre tilsynsvirksomheden og strategiske målsætninger for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, som kun udgør en mindre del af den samlede mål- og resultatplan.

Årsrapport for Finanstilsynet

§ 15. Finanstilsynets direktion forelægger årsrapporten for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Årsrapporten godkendes af Finanstilsynets bestyrelse og underskrives og dateres af bestyrelsesformanden og Finanstilsynets direktør i tilknytning til erklæringen i ledelsespåtegningen.

Stk. 3. Er et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktør uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet, skal uenigheden eller indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse gives i ledelsesberetningen. Direktøren eller formanden kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

Delegation af kompetence

§ 16. Bestyrelsen kan ved instruks til Finanstilsynets direktion delegere sin kompetence vedrørende sager omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, til Finanstilsynet. I sager vedrørende regnskabskontrol af virksomheder omfattet af årsregnskabsloven træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted.

Stk. 2. Finanstilsynet skal føre en oversigt over, hvilke sagstyper der er delegeret, og oversigten skal gennemgås mindst en gang om året.

Stk. 3. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen skal orientere bestyrelsen senest ved førstkommende møde, når der er truffet en afgørelse eller en beslutning efter delegation.

Bestyrelsens årlige evaluering

§ 17. Bestyrelsen skal en gang om året evaluere bestyrelsens og de enkelte medlemmers præstation herunder samarbejdet med direktionen.

Kapitel 4

Bestyrelsens møder

Bestyrelsesmøders antal

§ 18. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan med minimum ti årlige bestyrelsesmøder, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt ud over kalenderåret.

Stk. 2. Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse.

§ 19. Bestyrelsen afholder desuden møde, når formanden skønner det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af Finanstilsynets direktør.

Indkaldelse

§ 20. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst syv dages varsel via bestyrelsens iPad-løsning, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren.

Stk. 2. Med mødeindkaldelsen eller mindst syv dage før et af de planlagte møder skal medlemmerne modtage en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne og observatøren skal have adgang til det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, via bestyrelsens iPad-løsning, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel senest syv dage før bestyrelsesmødet. Hvis der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 4. Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i hans fravær næstformanden tillade, at bestyrelsen indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

Afholdelse af møder

§ 21. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give bestyrelsessekretariatet meddelelse herom hurtigst muligt.

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 4. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 5. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen forelægger sager for bestyrelsen.

§ 22. I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens opgaver, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et medlem af bestyrelsen eller Finanstilsynets direktion kan forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted, eventuelt ved telefon- eller videomøder.

Stk. 2. I det omfang en bestyrelsesbeslutning træffes skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne skal efterfølgende orienteres om den endelige beslutning, som er truffet skriftligt eller elektronisk. En undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke tilstrækkelig tilkendegivelse.

§ 23. Sager af regnskabsmæssig karakter forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen, når der er tale om principielle sager eller sager, der har videregående betydelige følger.

Stk. 2. Sekretariatet for det regnskabskyndige underudvalg bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen.

Stk. 3. Såvel Finanstilsynet som Erhvervsstyrelsen forelægger sager af regnskabsmæssig karakter for det regnskabskyndige underudvalg, når det er besluttet, at sagen skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse.

Bestyrelsesbeslutninger m.v.

§ 24. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft lejlighed til at deltage i behandlingen af sagen.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal, jf. § 345, stk. 12, i lov om finansiel virksomhed. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage fysisk ved et bestyrelsesmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse deltage ved telekommunikation.

§ 25. Formanden og i dennes fravær næstformanden kan i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Finanstilsynet endvidere afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med bestyrelsens formand eller næstformand forud for tilsynets afgørelse.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse eller beslutning efter stk. 1 og 2, skal afgørelsen, notat om afgørelsen eller beslutningen snarest muligt sendes til bestyrelsesmedlemmerne med brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel. Ved førstkommende bestyrelsesmøde, efter at en afgørelse er blevet truffet efter stk. 1 eller 2, skal formanden eller Finanstilsynet orientere bestyrelsen om afgørelsen, herunder de forhold der nødvendiggjorde, at afgørelsen blev truffet, uden at sagen blev forelagt for bestyrelsen.

Fuldmagt

§ 26. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Formanden kan undtagelsesvist lade et bestyrelsesmedlem formidle sine synspunkter via formanden.

Protokol

§ 27. Bestyrelsessekretariatet sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, hvoraf følgende fremgår:

1) Hvilke medlemmer, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde.

2) Andre personer, der har været til stede ved behandling af sager i bestyrelsen.

3) Et referat af bestyrelsens afgørelser og beslutninger.

4) Væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under bestyrelsens forhandlinger.

5) Andre forhold, som et bestyrelsesmedlem eller Forbrugerombudsmanden ønsker indført i protokollatet, herunder angivelse af uenighed vedrørende en afgørelse eller beslutning.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet udarbejder snarest muligt efter et møde udkast til protokollat, jf. stk. 1, og sender det efter formandens godkendelse til bestyrelsesmedlemmerne senest tre uger efter bestyrelsesmødets afholdelse.

Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrive protokollatet af seneste møde. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et møde, har pligt til at gøre sig bekendt med det i protokollatet i deres fravær indførte og underskrive protokollatet som læst.

Stk. 4. Forbrugerombudsmanden og andre personer nævnt i kapitel 5, der har været til stede ved behandlingen af sager i bestyrelsen, får kun tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af.

Stk. 5. Parter der har haft foretræde efter § 36 får ikke tilsendt referat fra bestyrelsesmødet.

Kapitel 5

Andres deltagelse i bestyrelsesmøder m.v.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen

§ 28. Finanstilsynets direktion, og hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. På bestyrelsens møder, hvor der behandles sager omfattet af § 213, stk. 1-5 og 8, i lov om kapitalmarkeder, deltager uden stemmeret endvidere Erhvervsstyrelsens direktion, eller hvem blandt Erhvervsstyrelsens ansatte denne bemyndiger dertil.

Underudvalg

§ 29. Bestyrelsen kan vælge at lade sager forberede i et underudvalg.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet bistår ved underudvalgenes forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen, jf. dog § 21, stk. 2.

Stk. 3. Et underudvalg er forberedende og har ingen selvstændig beslutningskompetence.

Ekspertpanel

§ 30. Bestyrelsen nedsætter et ekspertpanel bestående af op til 20 medlemmer, som samlet har særlig sagkundskab inden for det finansielle område, herunder pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold samt regnskabsforhold og revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra et eller flere medlemmer af ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager, herunder vil medlemmer af ekspertpanelet efter formandens beslutning kunne deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. § 345, stk. 8, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Hvis sagen vedrører en virksomhed, skal virksomheden orienteres om, at bestyrelsen har besluttet at lade sig bistå, jf. stk. 6.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i forberedelsen af sager, herunder i underudvalg, jf. § 29.

Stk. 4. I det omfang bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om at bistå i forbindelse med sager, jf. stk. 2 og 3, kan bestyrelsesmedlemmer drøfte sagen herunder udleveret materiale med medlemmerne af ekspertpanelet, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til medlemmerne af ekspertpanelet. Medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i. Indkaldelse af medlemmer af ekspertpanelet sker efter § 20, stk. 1.

Stk. 6. I sager, hvor bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om bistand, jf. stk. 2, kan formanden og Finanstilsynets direktør uanset stk. 4 i forening i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag, herunder udleveret materiale vedrørende sagen alene kan drøftes blandt bestyrelsens medlemmer. I sager omfattet af 1. pkt. forestår formanden og bestyrelsessekretariatet kontakten med de relevante medlemmer af ekspertpanelet.

Stk. 7. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, hvor bestyrelsen har besluttet af lade sig bistå, kan over for bestyrelsens formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår medlemmer af ekspertpanelet. Hvis bestyrelsen har truffet beslutning om af lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i behandlingen af sager efter stk. 2 eller 3, afgør formanden herefter under hensyn til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives til medlemmer af ekspertpanelet.

Forbrugerombudsmanden

§ 31. Forbrugerombudsmanden indkaldes ved bestyrelsens behandling af tilsynssager om redelig forretningskik, god praksis og prisoplysning, jf. § 345, stk. 9, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Forbrugerombudsmanden har i sager omfattet af 1. pkt. samme beføjelser som medlemmer af bestyrelsen, jf. § 345, stk. 9, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

§ 32. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden, i hvilken forbindelse § 20 om indkaldelse finder anvendelse. Forbrugerombudsmanden må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som vedkommende deltager i.

Særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold

§ 33. Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre udpeger hver en særlig sagkyndig, der efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. § 345, stk. 15, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Det vil alene være i sager om færøske eller grønlandske forhold, at formanden for bestyrelsen har mulighed for at indkalde henholdsvis den færøske eller den grønlandske sagkyndige.

Intern revision

§ 34. Finanstilsynets enhed for intern revision refererer direkte til bestyrelsen og administrativt til direktøren i Finanstilsynet.

Kapitel 6

Materiale til part og foretræde

Partshøring

§ 35. I sager, hvor der skal foretages partshøring efter forvaltningsloven, foretager Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen partshøringen under sagens behandling, inden sagen forelægges for bestyrelsen.

Stk. 2. I sager, der skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse, og hvor der foretages partshøring efter forvaltningsloven, jf. stk. 1, skal udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 2, hvor Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagen er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, vedlægges tillige et udkast til afgørelsen eller beslutningen, som den påtænkes offentliggjort. Parten har herefter mulighed for, inden sagen behandles i bestyrelsen, at afgive bemærkninger vedrørende offentliggørelsen, herunder at angive hvilke oplysninger der efter partens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen inden offentliggørelse. I de tilfælde, hvor parten tager imod tilbud om foretræde, jf. § 36, skal bemærkninger afgives senest på tidspunktet for foretrædet. I de tilfælde, hvor parten har valgt ikke at tage imod tilbud om foretræde, skal bemærkninger afgives skriftligt senest ved udgangen af dagen før bestyrelsesmødets afholdelse.

Foretræde

§ 36. I de i § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte sager, har parten ret til foretræde for bestyrelsen og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden bestyrelsen træffer afgørelse.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet indkalder en part med ret til foretræde senest samtidig med, at udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten, jf. § 35, stk. 2. Parten skal senest to hverdage inden mødet skriftligt meddele bestyrelsessekretariatet, om parten ønsker foretræde.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også for en part i sager, hvor udkastet til afgørelse er til gunst for parten, og partshøring efter forvaltningsloven derfor ikke er foretaget, jf. § 35.

Stk. 4. Den, der har ønsket foretræde, skal deltage ved fysisk fremmøde og har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål, ikke under bestyrelsens behandling af sagen. Udgangspunktet er, at der maksimalt kan være fem deltagere til et foretræde. Formanden kan dog beslutte at dispensere herfra.

Stk. 5. Formanden fastsætter tidspunkt for det mundtlige indlæg. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgører bestyrelsen sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 6. Formanden kan kun beslutte, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter, jf. § 345, stk. 10, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Desuden bortfalder retten til foretræde ved forelæggelse af sager til beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning, såfremt der foreligger væsentlige efterforskningsmæssige hensyn, der taler imod, jf. § 345, stk. 10, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 7. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til ti minutter, medmindre formanden undtagelsesvis tillader indlæg af længere varighed.

Stk. 8. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et supplerende indlæg i forbindelse med et foretræde, skal senest to hverdage inden mødet skriftligt til bestyrelsessekretariatet fremsende en oversigt over indlægget, der vil blive fremlagt for bestyrelsen.

Stk. 9. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der kan stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Kapitel 7

Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv m.v.

Inhabilitet

§ 37. Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest muligt og inden behandlingen af en sag begyndes underrette bestyrelsen herom.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan bestyrelsen beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5. Spørgsmål om inhabilitet skal indgå som fast punkt på dagsordenen for bestyrelsens møder.

Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden.

§ 38. For nye bestyrelsesmedlemmer gælder en særlig karensperiode henset til medlemmets tidligere hverv, i hvilken periode medlemmet hverken kan være en del af behandlingen eller beslutningen af sager med relation til den pågældendes tidligere hverv. Det uanset, at medlemmet ikke i sit tidligere hverv har taget del i behandling af den pågældende sag.

Stk. 2. En sådan karensperiode kan også besluttes i forhold til Finanstilsynets direktion i forbindelse med ansættelse af en ny direktør eller vicedirektør, hvor direktøren eller vicedirektøren ikke kan være en del af behandlingen af sagen.

Handel med værdipapirer

§ 39. Bestyrelsesmedlemmer skal kvartalsvis indberette og dokumentere til Finanstilsynets administrationschef, hvis de i det forløbne kvartal har handlet med værdipapirer udstedt af finansielle virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Stk. 2. Finanstilsynets administrationschef vil stikprøvevis gennemgå bestyrelsesmedlemmernes indberetninger af værdipapirhandler.

Kapitel 8

Offentlighed, tavshedspligt m.v.

Offentlighed

§ 40. Møder i bestyrelsen er ikke offentlige.

§ 41. Hvis Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen vurderer, at en bestyrelsessag er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, herunder anonymisering i forbindelse med offentliggørelse, eller undtagelser fra offentliggørelse, skal materialet, der forelægges bestyrelsen, indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse, jf. § 35, stk. 3, 1. pkt. Samtidig med afgørelse af sagen træffer bestyrelsen herefter beslutning om, hvorvidt afgørelsen skal offentliggøres, anonymiseres, eller undtages fra offentliggørelse.

Stk. 2. Beslutning om offentliggørelse i henhold til stk. 1, 2. pkt., er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Stk. 1 gælder tilsvarende for bestyrelsens beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Tavshedspligt m.v.

§ 42. Medlemmer af bestyrelsen, observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligten i § 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 242, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, jf. § 345, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed og § 211, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder.

Materiale modtaget i forbindelse med bestyrelseshvervet

§ 43. Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale, som denne modtager som led i bestyrelseshvervet, på forsvarlig måde. Ved fratrædelse skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale, der ikke på behørig vis er destrueret, til bestyrelsessekretariatet.

Kapitel 9

Afsluttende bestemmelser

Tiltrædelse

§ 44. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved førstkommende møde efter sin tiltrædelse underskrive et eksemplar af den gældende forretningsorden og ved sin underskrift af forretningsordenen tilkendegive, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser og de bestemmelser, der henvises til i forretningsordenen.

Ændring og tillæg til forretningsordenen

§ 45. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal en gang årligt overveje, om der er behov en eventuel revision af forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne altid er tilpasset Finanstilsynets behov og afspejler Finanstilsynets aktiviteter.

Ikrafttræden

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1234 af 24. november 2014 om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet ophæves.

Finanstilsynet, den 23. maj 2018

David Lando

/ Jesper Berg