Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing

Herved bekendtgøres lov nr. 321 af 16. maj 1990 om gevinstopsparing, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 527 af 7. juni 2006 og § 14 i lov nr. 108 af 7. februar 2007.

Formål

§ 1. Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

Regler for gevinstkontoen

§ 2. Pengeinstitutter kan oprette og modtage indskud på gevinstkonti, hvor kontohaveren i stedet for en del af renteafkastet eller hele afkastet af kontoen opnår mulighed for at vinde en pengepræmie. Pengepræmien betales af pengeinstituttet.

§ 3. Indskud på gevinstkonti kan kun foretages af personer.

§ 4. Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.

§ 5. Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.

Stk. 2. Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.

Stk. 4. Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som:

F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

§ 6. Pengeinstitutter, der har oprettet en gevinstkontoordning, skal årligt for hver enkelt gevinstkontoordning offentliggøre en opgørelse over indskud på og gevinstudbetalinger fra ordningen.

Bortlodning

§ 7. Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.

§ 8. Gevinster indsættes på kontohaverens gevinstkonto eller udbetales kontant senest i måneden efter bortlodningsmåneden.

Stk. 2. Er det ikke muligt at finde frem til vinderen af en gevinst, indgår præmiebeløbet senest 5 år efter lodtrækningen i en ny gevinstpulje.

§ 9. Senest 14 dage efter bortlodningen skal pengeinstituttet fremlægge lister over, hvilke kontonumre der har vundet de enkelte gevinster.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 527 af 7. juni 2006 (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og kapitalkravsdirektivet m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 43, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. juli 2006.


Lov nr. 108 af 7. februar 2007 (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2007, jf. dog stk. 3-7.

Stk. 2-7. (Udelades)

Erhvervsministeriet, den 12. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Jesper Berg

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2.

2) Lovændringen vedrører § 8, stk. 1.