Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019)

I medfør af § 42, stk. 5, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, fastsættes:

§ 1. Med virkning frem til 31. december 2019 gælder følgende satser for de beløb, der er nævnt i bekendtgørelse nr. 901 af 25. juni 2018 om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner:

1) Det i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nævnte beløb udgør 10,59 kr. (grundbeløb).

2) Det i bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nævnte beløb udgør 3,23 kr. (stabilitetstillæg).

3) Det i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nævnte beløb udgør 3,23 kr. (kompetencetillæg).

4) Det i bekendtgørelsens § 10 nævnte beløb udgør 5,56 kr. (ulempetillæg).

5) Det i bekendtgørelsens § 11 nævnte beløb udgør 50 % af grundbeløbet inklusive eventuelle stabilitets- og kompetencetillæg (overarbejdstillæg).

6) Det i bekendtgørelsens § 12 nævnte beløb udgør 70,53 kr. (søgnehelligdagsvederlag).

7) Det i bekendtgørelsens § 13, stk. 1, nævnte beløb udgør 62,68 kr. (sygevederlag).

8) Det i bekendtgørelsens § 21, stk. 1, nævnte beløb udgør 71,63 kr. (kostbeløb).

9) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 1, nævnte beløb udgør 7,61 kr. (selvforvaltningsbeløb).

10) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 2, nævnte beløb udgør 1,17 kr. (vask).

11) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 3, nævnte beløb udgør 100 kr. (frisør).

12) Det i bekendtgørelsens § 28, stk. 2, nævnte beløb udgør 340 kr. (forskudsbeløb til nydelsesmidler).

13) Det i bekendtgørelsens § 29, stk. 2, nævnte beløb udgør 140 kr. (forskudsbeløb til kost og selvforvaltning).

14) Det i bekendtgørelsens § 30, stk. 1, nævnte beløb udgør 522 kr. (løsladelsesbeløb).

15) Det i bekendtgørelsens § 34, stk. 1, nævnte beløb udgør 16,48 kr. (overgangsordning).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1464 af 11. december 2017 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2018) ophæves.

Justitsministeriet, den 7. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Thorkild Fogde