Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med økonomi- og indenrigsministeren fastsættes:

Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration

§ 1. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, sker efter følgende takster:

1) Ulykkestilfælde: 9.180 kr.

2) Erhvervssygdomme: 5.800 kr.

3) Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse for udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.800 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§ 2. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2019 eller senere udgør 8.500 kr. pr. delafgørelse.

Udtalelser

§ 3. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, sker efter følgende takster:

1) Udtalelse om erhvervsevnetab: 24.510 kr.

2) Øvrige udtalelser: 9.340 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1237 af 27. november 2017 om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 3. december 2018

Troels Lund Poulsen

/ Thomas Hjortenberg