Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Åbningstid
Kapitel 2 Vagttjeneste
Kapitel 3 Dispensation
Kapitel 4 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

I medfør af § 40 og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Åbningstid

§ 1. Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg kan holde åbent som fastsat i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v. med senere ændringer.

Stk. 2. Apoteker, som er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, skal holde åbent minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 3. Apoteker, som alene driver apoteksvirksomhed online (online-apoteker), skal stille tilbud om umiddelbar information og vejledning til rådighed for borgerne minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 4. Apoteker, som ikke er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, og apoteksfilialer, skal holde åbent minimum 44,5 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 5. Apoteksudsalg skal holde åbent minimum 41 timer pr. uge.

Stk. 6. Nytårsaftensdag skal apoteker og apoteksfilialer holde åbnet som på lørdage, jf. stk. 2-4.

Stk. 7. Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal skilte med den valgte faste åbningstid, jf. stk. 1-6.

Kapitel 2

Vagttjeneste

§ 2. Apoteker og apoteksfilialer kan varetage vagttjeneste.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen indkalder ansøgninger om varetagelse af vagttjeneste og træffer efter indstilling fra regionsrådene bestemmelse om tildeling af vagttjeneste på apoteker og apoteksfilialer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Den endelige fordeling af vagttjenesten fastsættes af Lægemiddelstyrelsen og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte lister, jf. § 4, og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

Stk. 4. Lægemiddelstyrelsen kan, jf. apotekerlovens § 7, stk. 3, give en apoteker påbud om varetagelse af vagttjeneste på apotek eller apoteksfilial.

Stk. 5. Vagttjeneste, herunder påbud om vagttjeneste, tildeles for 5 år ad gangen.

§ 3. Apoteker og apoteksfilialer kan ansøge om at varetage vagttjeneste efter følgende:

1) Liste A vagttjeneste, der har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.

2) Liste B vagttjeneste, der har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.

3) Liste C vagttjeneste, der har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.

4) Det nationale døgnvagtsapotek i København, der har åbent hele døgnet alle dage om året.

Stk. 2. Apotekerne inden for de enkelte lister og det nationale døgnvagtsapotek i København vil blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal i tidsrummet nævnt i stk. 1, jf. stk. 4, lade lægemidler udbringe vederlagsfrit til borgerne, hvor en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ordinerer udbringning på baggrund af borgerens behandlingsbehov eller sygdomstilstand. Læger, tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner, kontakter telefonisk apotek eller apoteksfilial, som varetager vagttjeneste med besked om ekspedition af recept og udbringning.

Stk. 4. Det nationale døgnvagtsapotek, jf. stk. 1, pkt. d, skal lade lægemidler udbringe vederlagsfrit til borgerne, hvor en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ordinerer udbringning på baggrund af borgerens behandlingsbehov eller sygdomstilstand, jf. stk. 3, i tidsrummet kl. 06.00-24.00.

§ 4. Ved apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste skal bemandes således:

1) Liste A vagttjeneste skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for liste B (dem uden farmaceuter) og liste C.

2) Liste B vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut.

3) Liste C vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut.

4) Det nationale døgnvagtsapotek i København skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid med adgang til en behandlerfarmaceut, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for liste B og C og spørgsmål fra akut- og vagtlægefunktionen.

Stk. 2. Ved varetagelse af vagtjeneste ved liste B (uden farmaceut) og C, jf. stk. 1, pkt. b og c, skal apoteket indgå en aftale om bagvagt med et liste A-apotek.

Stk. 3. Hvis apoteket benytter farmakonomer, jf. stk. 1, skal apotekeren sikre, at en farmaceut kan kontaktes i hele vagttjenesten i tilfælde af tvivlsspørgsmål, og at der er adgang til en behandlerfarmaceut.

Stk. 4. Apotekeren skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver i hvilke situationer, en farmaceut skal kontaktes.

§ 5. Apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, i hvilke tidsrum apoteket eller apoteksfilialen varetager vagttjenesten, og hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial med en længere vagtperiode er beliggende.

Stk. 2. Apoteker og apoteksfilialer, som ikke varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial, der varetager vagttjeneste, er beliggende.

Kapitel 3

Dispensation

§ 6. Lægemiddelstyrelsen kan dispensere fra § 1, stk. 4, med baggrund i et apoteks eller en apoteksfilials begrænsede aktivitet målt som en årlig omsætning på under 10 mio. kr. eller færre end 50.000 receptekspeditioner det seneste regnskabsår.

Stk. 2. Dispensation meddeles for 2 år ad gangen.

Kapitel 4

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2-6 og §§ 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts 2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen