Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Etablering af PNR-enhed
Kapitel 2 Luftfartsselskabernes forpligtelser
Kapitel 3 Opbevaring og maskering
Kapitel 4 Behandling af PNR-oplysninger
Kapitel 5 Videregivelse og udveksling af PNR-oplysninger
Kapitel 6 Beskyttelse af personoplysninger
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Kapitel 9 Ændring af anden lovgivning
Kapitel 10 Territorialbestemmelser
Bilag 1 PNR-oplysninger
Bilag 2 Grov kriminalitet
Bilag 3 Liste over de kompetente myndigheder
Den fulde tekst

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering af PNR-enhed

§ 1. Rigspolitiet etablerer en passagerlisteoplysningsenhed (PNR-enhed), der er ansvarlig for

1) at indsamle passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger), jf. bilag 1, fra luftfartsselskaber,

2) at opbevare, behandle og videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste,

3) at udveksle PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne med PNR-enheder og kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande og internationale organisationer.

§ 2. PNR-enhedens personale kan være udstationeret fra de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste eller fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater. PNR-enheden kan have flere afdelinger.

Stk. 2. Behandler PNR-enheden personoplysninger, finder lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Behandler PNR-enheden personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste, finder lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.

Stk. 4. Behandler PNR-enheden personoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste, finder lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.

Kapitel 2

Luftfartsselskabernes forpligtelser

§ 3. Luftfartsselskaber skal efter anmodning fra Rigspolitiet og herefter løbende forud for flyvninger, der har tilknytning til Danmark, videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, i elektronisk form til PNR-enheden. 1. pkt. gælder alene PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber har indsamlet som led i deres virksomhed.

Stk. 2. Indsamler luftfartsselskaber forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger), jf. punkt 18 i bilag 1, skal luftfartsselskaberne videregive disse, uanset om luftfartsselskaberne opbevarer API-oplysninger ved hjælp af andre tekniske midler, end de bruger til opbevaring af PNR-oplysninger omfattet af stk. 1. Ved en sådan videregivelse finder bestemmelserne i denne lov anvendelse for disse API-oplysninger.

Stk. 3. Har en flyvning fælles rutenummer, er det alene det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der skal videregive PNR-oplysninger til Rigspolitiet.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og skatteministeren fastsætte nærmere regler om behandlingen, herunder om opbevaringsperiode og maskering, af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne i en overgangsperiode og om luftfartsselskabernes forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om, at videregivelse skal ske via en eller flere angivne tekniske løsninger, og om de tekniske og praktiske krav til luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysninger efter stk. 1 og 2.

§ 4. PNR-oplysninger, jf. bilag 1, skal videregives

1) mellem 24 og 48 timer før den planlagte flyafgang, og

2) straks efter at luftfartøjets døre er lukkede og det ikke længere er muligt for passagerer at gå om bord i luftfartøjet eller forlade det.

Stk. 2. Videregivelse i henhold til stk. 1, nr. 2, er begrænset til ajourføring af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Luftfartsselskaber skal endvidere efter konkret anmodning fra PNR-enheden videregive PNR-oplysninger til PNR-enheden på andre tidspunkter end dem, der er nævnt i stk. 1, når

1) det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at reagere på en konkret og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at det kan have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.

Kapitel 3

Opbevaring og maskering

§ 5. PNR-oplysninger, jf. bilag 1, fra luftfartsselskaber opbevares i en periode på 5 år efter videregivelsen til PNR-enheden, hvorefter oplysningerne slettes.

§ 6. Modtager PNR-enheden PNR-oplysninger, jf. bilag 1 der indeholder andre oplysninger end nævnt i bilag 1, slettes oplysningerne straks.

§ 7. 6 måneder efter at videregivelsen af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, har fundet sted, maskeres følgende oplysninger:

1) Passagerens navn, herunder medpassagerers navne og antal rejsende, der rejser sammen.

2) Adresse og kontaktoplysninger.

3) Alle former for betalingsoplysninger, herunder faktureringsadresse.

4) Oplysninger om bonusprogrammer.

5) Generelle bemærkninger.

6) Eventuelt indsamlede API-oplysninger, der er omfattet af punkt 18 i bilag 1.

Stk. 2. Oplysninger, der er maskeret efter stk. 1, må ikke afmaskeres, medmindre

1) det er nødvendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og afmaskeringen er godkendt af rigspolitichefen eller den, som bemyndiges hertil,

2) de afmaskerede oplysninger må antages at have betydning for varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 og afmaskeringen er godkendt af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil, eller

3) de afmaskerede oplysninger må antages at have betydning for varetagelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3, og afmaskeringen er godkendt af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil.

Stk. 3. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, jf. § 25, stk. 1, underrettes om afmaskering efter stk. 2, nr. 1, og foretager en efterfølgende kontrol af, om betingelserne for afmaskering er opfyldt. Databeskyttelsesrådgiveren underretter PNR-enheden og, hvis det er relevant, de berørte myndigheder, hvis betingelserne for afmaskering ikke er opfyldt.

§ 8. PNR-enheden opbevarer resultatet af behandlingen af oplysningerne, der har fundet sted i medfør af § 10, nr. 1-4, så længe det er nødvendigt for at underrette de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste eller kompetente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-medlemsstater om et hit.

Stk. 2. Giver resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, et ukorrekt hit, kan resultatet af behandlingen dog lagres med henblik på at undgå fremtidige ukorrekte hits, så længe de bagvedliggende oplysninger ikke er slettet.

Kapitel 4

Behandling af PNR-oplysninger

§ 9. PNR-oplysninger, jf. bilag 1, der angiver en persons race eller etniske oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering må ikke behandles efter denne lov.

Stk. 2. Modtager PNR-enheden oplysninger omfattet af stk. 1, slettes oplysningerne straks.

§ 10. PNR-enheden må behandle PNR-oplysninger, jf. bilag 1,

1) for at foretage en forhåndsvurdering af passagerer forud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra Danmark for at identificere personer, som det kræves at de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, eller Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste eller Europol undersøger nærmere, idet sådanne personer kan være involveret i en terrorhandling eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) hvis Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13,

3) hvis Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3,

4) for at reagere på en begrundet anmodning fra en kompetent myndighed, der er angivet i bilag 3, eller en kompetent myndighed eller en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat, Europol, et tredjeland eller en international organisation om at videregive PNR-oplysninger i konkrete sager, der er nødvendige for at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og

5) for at analysere PNR-oplysninger med henblik på at ajourføre eller fastsætte nye kriterier, der skal anvendes i forbindelse med forhåndsvurderingen, som foretages i medfør af § 11, nr. 2, med henblik på at identificere personer, der kan være involveret i en terrorhandling eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

§ 11. Som led i en forhåndsvurdering, jf. § 10, nr. 1, kan PNR-enheden

1) sammenholde PNR-oplysninger, jf. bilag 1, med oplysninger i databaser, der er relevante, med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, eller

2) behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier, der er målrettede og står i rimeligt forhold til målet, og som er konkrete.

§ 12. Modtager PNR-enheden PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne fra andre EU-medlemsstaters PNR-enheder, må oplysningerne kun behandles med henblik på videregivelse til de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, eller til Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste efter reglerne i kapitel 5.

§ 13. De kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, må alene behandle PNR-oplysninger, jf. bilag 1, og resultatet af behandlingen af oplysningerne med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. Stk. 1 vedrører ikke myndighedernes beføjelser, når der opdages andre overtrædelser eller tegn herpå foranlediget af en sådan behandling.

Stk. 3. Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) finder anvendelse for Politiets Efterretningstjenestes behandling af PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af oplysningerne.

Stk. 4. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) finder anvendelse for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af oplysningerne.

§ 14. De kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, må ikke træffe afgørelser, som har byrdefulde retsvirkninger over for en person, eller afgørelser, der i væsentlig grad påvirker en person, udelukkende som følge af automatisk behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1.

Kapitel 5

Videregivelse og udveksling af PNR-oplysninger

§ 15. PNR-enheden skal snarest muligt videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til en relevant kompetent myndighed, der er angivet i bilag 3, eller Politiets Efterretningstjeneste, med henblik på at myndigheden kan undersøge oplysningerne nærmere.

Stk. 2. PNR-enheden skal efter anmodning fra Forsvarets Efterretningstjeneste snarest muligt videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til tjenesten, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Vedrører PNR-oplysninger fysiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, kan Forsvarets Efterretningstjeneste alene anmode PNR-enheden om sådanne oplysninger, hvis oplysningerne angår bestemte personer og tjenesten vurderer, at oplysningerne må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

§ 16. PNR-enheden kan videregive relevante og nødvendige PNR-oplysninger, jf. bilag 1, og resultatet af behandlingen af oplysningerne vedrørende de personer, der identificeres ved forhåndsvurderingen i § 10, nr. 1, til en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning, og når det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat.

Stk. 3. PNR-enheden kan anmode en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat om at videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne, hvis

1) oplysningerne er nødvendige i en konkret sag for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.

§ 17. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning, og hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, direkte til en myndighed i en anden EU-medlemsstat, der har kompetence til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

§ 18. PNR-enheden kan indhente og videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, til en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat efter anmodning herom, hvis adgangen til oplysningerne er nødvendig for at reagere på en konkret og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. PNR-enheden kan anmode en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat om at indhente og videregive PNR-oplysninger på ikke fastlagte leveringstidspunkter i overensstemmelse med § 4, stk. 3, hvis

1) det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at reagere på en konkret og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.

§ 19. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til Europol, når det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

§ 20. PNR-enheden kan overføre PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til en myndighed i et tredjeland eller en international organisation i overensstemmelse med betingelserne i §§ 16-19, hvis

1) den modtagende myndighed i tredjelandet eller den internationale organisation har kompetence til at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner,

2) overførslen er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, i en EU-medlemsstat eller et tredjeland,

3) den kompetente myndighed i tredjelandet eller den internationale organisation, der modtager oplysningerne, tilkendegiver at have til hensigt at behandle oplysningerne til formål, der er forenelige med kravene i denne lov, og

4) tredjelandet eller den internationale organisation accepterer alene at overføre oplysningerne til et andet tredjeland eller en anden international organisation, hvis det er nødvendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og efter udtrykkeligt samtykke fra PNR-enheden.

Stk. 2. Er PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne modtaget fra en anden EU-medlemsstat, kan PNR-enheden overføre oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1 og efter forudgående samtykke fra den pågældende medlemsstat. Kan et forudgående samtykke fra den pågældende medlemsstat ikke indhentes i tide, kan PNR-enheden overføre oplysningerne, hvis det er afgørende for at kunne reagere på en konkret og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 3. Overføres PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne efter stk. 2, 2. pkt., skal PNR-enheden hurtigst muligt orientere den pågældende EU-medlemsstat om overførslen.

Stk. 4. Enhver overførsel efter stk. 1 og 2 registreres. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, jf. § 25, stk. 1, skal underrettes herom og kan underkaste overførslen en efterfølgende kontrol.

§ 21. Afmaskerede PNR-oplysninger, jf. bilag 1, efter § 7, stk. 2, nr. 1, kan videregives til de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, og til kompetente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande og internationale organisationer, hvis der er rimelig grund til at tro, at videregivelsen er nødvendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. Afmaskerede PNR-oplysninger efter § 7, stk. 2, nr. 2, kan videregives til Politiets Efterretningstjeneste, hvis videregivelsen må antages at have betydning for varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, og efter forudgående godkendelse af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil.

Stk. 3. Afmaskerede PNR-oplysninger efter § 7, stk. 2, nr. 3, kan videregives til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis videregivelsen må antages at have betydning for varetagelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3, og efter forudgående godkendelse af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil.

Stk. 4. Afgørelse om videregivelse efter stk. 1 træffes efter PNR-enhedens eller politiets begæring af retten ved kendelse.

Stk. 5. Ville videregivelsens øjemed forspildes, hvis retskendelse skulle afventes, kan PNR-enheden træffe beslutning om videregivelse. I så fald skal PNR-enheden, snarest muligt og senest inden 24 timer fra videregivelsen finder sted, forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om videregivelsen kan godkendes.

Stk. 6. Inden retten træffer afgørelsen om, hvorvidt videregivelse kan godkendes, skal luftfartsselskabet, som PNR-oplysningerne er indsamlet hos, gives adgang til at udtale sig.

Kapitel 6

Beskyttelse af personoplysninger

§ 22. Datatilsynet er tilsynsmyndighed, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilsynet med Efterretningstjenesterne er tilsynsmyndighed, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 23. PNR-enheden opbevarer dokumentation vedrørende alle behandlingssystemer og procedurer. Dokumentationen skal mindst omfatte

1) navn og kontaktoplysninger på personalet i PNR-enheden, der behandler PNR-oplysninger, jf. bilag 1,

2) de forskellige niveauer af autorisationer vedrørende adgangen til oplysninger for personalet i PNR-enheden,

3) anmodninger indgivet af henholdsvis de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, eller Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste og de kompetente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-medlemsstater og

4) anmodninger om og overførsler af PNR-oplysninger til tredjelande og internationale organisationer.

Stk. 2. PNR-enheden stiller efter anmodning dokumentation til rådighed for tilsynsmyndigheden.

§ 24. PNR-enheden skal foretage logning af mindst følgende behandlingsaktiviteter:

1) Indsamling.

2) Søgning.

3) Ændring.

4) Videregivelse.

5) Maskering og afmaskering.

6) Sletning.

Stk. 2. Logning af oplysninger efter stk. 1, nr. 1-5, skal gøre det muligt at fastlægge formålet med samt datoen og tidspunktet for behandlingsaktiviteterne. Derudover skal det i forhold til oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4, være muligt at identificere brugeren, der har foretaget behandlingsaktiviteten, samt modtageren af oplysningerne.

Stk. 3. Logning af oplysninger må udelukkende anvendes til kontrol og egenkontrol eller for at sikre dataintegriteten og datasikkerheden eller til revision.

Stk. 4. Logning af oplysninger opbevares i 5 år.

Stk. 5. PNR-enheden stiller efter anmodning logning af oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden.

§ 25. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver udpeget efter § 30 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger er ansvarlig for at føre tilsyn med PNR-enhedens behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, og for at gennemføre relevante beskyttelsesforanstaltninger.

Stk. 2. PNR-enheden giver databeskyttelsesrådgiveren adgang til alle oplysninger og behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for, at databeskyttelsesrådgiveren kan udføre sine opgaver.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 26. I forhold til PNR-enhedens behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, er Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver ansvarlig for at udføre de opgaver, der er angivet i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Enhver har ret til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren om alle spørgsmål i tilknytning til behandlingen af den pågældendes PNR-oplysninger efter denne lov.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 27. Finder Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, at behandlingen af oplysninger ikke er sket lovligt, kan databeskyttelsesrådgiveren forelægge spørgsmålet for Datatilsynet.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 28. Et luftfartsselskab, der undlader at efterkomme en anmodning efter § 3, stk. 1 og § 4, stk. 3, om at videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af straffen efter stk. 1 kan der tages hensyn til antallet af passagerer på de berørte flyvninger, og om luftfartsselskabet tidligere har begået en overtrædelse af denne lov. Straffen kan nedsættes eller bortfalde helt, hvis overtrædelsen skyldes undskyldelige omstændigheder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 29. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Kapitel 9

Ændring af anden lovgivning

§ 30. I lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017, som ændret ved § 4 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 31. I lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017, som ændret ved § 8 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 4.

§ 32. I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 671 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 4 og 6, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. I § 79, nr. 1 og 2, ændres »§ 17, stk. 1 og 4,« til: »§ 17, stk. 1,«.

§ 33. I lov nr. 671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) foretages følgende ændring:

1. § 2 ophæves.

§ 34. I lov nr. 542 af 8. juni 2006 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 5 ophæves.

§ 35. I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1114 af 29. december 1997, § 5 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og lov nr. 731 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 149, stk. 5, ændres »§ 72 og § 148 a, stk. 1 og 2« til: »og § 72«.

Kapitel 10

Territorialbestemmelser

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 32 kan ikke sættes i kraft for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen


Bilag 1

PNR-oplysninger

1) PNR-nummer,

2) dato for reservation/udstedelse af billet,

3) planlagt(e) rejsedato(er),

4) navn(e),

5) adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse),

6) alle former for oplysninger om betalingsformer, herunder faktureringsadresse,

7) fuldstændig rejseplan for en konkret passagerliste,

8) oplysninger om bonusprogrammer,

9) rejsebureau/rejseagent,

10) rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indtjekningsstatus og oplysninger om »no-show« og »go-show«,

11) opsplittede/opdelte PNR-oplysninger,

12) generelle bemærkninger, herunder alle tilgængelige oplysninger om uledsagede mindreårige under 18 år såsom den mindreåriges navn og køn, alder og talt(e) sprog, navnet på og kontaktoplysninger for den ansvarlige person ved afrejsen og dennes forhold til den mindreårige, navnet på og kontaktoplysninger for den ansvarlige person ved ankomsten og dennes forhold til barnet og lufthavnsmedarbejder ved afgang og ankomst,

13) oplysninger i billetrubrikken, herunder billetnummer, dato for udstedelse af billetten og enkeltbilletter, automatisk billetprisangivelse (»automated ticket fare quote«),

14) pladsnummer og andre pladsoplysninger,

15) oplysninger om fælles rutenummer (»code sharing«),

16) alle bagageoplysninger,

17) antal medrejsende og disses navne på passagerlisten,

18) eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger), herunder typen, nummeret, udstedelseslandet og udløbsdatoen for ethvert identitetsdokument, nationalitet, efternavn, fornavn, køn, fødselsdato, luftfartsselskab, rutenummer, afgangsdato, ankomstdato, afgangslufthavn, ankomstlufthavn, afgangstidspunkt og ankomsttidspunkt, og

19) alle historiske ændringer af passagerlisten vedrørende punkt 1-18.


Bilag 2

Grov kriminalitet

1) Deltagelse i en kriminel organisation

2) Menneskehandel

3) Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

4) Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

5) Ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer

6) Bestikkelse

7) Svig, herunder rettet mod Unionens finansielle interesser

8) Hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold og falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

9) It-kriminalitet/cyberkriminalitet

10) Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter

11) Menneskesmugling

12) Forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse

13) Ulovlig handel med menneskeorganer og -væv

14) Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

15) Organiseret eller væbnet røveri

16) Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

17) Efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter

18) Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter

19) Ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

20) Ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer

21) Voldtægt

22) Strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

23) Skibs- eller flykapring

24) Sabotage

25) Handel med stjålne motorkøretøjer

26) Industrispionage


Bilag 3

Liste over de kompetente myndigheder

1) Politiet

2) Toldstyrelsen