Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udligning
Kapitel 3 Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter
Kapitel 4 Øvrige afgifter
Kapitel 5 Tilskud og godtgørelser
Kapitel 6 Øvrige tilskud
Kapitel 7 Afregning af afgift og tilskud
Kapitel 8 Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Liste over apoteker, som er omfattet af § 3, stk. 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

I medfør af §§ 40, 49, 52, 53, stk. 1, og § 71 b, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, og efter forhandling med Danmarks Apotekerforening, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15.

Kapitel 2

Udligning

§ 2. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift og ydelse af tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning eksklusive moms, fratrukket rabatudgifter, af følgende:

1) Apoteksforbeholdte lægemidler, hvor registerprisen beregnes efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, hvor omsætningen af dosisdispenserede lægemidler opgøres for det apotek, hvor udleveringen til borgeren finder sted, herunder betalinger til bestyrere af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

2) Dosisekspeditionsgebyr, som borgere betaler til det apotek, som forestår udleveringen, jf. § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, hvor dosisdispensering er ordineret af en læge.

3) Dosispakningsgebyr, for apotekere der har fået Lægemiddelstyrelsens godkendelse til etablering af pakkefunktion, jf. apotekerlovens § 12, stk. 3, og § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, hvor dosisdispenseringen er ordineret af en læge.

Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgift og ydelse af tilskud på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. Dette gælder også, hvor et af de apoteker, der er meddelt bevilling til, fremgår af bilag 1.

§ 3. For apotekeres betaling af afgift og modtagelse af tilskud fra apotekervæsenets udligningsordning fastsættes en beløbsgrænse på 37.297.661 kr. kr.

Stk. 2. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, betaler til Lægemiddelstyrelsen en omsætningsafgift på 3,6 pct. af differencen mellem beløbsgrænsen og omsætningen opgjort efter § 2.

Stk. 3. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, ydes af Lægemiddelstyrelsen et omsætningstilskud på 3,9 pct. af differencen mellem omsætningen opgjort efter § 2 og beløbsgrænsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes ikke omsætningstilskud.

Stk. 5. Til apoteker, som ydes omsætningstilskud i medfør af stk. 3, kan tilskuddet maksimalt udgøre 1 mio. kr.

Kapitel 3

Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter

§ 4. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgifter til apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter, jf. §§ 5 og 6, opgøres som apotekets omsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler beregnet til produktionsdyr, rabatudgifter, herunder betalinger til bestyrere af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, og tab på udestående fordringer, opgjort eksklusive moms.

Stk. 2. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes det gebyr (dosispakningsgebyr), som apotekere med pakkefunktion modtager herfor i opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

Stk. 3. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, medregnes omsætning af dosisdispenserede lægemidler og det gebyr (dosisekspeditionsgebyr), som apoteker modtager ved udlevering af dosisdispenserede lægemidler, i opgørelse af omsætning efter stk. 1.

Stk. 4. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgiften til Apotekervæsenets Pensionsordning og sektorafgifter på grundlag af den samlede omsætning efter stk. 1-3 for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

§ 5. Apotekeren betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig 1,68 pct. af omsætningen, jf. § 4.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Lægemiddelstyrelsens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning.

§ 6. Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til følgende:

1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Lægemiddelstyrelsen samt en aftrapningsordning for tilskud til supplerende enheder, apoteksfilialer og apoteksudsalg etableret før 1. juli 2015.

2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens § 7, stk. 3, eller § 40.

3) Uddannelse af farmakonomer og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende.

4) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75.

5) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler.

6) Akkreditering af apoteker efter Den Danske Kvalitetsmodel.

7) Udgifter til transport af elektroniske recepter.

8) Administration af henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler.

9) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens §§ 51 og 70.

10) Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, stk. 1.

11) Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven.

12) Honorering for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalgs afholdelse af compliance-samtale jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 15.

13) Honorering for apoteker og apoteksfilialers genordinationsydelse.

Stk. 2. Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen en samlet afgift på foreløbigt 1,39 pct. af omsætningen, jf. § 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og § 3, stk. 2, og Lægemiddelstyrelsens samlede betaling af ydelser efter § 3, stk. 3, og §§ 9-22.

Kapitel 4

Øvrige afgifter

§ 7. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger samt godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler, opgøres som apotekets bruttoomsætning ekskl. moms af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer).

Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes den i stk. 1 nævnte omsætning på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

§ 8. Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen en afgift til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger samt godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler på foreløbig 1,73 pct. af omsætningen af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer), jf. § 7.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Lægemiddelstyrelsens samlede udgifter til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger som nævnt i § 23 og godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler som nævnt i § 24.

Kapitel 5

Tilskud og godtgørelser

§ 9. Til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af en apoteksfilial i 5 år ydes et årligt tilskud på 532.824 kr. pr. apoteksfilial.

Stk. 2. Ved ophør af den 5-årige påbudsperiode, hvor der ikke af Lægemiddelstyrelsen ydes et nyt 5-årigt påbud efter apotekerlovens § 7, stk. 1, aftrappes støtten efter stk. 1 på følgende måde:

1) I det første år efter ophør af påbud ydes apotekeren 50 pct. af tilskuddet i stk. 1.

2) I det andet år efter ophør af påbud ydes apotekeren 30 pct. af tilskuddet i stk. 1.

3) I det tredje år efter ophør af påbud ydes apotekeren 20 pct. af tilskuddet i stk. 1.

4) I det fjerde år efter ophør af påbud ydes apotekeren 10 pct. af tilskuddet i stk. 1.

5) I det femte år efter ophør af påbud ydes apotekeren 5 pct. af tilskuddet i stk. 1.

Stk. 3. Nedlægger eller omdanner apotekeren apoteksfilialen under aftrapningsperioden efter stk. 2, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Flytter apotekeren apoteksfilialen ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, i aftrapningsperioden, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 3 og 4, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 2.

§ 10. Til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg ydes et årligt tilskud på 74.595 kr. pr. apoteksudsalg.

Stk. 2. Ved ophør af den 5-årige påbudsperiode, hvor der ikke af Lægemiddelstyrelsen ydes et nyt 5-årigt påbud efter apotekerlovens § 7, stk. 1, aftrappes støtten efter stk. 1 på følgende måde:

1) I det første år efter ophør af påbud ydes apotekeren 50 pct. af tilskuddet i stk. 1.

2) I det andet år efter ophør af påbud ydes apotekeren 30 pct. af tilskuddet i stk. 1.

3) I det tredje år efter ophør af påbud ydes apotekeren 20 pct. af tilskuddet i stk. 1.

4) I det fjerde år efter ophør af påbud ydes apotekeren 10 pct. af tilskuddet i stk. 1.

5) I det femte år efter ophør af påbud ydes apotekeren 5 pct. af tilskuddet i stk. 1.

Stk. 3. Nedlægger eller omdanner apotekeren apoteksudsalget under aftrapningsperioden efter stk. 2, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Flytter apotekeren apoteksudsalget ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksudsalget er beliggende, i aftrapningsperioden, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 3 og 4, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 2.

§ 11. For apotekere, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til at drive flere apoteker før 1. juli 2015 (supplerende enheder), aftrappes tilskuddet som nævnt i § 12, stk. 1.

§ 12. For apotekere, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til drift af en apoteksfilial før 1. juli 2015, aftrappes filialtilskuddet på følgende måde:

1) For året 2019 ydes et tilskud på 265.200 kr. pr. apoteksfilial.

2) For året 2020 ydes et tilskud på 176.800 kr. pr. apoteksfilial.

3) For året 2021 ydes et tilskud på 88.400 kr. pr. apoteksfilial.

4) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksfilialer, jf. dog § 9.

Stk. 2. Ved apotekers modtagelse af påbud fra Lægemiddelstyrelsen efter apotekerlovens § 7, stk. 1, om opretholdelse eller oprettelse af en apoteksfilial, hvor der ydes tilskud som angivet i § 9, bortfalder tilskuddet efter stk. 1.

Stk. 3. Nedlægger eller omdanner apotekeren en apoteksfilial, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Flytter apotekeren en apoteksfilial, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 2 og 3, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 1.

§ 13. For apotekere, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til drift af et apoteksudsalg før 1. juli 2015, aftrappes tilskuddet til apoteksudsalg på følgende måde:

1) For året 2019 ydes et tilskud på 37.400 kr. pr. apoteksudsalg.

2) For året 2020 ydes et tilskud på 24.900 kr. pr. apoteksudsalg.

3) Fra året 2021 ydes et tilskud på 12.500 kr. pr. apoteksudsalg.

4) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksudsalg, jf. dog § 10.

Stk. 2. Ved apotekers modtagelse af påbud fra Lægemiddelstyrelsen efter apotekerlovens § 7, stk. 1, om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg, hvor der ydes tilskud som angivet i § 9, bortfalder tilskuddet efter stk. 1.

Stk. 3. Nedlægger eller omdanner apotekeren et apoteksudsalg, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Flytter apotekeren et apoteksudsalg, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 2 og 3, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 1.

§ 14. Til apotekere, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud pr. år:

1) Liste A vagttjeneste: 1.260.707 kr.

2) Liste B vagttjeneste: 756.424 kr. og yderligere 210.118 kr. ved fuld farmaceutbemanding.

3) Liste C vagttjeneste: 388.718 kr.

4) Nationalt døgnvagtsapotek: 2.048.649 kr.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 3, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om varetagelse af vagttjeneste, yde supplerende økonomisk støtte med op til 7,5 pct. af den årlige godtgørelse, jf. stk.1-4, for ekstraordinære udgifter forbundet med påbuddet, såfremt apotekeren ansøger herom.

Stk. 3. Ved vurdering af, om en apoteker som følge af påbud om varetagelse af vagttjeneste skal tildeles økonomisk støtte ud over den årlige godtgørelse lægges følgende kriterier til grund:

1) Om apoteket i betydeligt omfang er farmaceutbemandet i vagtperioden.

2) Om apoteket er beliggende i et tyndt befolket område.

3) Om apoteket sikrer god geografisk dækning af lægemiddelforsyning uden for apotekernes almindelige åbningstid.

Stk. 4. Ved tilsagn om supplerende økonomisk støtte sker tildelingen heraf for et år ad gangen.

§ 15. Apoteker eller apoteksfilialer, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste efter § 14, og som udbringer et eller flere lægemidler efter ordination fra en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud:

1) Ved afstand (på vej) på 5 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 92,50kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

2) Ved afstand (på vej) over 5 km, til og med 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 255,00 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

3) Ved afstand (på vej) over 25 km, til og med 50 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 509,50 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

4) Ved afstand (på vej) over 50 km, til og med 75 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 713,50 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

5) Ved afstand (på vej) over 75 km, til og med 100 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 917,00 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

6) Ved afstand (på vej) over 100 km, til og med 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.121,00 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

7) Ved afstand (på vej) over 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.375,50 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

§ 16. Lægemiddelstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter apotekerloven samt for omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. apotekerlovens § 71 b, for udgifter til midlertidig drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, og ydede erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70.

§ 17. Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag.

Stk. 2. For 2019 udgør det årlige bidrag 54,5 mio. kr. plus 6,2 mio. kr. for midlertidigt øget uddannelsesoptag, som udbetales af Lægemiddelstyrelsen i månedsvis lige store rater.

§ 18. Til apotekere, der ansætter farmakonomelever, ydes et tilskud.

Stk. 2. Tilskuddet afhænger af hvor langt eleven er i uddannelsen således, at:

1) Der for 1. årselever ydes et tilskud på 60.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august,

2) Der for 2. årselever ydes et tilskud på 24.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august, og

3) Der for 3. årselever ydes et tilskud på 8.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august.

§ 19. For apotekers udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, udbetales for hver udfyldt attest 50 kr. ekskl. moms.

§ 20. For apotekers ekspedition af dosisdispenserede lægemidler ydes et tilskud på 3 kr. ekskl. moms pr. ekspedition af dosisdispenserede lægemidler til 14 dage til udleveringsapoteket, foruden det gebyr der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 21. Til dækning af apotekers udgifter til administration, herunder betalingsaftaler knyttet hertil, af henstandsordningen for kronisk syge ydes et tilskud på 30 kr. ekskl. moms pr. borger pr. måned, som apotekeren har lavet aftale om en henstandsordning med, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for kronisk syge.

Stk. 2. For tab som led i henstandsordningen for kronisk syge kan apotekere i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, modtage godtgørelse for tab af tilgodehavender som følge af henstandsordninger.

§ 22. Til akkreditering af apotekere betales et årligt bidrag til IKAS, der er ansvarlig for Den Danske Kvalitetsmodel.

Stk. 2. Bidraget vedrører et fast bidrag, en aktivitetsbestemt betaling samt et beløb til uddannelse og opdatering af surveyors, bl.a. i relation til ændrede kvalitetsstandarder.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen forestår betalingen til IKAS.

Stk. 4. For apotekers udgifter til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, som finder sted hvert 3. år, ydes et tilskud på 100.000 kr., når akkreditering eller re-akkreditering har fundet sted.

Kapitel 6

Øvrige tilskud

§ 23. For hver receptpligtig lægemiddelpakning apotekere ekspederer, ydes et tilskud på 50 øre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr.

§ 24. For hver medicinsamtale, som apotekere yder, jf. bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek, modtager apotekeren 160 kr. ekskl. moms pr. samtale.

Stk. 2. For hver compliance-samtale, som apotekere yder, jf. bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek, modtager apotekeren 160 kr. ekskl. moms pr. samtale.

§ 25. For apotekeres og apoteksfilialers genordination af visse lægemidler efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1, ydes et tilskud på 17 kr. ekskl. moms (2018-niveau), foruden det gebyr, der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

Kapitel 7

Afregning af afgift og tilskud

§ 26. Bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, samt foreløbige afgifter som nævnt i §§ 5, 6 og 8 afregnes månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i §§ 2, 4 og 7.

Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apoteker til de gældende foreløbige satser i §§ 3-5 og 8. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt.

Stk. 3. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

Stk. 4. Til brug for beregning af bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, og betaling af foreløbige afgifter efter §§ 5, 6 og 8 skal apotekerne elektronisk indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. §§ 2, 4 og 7, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

§ 27. Udbetaling af tilskud efter §§ 9-15, 19-20 og 23-25 sker månedligt.

Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes tilskud for den nye indehaver på basis af oplysninger efter indehaverskiftet.

Stk. 3. Til brug for beregning af tilskud skal apotekerne elektronisk indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning og andre aktivitetsoplysninger på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

Stk. 4. For tilskud efter § 18, § 21, stk. 2, samt § 22, stk. 4, udbetales tilskuddet på baggrund af indberettede oplysninger fra apotekeren til Lægemiddelstyrelsen. Tilskuddet vil komme til udbetaling fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 28. På baggrund af de indberettede oplysninger om betaling af afgift og ydelse af tilskud, jf. §§ 26-27, modtager apotekeren for apoteker med tilknyttede enheder omkring den 15. i den efterfølgende måned en samlet opgørelse over indbetaling af afgift og modtagne tilskud.

Stk. 2. Overstiger afgiften de modtagne tilskud, jf. stk. 1, skal apotekeren indbetale beløbet på en af Lægemiddelstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

Stk. 3. Overstiger de modtagne tilskud afgiften, jf. stk. 1, vil apotekeren få beløbet anvist fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 29. Endelig afregning af afgifter og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af apoteksregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af apoteksregnskabet for den pågældende driftsperiode.

Stk. 2. For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter apoteksregnskabets indsendelse.

Stk. 3. For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter apoteksregnskabets modtagelse.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 6, nr. 13, og § 25 træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelsens bilag 1 har virkning fra den 1. januar 2019 for apotekere omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Stk. 4. For perioden 1. januar 2019 til 31. juni 2019 finder §§ 25-29 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud fortsat anvendelse.

§ 31. Bekendtgørelse nr. 1690 af 18. december 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 25. januar 2019

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen


Bilag 1

Liste over apoteker, som er omfattet af § 3, stk. 4

Region Hovedstaden

Vaisenhus Apotek

Kongelig Hof Apotek

Christianhavns Apotek

Steno Apotek

Enghave Apotek

Øresunds Apotek

Apoteket Trianglen

Østerbro Apotek

Nørrebro Apotek

Sct. Stefans Apotek

Apoteket Svalen

Sønderbro Apotek

Amagerbro Apotek

Apoteket Rosen

Sydhavnsapoteket

Valby Apotek

Apoteket Trekroner

Husum Apotek

Linde Apoteket

Grøndals Apoteket

Jernbane Alle Apotek

Frederiksberg Apotek

Gammel Kongevejs Apotek

Apoteket Godthåb

Smallegades Apotek

Dalgas Boulevard Apotek

Skovlunde Apotek

Ballerup Apotek

Gentofte Apotek

Hellerup Apotek

Charlottenlund Apotek

Ordrup Apotek

Søborg Apotek

Buddinge Apotek

Bagsværd Apotek

Hvidovre Apotek

Friheden Apotek

Lyngby Svane Apotek

Lyngby Løve Apotek

Virum Apotek

Holte Apotek

Nærum Apotek

Kastrup Apotek

Tårnby Apotek

Helsingør Stengades Apotek

Helsingør Axeltorvs Apotek

Hillerød Frederiksborg Apotek

Hillerød Krone Apotek

Brøndbyøster Apotek

Glostrup Apotek

Herlev Apotek

Albertslund Apotek

Tåstrup Apotek

Rødovre Apotek

Værløse Apotek

Farum Apotek

Region Sjælland

Køge Torvets Apotek

Køge Boholte Apotek

Roskilde Dom Apotek

Roskilde Svane Apotek

Holbæk Elefant Apotek

Holbæk Løve Apotek

Slagelse Svane Apotek

Slagelse Rådhus Apotek

Nykøbing F. Løve Apotek

Nykøbing F. Svane Apotek

Næstved Løve Apotek

Næstved Svane Apotek

Region Syddanmark

Odense Sct. Knuds Apotek

Odense Albani Apotek

Odense Sct. Hans Apotek

Odense Apoteket Ørnen

Odense Bolbro Apotek

Odens Dalum Apotek

Esbjerg Krone Apotek

Esbjerg Neptun Apotek

Esbjerg Jerne Apotek

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Sct. Nicolai Apotek

Haderslev Hjorte Apotek

Haderslev Løve Apotek

Sønderborg Jernbane Apotek

Sønderborg Løve Apotek Center Øst

Aabenraa Svane Apotek

Aabenraa Løve Apotek

Fredericia Løve Apoteket i Vestcentret

Fredericia Axeltorvs Apotek

Kolding Løve Apotek

Kolding Sønderbro Apotek

Vejle Løve Apotek

Vejle Gorms Apotek

Vejle Sct. Thomas Apotek

Region Midtjylland

Århus Løve Apotek

Århus Sct. Lukas Apotek

Århus Jernbane Apotek

Århus Trøjborg Apotek

Århus Stjerne Apotek

Århus City Vest Apotek

Århus Åbyhøj Apotek

Århus Vejlby Apotek

Viby Apotek

Århus Marselisborg Apotek

Herning Løve Apotek

Herning Østergades Apotek

Holstebro Løve Apotek

Holstebro Svane Apotek

Randers Løve Apotek

Randers Jernbane Apotek

Randers Sønderbro Apotek

Silkeborg Ørne Apotek

Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Silkeborg Svane Apotek

Horsens Søndergades Apotek

Horsens Svane Apotek

Horsens Løve Apotek

Viborg Svane Apotek

Viborg Løve Apotek

Skive Løve Apotek

Skive Svane Apotek

Region Nordjylland

Aalborg Løve Apotek

Aalborg Reberbane Apotek

Aalborg Vejgaard Apotek

Aalborg Budolfi Apotek

Aalborghus Apotek

Nørresundby Apotek

Thisted Svane Apotek

Thisted Løve Apotek

Frederikshavn Løve Apotek

Frederikshavn Svane Apotek

Hjørring Løve Apotek

Hjørring Svane Apotek