Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019

Herved bekendtgøres lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 33 af 16. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1717 af 27. december 2018.

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 470,9 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 201,0 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 269,9 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 252,3 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 117,6 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 114,5 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,1 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2019, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside på internettet.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for finansåret 2019.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1717 af 27. december 2018 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. (Udelades)

Finansministeriet, den 7. februar 2019

Kristian Jensen

/ Mogens Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3.

2) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 28. december 2018.