Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)

 

I medfør af § 153, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes følgende:

§ 1. Praktiserende læger, øjenafdelinger på sygehuse, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, skal anmelde børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Synsregistret med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde en bekræftelse af, at indehaveren af forældremyndigheden er informeret om anmeldelsen og har givet samtykke til at barnet eller den unge anmeldes til Synsregistret samt at Synsregistret kan videregive oplysning om anmeldelsen til relevante social- sundheds- og undervisningsmyndigheder. Anmeldelsen kan udover oplysning om barnets navn og CPR-nummer, indeholde oplysninger om forældrenes navne, egen læge og egen øjenlæge samt oplysninger om diagnose, synsstyrke og tidligere indlæggelser, hvis sådanne oplysninger forefindes.

Stk. 3. Kommunen giver samtykke til anmeldelsen til Synsregistret for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

§ 2. Med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden kan Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) videregive oplysninger fra Synsregistret til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af den nedsatte synsfunktion kan iværksættes.

§ 3. Synsregistret føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) og anvendes i forbindelse med behandling og formidling af sociale og behandlingsmæssige tilbud.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2007.

Socialministeriet, den 17. april 2007

Eva Kjer Hansen

/Aksel Meyer